Integruotas vandens valdymas Lietuvoje (LIFE SIP Vanduo)

Projekte bus įgyvendinamas Nacionalinis vandens sektoriaus planas, užtikrinant gerą paviršinių ir jūros vandenų būklę pagal Vandens pagrindų direktyvą ir Jūrų strategijos pagrindų direktyvą.

Siekiant padidinti vandens išteklių valdymo efektyvumą, projekto metu bus didinama kompetencija ir telkiami ekspertai iš aplinkosaugos institucijų, mokslinių tyrimų ir nevyriausybinių organizacijų. Bus tobulinami paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo metodai, renkant papildomus duomenis ir atliekant moksliškai pagrįstas ekspertizes. Bus parengtos priemonės ir metodika, skirtos tobulinti įvairių poveikių vandens telkiniams poveikio analizę, o aplinkosauginiai tikslai visiems vandens telkiniams bus nustatyti remiantis ekosisteminių paslaugų metodu bei sąnaudų ir naudos analize.

Įgyvendinant projektą bus sukurtos, išbandytos ir pademonstruotos priemonės, skirtos kovoti su visais paviršinius vandenis bloginančiais veiksniais: patobulintas maistinių medžiagų valdymas ūkiuose, kontrolės mechanizmai neigiamam hidroelektrinių poveikiui mažinti, pažeistos upių morfologijos atkūrimas, biomanipuliacija gerai ežerų ekologinei būklei atkurti, natūralios vandens sulaikymo priemonės miestų taršai mažinti, pažangios nuotekų valymo technologijos mikromedžiagų apkrovai mažinti, naujoviški nuotolinio stebėjimo metodai neteisėtai taršai nustatyti ir integruoto vandens išteklių valdymo pavyzdys pilotiniame upės baseine.

Projektas užtikrins sukurtų sprendimų perkėlimą į kitus rizikos vandens telkinius visuose keturiuose Lietuvos upių baseinų rajonuose, kuriant teisinę bazę, suderintą su žemės ūkio politika, inicijuojant dialogą su energetikos sektoriumi, teikiant metodines rekomendacijas dėl jų pritaikymo tarpvalstybiniams upių baseinų rajonams, kuriant tarptautinį bendradarbiavimo tinklą ir didinant informuotumą. Projektui įgyvendinti sutelkta 825 mln. eurų Europos ir nacionalinių lėšų, kad Projekto sprendimai padėtų įgyvendinti Nacionalinis vandens sektoriaus planą.

LEI veikla projekte
LEI hidrologijos lab. tyrėjai, pasitelkę savo daugiametes žinias, įvertins vandens telkinių hidromorfologinius aspektus, atliks vandens tvenkinių sedimentacijos procesų tyrimus bei parengs rekomendacijas, kaip sumažinti neigiamą hidroelektrinių poveikį.

Raktažodžiai:

vandens kokybė, upė, ežeras, išteklių valdymo planas, upės baseino valdymas, integruotas valdymas, stebėsena, gebėjimų stiprinimas, aplinkosauginis sąmoningumas

Akronimas: LIFE SIP Vanduo

Projekto ID: LIFE SIP VANDUO Nr. 101104645

Projekto numeris LEI vidaus apskaitoje: LIFE22-IPE

Kvietimas: LIFE-2022-STRAT-ENV-SIP-two-stage

Bendra projekto vertė: 19 797 486.54 EUR (LEI skirta dalis: 804 060.06 EUR).

 

Koordinatorius: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA), Lietuva.

Partneriai:

Kofinansuojama ES logo Natura 2000 logo
Projektas kofinansuojamas Europos Sąjungos Aplinkos ir klimato politikos programos LIFE lėšomis, pagal dotacijos sutartį Nr. 101104645 — LIFE22-IPE-LT-LIFE SIP Vanduo.
Išsakytos nuomonės ir požiūriai yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar CINEA požiūrį ir nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei paramą teikianti institucija negali būti laikomos už tai atsakingomis.

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Jūratė Kriaučiūnienė 426-AK +37037401962 Jurate.Kriauciuniene@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Vytautas Akstinas 421-AK +37037401967 Vytautas.Akstinas@lei.lt
Darius Jakimavičius 417-AK +37037401965 Darius.Jakimavicius@lei.lt
Diana Šarauskienė 425-AK +37037401969 Diana.Sarauskiene@lei.lt
Diana Meilutytė-Lukauskienė 418-AK +37037401981 Diana.Meilutyte-Lukauskiene@lei.lt
Aldona Jurgelėnaitė 416-AK +37037401964 Aldona.Jurgelenaite@lei.lt
Serhii Nazarenko 412-AK +37037401966 Serhii.Nazarenko@lei.lt
Karolina Gurjazkaitė 422-AK +37037401968 Karolina.Gurjazkaite@lei.lt
Aistė Stragienė 330-AK +37037401848 Aiste.Stragiene@lei.lt