Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje (LIFE IP EnerLIT)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2021.10.01 - 2030.12.31
Projekto statusas
Vykdomas
Projekto lentelė
DB nuoroda

Santrauka:
LIFE IP EnerLIT savo veiklą pradėjo 2021 m. pabaigoje, vedinas tikslo padėti Lietuvai eiti link 2050 m. numatyto klimato neutralumo. Visų pirma, integruojant energijos vartojimo efektyvumo ir klimato kaitos klausimus į didžiausią ŠESD mažinimo potencialą šalyje turinčius sektorius: transporto, pastatų, pramonės (įskaitant žemės ūkį).

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo iššūkiams spręsti jėgas apjungė įvairių sričių specialistai iš 15 skirtingų Lietuvos ir Lenkijos nacionalinių, regioninių bei nevyriausybinių organizacijų.

Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane numatytų energijos efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimui LIFE IP EnerLIT išskyrė 5 veiklų kryptis, kuriose dedamos pastangos finansinių ir teisinių paskatų kūrimui, naujesnių ir mažiau energijos vartojančių technologijų diegimui, vartotojų švietimo didinimui bei jų elgsenos keitimui.

Kryptys:
Nacionalinių ir regioninių pajėgumų stiprinimas
Tvarūs ir energetiškai efektyvūs pastatai
Efektyvus ir klimatui draugiškas mobilumas
Žalia ir energiją tausojanti pramonė
Žalieji viešieji pirkimai

LIFE integruotasis projektas „Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje“ siekia paremti Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano įgyvendinimą energijos vartojimo efektyvumo srityje:
katalizuojant procesus;
įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo priemones;
kuriant strateginius pajėgumus;
integruojant šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslus.

Projekto numeris: LIFE20 IPC/LT/000002

Kvietimas: LIFE 2020 paraiškos pagal Klimato paprogramę

Bendra projekto vertė: 11 046 098,00 EUR

Koordinatorius: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA), Lietuva

Projektas „Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje“ (Nr. LIFE20 IPC/LT/000002) yra finansuojamas Europos Sąjungos LIFE programos ir Lietuvos Respublikos lėšomis. Šioje svetainėje pateikiamas projekto partnerių požiūris, ir Europos Komisija nėra atsakinga už bet kokį šios informacijos panaudojimą.

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Arvydas Galinis 326-AK +37037401957 Arvydas.Galinis@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Vidas Lekavičius 311-AK +37037401986 Vidas.Lekavicius@lei.lt
Vaclovas Miškinis 308-AK +37037401959 Vaclovas.Miskinis@lei.lt
Egidijus Norvaiša 312-AK +37037401955 Egidijus.Norvaisa@lei.lt
Eimantas Neniškis 325-AK +37037401950 Eimantas.Neniskis@lei.lt
Mindaugas Česnavičius