LEI Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centro (MTEPIPC) antreprenerystės veiklos skatinimas

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „LEI Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centro (MTEPIPC) antreprenerystės veiklos skatinimas“ Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-04-0013.

Projekto tikslas
Padidinti LEI mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) perdavimo komercinimui mastą aktyviai vykdant antreprenerystės veiklą, siekiant MTEPI rezultatus tinkamai pristatyti rinkoje ir MTEPI rezultatų pagrindu kurti verslo idėjas bei valdyti intelektinę nuosavybę.

Šio projekto vykdymu siekiama sustiprinti Lietuvos energetikos instituto sukurtų/kuriamų MTEP produktų, jų prototipų demonstracines veiklas, parengiant MTEP produktus komercinimui. Šiam tikslui pasiekti bus papildomai įdarbinti trys anterpreneriai, kurie kartu su jau esamais LEI Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centro(MTEPIPC) darbuotojais aktyviai vykdys antreprenerystės veiklą, siekiant MTEP rezultatus paversti demonstraciniais prototipais. Sustiprinta vadybininkų komanda sieks kuo plačiau pristatyti Instituto pasiekimus verslo rinkoje, MTEP rezultatų pagrindu kurti verslo idėjas, organizuoti verslo atstovams LEI MTEP produktų demonstracinėse erdvėse pristatymus ir valdyti intelektinę nuosavybę. LEI sukurtų MTEP produktų (žinių, metodų, technologijų ir kt.) maketai (modeliai) ar prototipai bus demonstruojami Lietuvos ir užsienio pramonės ir verslo bei mokslo įstaigų atstovams tam iš šio projekto lėšų įrengtose keturiose demonstracinėse erdvėse. Projekto metu ir toliau bus siekiama skatinti LEI mokslininkų pasirengimą sukurtų MTEP produktų komercinimą, kurio mastas bus didinamas ne tik kviečiant potencialius partnerius lankytis LEI esančiose demonstracinėse MTEP produktų erdvėse, bet ir patiems MTEPIPC vadybininkams ir antrepreneriams lankant Lietuvos ir užsienio verslo ir mokslo įstaigas, dalyvaujant tarptautinėse parodose, kituose renginiuose, skirtuose technologijų komercinimui. Vystant LEI MTEP produktų rinkodarą ir nustatant MTEP produktų tinkamumą komercinimui bus naudojamasi išorės ekspertų konsultacijomis, taip pat organizuojamos antreprenerystės veiklą vykdančių darbuotojų stažuotės, dalyvaujama tarptautinių antreprenerystės bendrijų veikloje. Šiomis veiklomis bus aktyviai prisidedama prie LEI mokslo padalinių kontaktų išplėtimo su verslu, finale virsiančiu sutarčių su įmonėmis finansinės vertės bei gautų MTEP užsakymų skaičiaus padidėjimu.

 

Projekto finansavimo suma – 653 276,52 Eur.
Projekto vykdymo trukmė – 2021-04-30 – 2023.12.31

 

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonę „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“.

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Rimantas Levinskas 208-AK/330-AK +37037401804 Rimantas.Levinskas@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Mindaugas Milieška 109-LK +37037401895 Mindaugas.Milieska@lei.lt
Aistė Stragienė 330-AK +37037401848 Aiste.Stragiene@lei.lt
Mindaugas Vaišnoras 414-AK +37037401954 Mindaugas.Vaisnoras@lei.lt
Gintautas Poškas 38-BRK +37037401840 Gintautas.Poskas@lei.lt
Vygintas Grinis
Mindaugas Šimonis
Gediminas Naujokas 330-AK +37037401848 Gediminas.Naujokas@lei.lt
Lukas Stakėla