Darbo taryba

Lietuvos energetikos instituto Darbo taryba yra kolegialus Instituto darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis Instituto darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Taryba savo veikloje laikosi geranoriškumo ir pagarbos teisėtiems darbdavio interesams principų, tačiau yra nepriklausoma nuo darbdavio. Darbdaviui ar jo atstovui draudžiama daryti įtaką Tarybos sprendimams ar kitaip kištis į Tarybos veiklą.

Instituto darbuotojai elektroniniu paštu (darbo.taryba@lei.lt) ar raštu gali teikti siūlymus, kurie padėtų gerinti Tarybos veiklą ir darbuotojų atstovavimą.

Darbo tarybos sudėtis:

Marius Praspaliauskas  
Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija
Regina Kalpokaitė-Dičkuvienė  
Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorija
Asta Narkūnienė  
Branduolinės inžinerijos problemų laboratorija
Lina Murauskaitė  
Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija
Audrius Šimonis  
Branduolinės inžinerijos problemų laboratorija