Individualių investicijų apmokėjimas šilumos tiekimo sistemose, naudojančiose atsinaujinančius energijos išteklius, taikant tiesioginių mokesčių priemones (REFUND+)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2006.11.06 - 2009.06.30
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė

Penkios valstybės narės (Austrija, Belgija, Prancūzija, Italija ir Portugalija) taiko tiesiogines mokesčių priemones (pajamų mokesčio lengvatas, pajamų mokesčio sumažinimą ir mokesčių lengvatas), kad sumažintų didelių atskirų atsinaujinančiųjų energijos šaltinių sistemų investicijų išlaidas. Panaudojant „iš apačios į viršų“ ekonominio poveikio tyrimą ir kokybinę vartotojų ir montuotojų analizę „REFUND +“ įvertins šią patirtį. Bendra tarpvalstybinė analizė nustatys geriausią praktiką, sėkmės ar nesėkmės veiksnius. Tokių priemonių įgyvendinimas bus modeliuojamas dviejose šalyse – Lietuvoje ir Lenkijoje. Konsorciumas parengs politikos formuotojams skirtas veiklos rekomendacijas, kurių pagalba bus galima optimizuoti mokesčių politiką ir palengvinti paramos politikos pritaikymą šalyse, kuriose to nėra. Išvados bus viešinamos penkiuose nacionaliniuose seminaruose, dviejose regioninėse konferencijose Vidurio ir Rytų Europos šalyse, pranešimo Tarptautinei energijos agentūrai ir Europos Tarybai metu, o taip pat projekto baigiamojoje konferencijoje.

LEI veikla projekte

Vykdant šį projektą, sukurti originalūs individualių namų šildymo sistemų modeliavimo energetikos planavimo modeliuose sprendimai. Projekte pastarieji taikyti Lietuvos ir Lenkijos atvejams. Sumodeliavus Lietuvos individualių namų šildymo sistemas įvertinta skirtingo masto paramos formų, skirtų atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių šildymo sistemų diegimui individualiuose namuose, įtaka ir pateiktos rekomendacijos dėl jų taikymo.

Bendra projekto vertė: 798 069 EUR

Koordinatorius: Observatoire des énergies renouvelables, Prancūzija

Partneriai: 

  • Observatoire des énergies renouvelables, Prancūzija
  • Vienna University of Technology (Technische Universitaet Wien), Austrija
  • Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek N.V., Belgija
  • Lietuvos Energetikos Institutas, Lietuva
  • CLN Instytut Badawczy Paliw i Energii Odnawialnej (CLN Centralne Laboratorium Naftowe), Lenkija
  • Consultores em Energia, Lda, Portugalija

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Arvydas Galinis 326-AK +37037401957 Arvydas.Galinis@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Vidas Lekavičius 311-AK +37037401986 Vidas.Lekavicius@lei.lt
Dalius Tarvydas 433-AK +37037401960 Dalius.Tarvydas@lei.lt
Egidijus Norvaiša 312-AK +37037401955 Egidijus.Norvaisa@lei.lt