Pagalba Irako branduolinės energetikos reguliatoriui vykdant radioaktyvių medžiagų tvarkymą, branduolinių objektų eksploatacijos nutraukimą bei užterštų aikštelių sutvarkymą (IQ3.01/14)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2016.02 - 2019.12
Projekto statusas
Vykdomas
Projekto lentelė

2016 m. pasirašyta sutartis su Prancūzijos nacionaline radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (ANDRA), suteikiant pagalbą Irako branduolinės energetikos reguliatoriui, vykdant radioaktyviųjų medžiagų tvarkymą, branduolinių objektų eksploatacijos nutraukimą bei užterštų aikštelių sutvarkymą. Projekto metu numatomi darbai suskirstyti į šiuos uždavinius:

  1. apžvelgti šiuo metu Irake galiojančius normatyvinius dokumentus, reglamentuojančius radioaktyvių atliekų tvarkymą, branduolinių objektų eksploatacijos nutraukimą bei užterštos aplinkos tvarkymą;
  2. palyginti galiojančius normatyvinius dokumentus su tarptautiniais standartais bei geriausia Europos Sąjungoje taikoma praktika;
  3. parengti rekomendacijas galiojantiems normatyviniams dokumentams tobulinti;
  4. parengti saugos vadovus/rekomendacijas specifinėms sritims;
  5. parengti rekomendacijas radioaktyviųjų atliekų atliekynų projektams vertinti;
  6. apžvelgti bei įvertinti Užsakovo pateiktas saugos ataskaitas, susijusias su naujo paviršinio atliekyno projektavimu;
  7. perduoti sukauptą patirtį radioaktyviųjų atliekų atliekynų inspektavimo srityje;
  8. parengti medžiagą bei organizuoti mokymus Užsakovo personalui radioaktyviųjų atliekų tvarkymo bei branduolinių objektų eksploatacijos nutraukimo ir aplinkos sutvarkymo srityse.

LEI veikla projekte

Laboratorijos mokslininkai dalyvauja vykdant visus aukščiau išvardintus uždavinius.
2016 m. buvo apžvelgti Irake galiojantys normatyviniai dokumentai bei atliktas jų palyginimas su tarptautiniais standartais bei geriausia Europos Sąjungoje taikoma praktika.
2017 m. buvo parengti trys dokumentai, saugos vadovai, skirti radioaktyvių atliekų atliekynų bei saugyklų saugos vertinimui bei branduolinių objektų eksploatacijos nutraukimo darbų saugos įvertinimui. Taipogi laboratorijos mokslininkai parengė mokymų medžiagą bei pravedė Užsakovo personalo apmokymus susijusius su radioaktyvių atliekų atliekynų saugos vertinimu.
2018 m. buvo tęsiami Užsakovo personalo mokymai apie radioaktyviųjų atliekų saugyklų saugos vertinimą. Taip pat 2018 – 2019 m. vykdyti darbai pagal Užduoti 3 – Naujai statomo radioaktyvių atliekų atliekyno saugos ataskaitos vertinimas. Laboratorijos mokslininkai susipažino su Irake planuojamo statyti radioaktyvių atliekų atliekyno preliminarios saugos vertinimo ataskaitos pirmąja versija. Buvo parengti komentarai atskiriems ataskaitos skyriams.

Bendra projekto vertė: 1 431 040 EUR (LEI dalis: 162 400 EUR)

Partneriai:

  • ANDRA (Prancūzija)
  • SUJB (Čekijos Respublika)

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Egidijus Babilas 105-AK +37037401914 Egidijus.Babilas@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Eugenijus Ušpuras
Sigitas Rimkevičius 204-AK +37037401924 Sigitas.Rimkevicius@lei.lt
Mindaugas Vaišnoras 414-AK +37037401954 Mindaugas.Vaisnoras@lei.lt
Raimondas Pabarčius 424-AK +37037401919 Raimondas.Pabarcius@lei.lt
Aurimas Tonkūnas
Marija Tamoševičiūtė 319-AK +37037401927 Marija.Tamoseviciute@lei.lt