Energetikos alternatyvos viešajame sektoriuje – Darnios energetikos strategija kaip regiono vystymo galimybė (PEA)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2009.09.17 - 2013.03.16
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė

Per pastaruosius metus iškastinių energijos išteklių kainos labai išaugo. Didėjančios energijos kainos ypač atsiliepia komunalinių paslaugų kainoms viešajame sektoriuje. Projekto tikslas – rasti būdus kaip sumažinti didėjančias išlaidas. Tuo tikslu reikalinga ištirti alternatyvių energijos šaltinių, ypač atsinaujinančių, panaudojimo galimybes, kritiškai įvertinti suvartojamos energijos kiekį ir nustatyti energijos taupymo potencialą bei rasti naujus energijos taupymo būdus. LEI pasirinktas Lietuvos regionas – Ignalinos regionas, į kurį įeina Zarasų sav., Ignalinos sav. ir Visagino sav. Projekto vykdymo metu buvo sukurti nauji mokymo moduliai, skirti su energetika susijusiems darbuotojams, energijos vartotojams bei pareigūnams priimantiems sprendimus energetikos plėtros klausimais. Pagrindinis rezultatas buvo regioninės darnios energetikos strategijos sukūrimas ir jos įgyvendinimo veiksmų planas. Be to, buvo parašytas Baltijos Šalių energetikos vadovas, kuriuo bus vadovaujamasi priimant sprendimus keičiant regioninės energetikos politiką. Buvo priimta Baltijos šalių energetikos deklaracija, kuri įpareigojo dalyvaujančių šalių regionų ir organizacijų atstovus dalyvauti sukurtoje Baltijos Energetikos Taryboje tolesniam bendradarbiavimui projektui pasibaigus.

LEI veikla projekte

  • Esamos situacijos IAE regione dokumento „Baseline study“ paruošimas. Lietuvos energetikos institutas yra atsakingas už studijos metodikos suformulavimą, esamos situacijos IAE regione „Baseline study“ dokumento parengimą, duomenų surinkimą, darbo organizavimą, pristatymą projekto partneriams bei savivaldybių vadovybėms.
  • Konsultacijos efektyvaus energijos vartojimo bei atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo klausimais.
  • Efektyvi projekto rezultatų sklaida: projekto pristatymas konferencijose nacionaliniu lygmeniu, projekto rezultatų bei svarbos sklaida regione (rengiant informacinius renginius gyventojams, publikacijas vietinei spaudai, interviu vietinėms televizijoms).
  • Komunikacijos stiprinimas – nuolatinis bendradarbiavimas tarp projekto partnerių, projekto partnerių informavimas apie pasiektus rezultatus, planuojamas veiklas bei svarbesnius renginius.
  • IAE regiono efektyvaus energijos vartojimo bei atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo strategijos bei veiksmų plano parengimas.

Bendra projekto vertė: 3 732 082 EUR (LEI dalis: 144 600 EUR)

Partneriai: Projektą. vykdo 21 partneris iš 6 Baltijos jūros regiono šalių. Partnerių tarpe yra 11 valdžios institucijų, taip pat 7 mokslinių tyrimų institutai ir 3 koordinavimo partneriai.

 

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Antanas Markevičius

Projekto vykdytojai
 
Vladislovas Algirdas Katinas 207/1-LK +37037401841 Vladislovas.Katinas@lei.lt
Romualdas Škėma 114-AK +37037401802 Romualdas.Skema@lei.lt
Marijona Tamašauskienė 207-LK +37037401842 Maryte.Tamasauskiene@lei.lt
Jūratė Valaitienė 121-AK +37037401853 Jurate.Valaitiene@lei.lt
Juozas Savickas