Nepriklausomos techninės ekspertizės tinklas radioaktyviųjų atliekų šalinimo srityje (SITEX)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2012.01.01 - 2013.12.31
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda

Projektas vykdytas Europos Sąjungos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programos rėmuose kartu su kitais 15 konsorciumo parnerių (Europos Sąjungos šalių, Kanados, Nyderlandų ir Švedijos).

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo organizacijos Europos šalyse yra susitarusios koordinuotai vykdyti mokslinius tyrimus susijusius su radioaktyviųjų atliekų šalinimų geologiniuose atliekynuose, kad jau 2025 m. būtų įrengtas pirmasis geologinis atliekynas Europoje. Glaudus bendradarbiavimas atliekant brangius mokslinius tyrimus taip pat aktualus ES naujoms valstybėms narėms įgyvendinant Europos Komisijos Panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo direktyvos nuostatas (EC Directive on SF & Radioactive Waste Management (2011/70/Euratom)).

Geologinio atliekyno projekto įgyvendinimas vykdomas etapais, kurių metu atliekama atliekyno saugos analizė (angl. Safety Case), analizės rezultatus, radiacinės saugos kriterijų tenkinimą vertina reguliuojančių institucijų specialistai. Vertinant atliekyno saugą užtikrinančius sprendimus, ypač grindžiamus mokslinių tyrimų rezultatais, reikalinga aukšta mokslinė ir techninė kompetencija. Šiame kontekste iškeltas projekto tikslas yra išanalizuoti poreikius, galimybes ir priemones sukurti nuolatinį nepriklausomos techninės ekspertizės tinklą Europoje radioaktyviųjų atliekų šalinimo srityje. Tokio tinklo veikla grindžiama moksliniu bendradarbiavimu panaudojant atskirose tyrimų institucijose turimą įrangą, esamą žinių potencialą, tuo pačiu vystant ir specialistų gebėjimus, reikalingus tiek mokslinių tyrimų rezultatų interpretacijai, tiek nepriklausomos techninės ekspertizės vykdymui. Nepriklausomi specialistai (tinklas) yra priemonė sukurti dialogą techniniais klausimais tarp reguliuojančiųjų institucijų ir atliekyno įgyvendinimą vykdančių organizacijų bei visuomenės.

LEI veikla projekte

Projekto pagrindinis tikslas buvo nustatyti efektyvias priemones, kurias reikia įvykdyti siekiant sukurti nuolatinį nepriklausomos techninės ekspertizės tinklą Europoje radioaktyviųjų atliekų šalinimo srityje. Taip siekiama stiprinti abipusį ir bendrą atliekynų saugos aspektų supratimą tarp reguliuojančių institucijų, techninės saugos ekspertizę vykdančių ir atliekų tvarkymo organizacijų, taip pat siekiama įvertinti nepriklausomų mokslinių tyrimų poreikį, nustatyti rekomendacijų techninei ekspertizei poreikį ir kt. Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijos mokslininkai  kartu su kitų organizacijų specialistais identifikavo prioritetinių tyrimų kryptis, kuriose techniniams ekspertams reikia įgyti kompetencijos, atliko projekte dalyvaujančių organizacijų turimos įrangos ir galimybių šiems tyrimams atlikti apžvalgą, apžvelgė tarptautinius reikalavimus ir rekomendacijas, reglamentuojančius nepriklausomą saugos analizės ekspertizę, atskirų šalių taikomą praktiką. Taip pat teikė pasiūlymus vieningai metodikai sudaryti, techninių ekspertų kompetencijoms tobulinti nepriklausomos ekspertizės tinklo rėmuose, efektyviam visuomenės įtraukimui rengiantis geologinio atliekyno įrengimui.

Bendra projekto vertė: 1 363 512,80 EUR (LEI dalis: 38 520 EUR)

Koordinatorius: INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE, Prancūzija

Dalyviai:

 • FEDERAL AGENCY FOR NUCLEAR CONTROL, Belgija
 • GESELLSCHAFT FUER ANLAGEN- UND REAKTORSICHERHEIT (GRS) MBH, Vokietija
 • UJV REZ, a.s., Čekijos Respublika
 • BEL V, Belgija
 • LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS, Lietuva
 • DECOM AS, Slovakija
 • AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE, Prancūzija
 • STRALSAKERHETSMYNDIGHETEN, Švedija
 • MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE, Nyderlandai
 • CANADIAN NUCLEAR SAFETY COMMISSION, Kanada
 • MUTADIS CONSULTANTS SARL, Prancūzija
 • EIDGENOSSISCHES NUKLEARSICHERHEINSPEKTORAT ENSI, Šveicarija
 • NUCLEAR RESEARCH AND CONSULTANCY GROUP, Nyderlandai
 • EUROPEAN NUCLEAR SAFETY TRAINING AND TUTORING INSTITUTE, Prancūzija
 • MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, Prancūzija

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Povilas Poškas 62-BRK +37037401891 Povilas.Poskas@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Asta Narkūnienė 64-BRK +37037401886 Asta.Narkuniene@lei.lt
Darius Justinavičius
Gintautas Poškas 38-BRK +37037401840 Gintautas.Poskas@lei.lt
Gytis Bartkus 78-BRK +37037401902 Gytis.Bartkus@lei.lt
Arūnas Sirvydas 60-BRK +37037401888 Arunas.Sirvydas@lei.lt