Energijos vartojimo efektyvumo daugiapakopio valdymo spartinimas (multEE)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2015.03.01 - 2017.08.31
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda
multEE project logo

Lietuvos energetikos instituto (LEI) Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorija kartu su partneriais iš devynių Europos šalių (Vokietija, Danija, Latvija, Lietuva, Slovakija, Austrija, Kroatija, Makedonija ir Graikija) nuo 2015 m. balandžio mėn. vykdė tarptautinį projektą „Energijos vartojimo efektyvumo daugiapakopio valdymo spartinimas“ (angl. Facilitating Multi-level governance for energy efficiency) (multEE). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ lėšomis.

Pagrindinis multEE projekto tikslas – pagerinti priemonių, skirtų energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumui didinti, planavimą ir diegimą projektą vykdančiose šalyse.

Siekiant kuo geriau panaudoti lėšas, skirtas energijos išteklių bei energijos taupymui, labai svarbu įvertinti galutinį įdiegtų priemonių rezultatą, t. y. faktinį energijos išteklių ar galutinės energijos sutaupymą. Tam būtina vykdyti įgyvendinamų priemonių stebėseną, kuri leistų nustatyti įgyvendinimo kokybės kontrolę bei gauti patikimus duomenis apie faktinius tiek energijos išteklių, tiek energijos sutaupymus po planuotų ne tik konkrečių priemonių įgyvendinimo, bet ir suminį rezultatą šalies mastu. Tam tikslui yra sukurta inovatyvi kompiuterinė sistema veikianti Vokietijoje. Projekto vykdytojai supažindinti su minėta sistema. Ji perduota projektą vykdančių šalių specialistams.

LEI veikla projekte

Lietuvoje įgyvendinant 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo nuostatas yra diegiama daug įvairių priemonių, skirtų energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumui didinti. Priemonės apima namų ūkių, paslaugų, pramonės, energetikos, transporto sektorius.

Siekiant kuo geriau panaudoti lėšas, skirtas energijos išteklių bei energijos taupymui, labai svarbu įvertinti galutinį įdiegtų priemonių rezultatą, t. y. faktinį energijos išteklių ar galutinės energijos sutaupymą. Tam būtina vykdyti įgyvendinamų priemonių stebėseną, kuri leistų nustatyti įgyvendinimo kokybės kontrolę bei gauti patikimus duomenis apie faktinius tiek energijos išteklių, tiek energijos sutaupymus po planuotų ne tik konkrečių priemonių įgyvendinimo, bet ir suminį rezultatą šalies mastu.

2016 m. vykdant projektą surinkta ir apibendrinta informacija apie visų ES šalių naudojamus energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos planavimo metodus, stebėsenos, vertinimo (tikrinimo) bei proceso koordinavimo tarp atsakingų organizacijų schemas. Pagal pasirinktus kriterijus atrinkta inovatyvi kompiuterinė programa, šiuo metu naudojama Vokietijoje. Ši sistema leidžia internetu surinkti informaciją apie visas šalyje planuojamas, įgyvendinamas bei įgyvendintas energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones bei vykdyti politikos priemonių vykdymo stebėseną proceso metu.

Sistema leidžia apskaičiuoti sutaupytos energijos kiekius tiek atskirai energijos vartojimo efektyvumą didinančiai priemonei, tiek sutaupymus savivaldybės, regiono ar šalies mastu. Sutaupyti energijos išteklių ar energijos kiekiai šioje programoje apskaičiuojami taikant nuo atskiro prie bendro (angl. bottom-up) skaičiavimo metodus, kurie leidžia tiksliau ir patikimiau nustatyti įdiegtų energijos išteklių ar energiją taupančių priemonių efektyvumą. Tokie duomenys leidžia gerokai pagerinti minėtų priemonių planavimą, bei paspartina energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių diegimo proceso valdymą. Kompiuterinė programa buvo pritaikyta energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonėms Lietuvoje įgyvendinti.

Bendra projekto vertė: 1 981 743,75 EUR (LEI dalis: 96 433,75 EUR)

Koordinatorius: DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT GMBH, Vokietijos organizacija GIZ

Dalyviai:

  • ROSKILDE UNIVERSITET, Danija
  • ECOLOGIC INSTITUT gemeinnützige GmbH, Vokietija
  • OSTERREICHISCHE ENERGIEAGENTUR AUSTRIAN ENERGY AGENCY, Austrija
  • ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR, Kroatija
  • FIZIKALAS ENERGETIKAS INSTITUTS, Latvija
  • LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS, Lietuva
  • MACEDONIAN CENTER FOR ENERGY EFFICIENCY SKOPJE-MACEF ASSOCIATION, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija
  • CENTRE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES AND SAVING FONDATION, Graikija
  • SLOVENSKA INOVACNA A ENERGETICKA AGENTURA, Slovakija

 

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Romualdas Škėma 114-AK +37037401802 Romualdas.Skema@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Vygandas Gaigalis
Sigitas Masaitis 114/1-AK +37037401917 Sigitas.Masaitis@lei.lt
Jūratė Valaitienė 121-AK +37037401853 Jurate.Valaitiene@lei.lt