Informacija ir dokumentai

Šioje skiltyje rasite visus svarbiausius su doktorantūros studijomis susijusius dokumentus – doktorantūros reglamentus, komitetų sudėtis, planų bei ataskaitų formas, studijų programų ir dalykų aprašus bei kitas naudingas nuorodas.


Priėmimo taisyklės


LEI doktorantūros mokslo krypčių informacija


Dokumentų formos

 • Doktoranto prašymo forma

  Šia forma pildomi įvairūs doktorantų prašymai (suteikti akademines atostogas, leisti tęsti studijas pasibaigus akademinėms atostogoms, skirti paramą akademinei išvykai ir pan.). Suderinamas su moksliniu vadovu, padalinio vadovu, pateikiamas studijų administratorei.

 • Disertacijos tematikos pagrindimas (F1-PA-04)

  Pildo potencialus doktoranto vadovas, suderina su padalinio vadovu. Pateikia LEI studijų administratorei. Aprobuoja LEI doktorantūros komisija, tvirtina mokslo krypties doktorantūros komitetas.

 • Mokslinio vadovo sutikimas (F4-PA-04)

  Pildo potencialus doktoranto mokslinis vadovas. Pateikia LEI studijų administratorei.

 • Mokslinio konsultanto sutikimas (F4-PA-04)

  Pildo potencialus doktoranto mokslinis konsultantas. Pateikia LEI studijų administratorei. Konsultantas gali būti skiriamas ne anksčiau kaip antraisiais doktorantūros studijų metais.

 • Doktoranto darbo planas (F5-PA-04)

  Pildo doktorantas kartu su moksliniu vadovu doktorantūros studijų pirmąjį mėnesį. Pasirašytas darbo planas pateikiamas studijų administratorei. Aprobuoja LEI doktorantūros komisija, tvirtina mokslo krypties doktorantūros komitetas.

 • Egzamino protokolas (F6-PA-04)

  Pildo studijų modulio koordinuojantysis dėstytojas, arba, jo nurodymu, doktorantas. Pasirašius egzamino komisijos nariams, protokolas pateikiamas studijų administratorei.

 • Darbo plano vykdymo ataskaita (F7-PA-04)

  Pildo doktorantas du kartus per metus, kiekvieno studijų semestro pabaigoje. Šios ataskaitos pagrindu doktoranto mokslinė veikla vertinama doktoranto padalinyje, LEI doktorantūros komisijoje bei mokslo krypties doktorantūros komitete. Pasirašyta ataskaita pateikiama studijų administratorei.

 • Patikslintas doktoranto darbo planas (F8-PA-04)

  Pildo doktorantas kartu su moksliniu vadovu kiekvieno pavasario semestro pabaigoje, o jei numatomi pakeitimai ateinančio semestro metu – ir rudens semestro pabaigoje. Aprobuoja LEI doktorantūros komisija, tvirtina mokslo krypties doktorantūros komitetas. Pasirašytas darbo planas pateikiamas studijų administratorei.


Teisiniai dokumentai

  Bendros doktorantūros institucijų Mokslo doktorantūros reglamentas
  (galioja priimtiems į doktorantūrą nuo 2023 m.)

 • Bendros doktorantūros institucijų Mokslo doktorantūros reglamentas
  (galioja priimtiems į doktorantūrą nuo 2020 m.)

  Šis Reglamentas nustato priėmimo į bendrą mokslo doktorantūrą, vadovavimo doktorantams, doktoranto darbo plano sudarymo ir tvirtinimo, doktorantūros studijų, doktoranto žinių, gebėjimų ir įgūdžių vertinimo, doktoranto mokslinių tyrimų vykdymo, disertacijos rengimo, nagrinėjimo, gynimo ir mokslo daktaro diplomo išdavimo, doktoranto atestavimo ir atsiskaitymo terminų atidėjimo, eksterno prašymo leisti ginti daktaro disertaciją nagrinėjimo, apeliacijų ir skundų nagrinėjimo, doktorantūros finansavimo ir dokumentų saugojimo tvarką.

 • LR biudžeto lėšų grąžinimo tvarka

  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tvarkos aprašas


Kita informacija

 • Doktorantūros studijų valdymas

  LEI kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos dokumentas, aprašantis doktorantūros proceso kokybės užtikrinimo tvarką.


Stažuotės, stipendijos, studijos užsienio šalyse

Švietimo mainų paramos fondas
http://stipendijos.lt/

Lietuvos mokslo tarybos parama doktorantams
Parama doktorantų akademinėms išvykoms
Parama doktorantams už studijų rezultatus

Erasmus+ mobilumas – dalinės studijos/stažuotės užsienyje. Administruoja Kauno technologijos universitetas, www.ktu.edu/Erasmus

Lietuvos mokslininkų mobilumo svetainė
http://www.euraxess.lt/


Daugiau informacijos teikia

Studijų administratorė Jolanta Kazakevičienė
Adresas Breslaujos g. 3 – 233, LT-44403 Kaunas
Telefonas +370 37 401809
El. paštas studijos@lei.lt