Korupcijos prevencija

Informacija atnaujinta 2022-06-10

Lietuvos energetikos instituto korupcijos prevencijos politikos tikslas – nustatyti pagrindinius Lietuvos energetikos institute (toliau – Institutas) galimus korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires, kurių įgyvendinimas sudaro prielaidas bei sąlygas Instituto mastu įgyvendinti aukščiausius skaidrios veiklos vykdymo standartus.

Korupcijos prevencijai vykdyti sukurta sistema, kurioje galima anonimiškai ar asmeniškai pranešti apie piktnaudžiavimo ar korupcijos požymių turinčius atvejus Instituto veikloje. Institutas kviečia ja naudotis pastebėjus darbuotojus netinkamai atliekant savo darbines pareigas ar jomis piktnaudžiaujant, darbiniuose santykiuose siekiant sau asmeninės naudos, viršijant suteiktus įgaliojimus, savinantis ar švaistant Instituto turtą, atskleidžiant tarnybines ar komercines paslaptis, atliekant kyšininkavimo ar papirkimo požymių turinčius veiksmus.

Informaciją galima pranešti užpildant Pranešimo apie pažeidimą formą ir atsiunčiant ją elektroniniu paštu (pasitikejimo.linija@lei.lt); raštu, siunčiant adresu: Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas.

Lietuvos energetikos institutas garantuoja visišką konfidencialumą ir užtikrina duomenų anonimiškumą. Pranešdami apie galimą pažeidimą ar veiksmą, nurodykite kuo tikslesnę jo vietą, laiką, turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė) bei trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Būtų malonu, jeigu nurodytumėte savo kontaktinę informaciją ir ar galima su Jumis susisiekti, tačiau tai yra Jūsų laisvai pasirenkama teisė, o ne pareiga.

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikalstamos veikos padarymu – už tokius veiksmus gresia baudžiamoji atsakomybė.

Pranešimų apie piktnaudžiavimo ar korupcijos atvejus sistema taps dar viena priemone, prisidedančia prie Lietuvos energetikos instituto veiklos skaidrumo bei instituto vertybių įgyvendinimo. Instituto vertybių sistemą ir ideologiją taip pat atspindi Akademinės etikos kodeksas.


Teisės aktai

Lietuvos energetikos institutas, įgyvendindamas korupcijos prevencijos priemones, vadovaujasi šiais teisės aktais:

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinis veiklos planas

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas


Korupcijos prevencijos dokumentai

Lietuvos energetikos instituto korupcijos prevencijos politika

Pavyzdinis veiksmų, patekus į situacijas, galinčias kelti korupcinio pobūdžio riziką, aprašas

Lietuvos energetikos instituto Privačių interesų deklaravimo tvarka

Pranešimo apie pažeidimą forma


Mažos vertės viešųjų pirkimų srities antikorupcinė analizė ir vertinimas

Motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo mažos vertės viešųjų pirkimų srityje