Darbo taryba

Lietuvos energetikos instituto Darbo taryba yra kolegialus Instituto darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis Instituto darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Taryba savo veikloje laikosi geranoriškumo ir pagarbos teisėtiems darbdavio interesams principų, tačiau yra nepriklausoma nuo darbdavio. Darbdaviui ar jo atstovui draudžiama daryti įtaką Tarybos sprendimams ar kitaip kištis į Tarybos veiklą.

Instituto darbuotojai elektroniniu paštu (darbo.taryba@lei.lt) ar raštu gali teikti siūlymus, kurie padėtų gerinti Tarybos veiklą ir darbuotojų atstovavimą.

Darbo tarybos sudėtis:

Diana Meilutytė-Lukauskienė Tarybos pirmininkė
Hidrologijos laboratorija
Šarūnas Varnagiris Tarybos sekretorius
Vandenilio energetikos technologijų centras
Jūratė Čėsnienė Tarybos narys
Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorija
Ramūnas Gatautis Tarybos narys
Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija
Gediminas Zygmantas Tarybos narys
Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija