Kompetencijos centro MTEP veiklų vykdymas, sukuriant ir išbandant inovatyvų dujinių biodegalų gamybos prototipą

2014-2020 ES fondų investicijų ženklasCPVA logotipas

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Kompetencijos centro MTEP veiklų vykdymas, sukuriant ir išbandant inovatyvų dujinių biodegalų gamybos prototipą“ Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-03-0008. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703-03 priemonę „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“.

Lietuvos nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos (NENS) bei Europos Sąjungos (ES) direktyvų 2018/2001 ir 2008/98/EC tikslai bei kryptys aiškiai nurodo siekį mažinti iškastinio kuro naudojimą bei Europos bendrijoje ir Baltijos jūros regione šiltnamio efektą sukeliančių ir oro taršą didinančių dujų kiekį. Siekiant efektyvaus ir tvaraus ūkio vystymosi yra tendencingai skatinamos investicijos į švarią ir efektyvią atsinaujinančių šaltinių energiją. Be to, norint įgyvendinti ambicingus planus turi būti ženkliai didinamas atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimas.

Projekto tikslas – Padidinti sintetinių dujų plazminės-katalitinės konversijos į biometano dujas žinių ir technologijų perdavimo mąstą.

Pagrindinė projekto metu sprendžiama problema – projektas spręs CO2 mažinimo, atliekų perdirbimo problemas, energijos ir kuro iš biomasės/atliekų gamybos procesų efektyvinimo klausimus.

Siektini projekto rezultatai – projekto vykdymo metu bus atlikti kompleksiniai plazminio-katalitinio sintetinių dujų konversijos į biometaną tyrimai optimizuojant technologinių procesų efektyvumą maksimaliai biometano išeigai gauti. Ši žemo kaloringumo dujų konversijos į biodegalus technologija ne tik leis sukurti aukštesnės pridėtinės vertės produktą – biometaną, bet taip pat leis padidinti AEI dalį transporto sektoriuje mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro.

Projekto finansavimo suma – 856 606,25 Eur.
Projekto vykdymo trukmė – 3 metai.