Technologijų vaidmuo energetiškai efektyvioje ekonomikoje; Modeliavimo pagrindu paremta politinių priemonių analizė ir keliai tvarios energetikos sistemos vystymui (REEEM)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2016.02.01 - 2019.07.31
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda
REEEM

2016 m. pradėtas Europos Komisijos finansuojamos programos Horizontas 2020 projektas „Technologijų vaidmuo energetiškai efektyvioje ekonomikoje; modeliavimo pagrindu paremta politinių priemonių analizė bei keliai tvarios energetikos sistemos vystymui” (angl. Role of technologies in an energy efficient economy – model-based analysis of policy measures and transformation pathways to a sustainable energy systemREEEM). Tai didžiausias energetikos sistemoms modeliuoti skirtas Horizontas 2020 programos projektas. Juo siekiama aiškiai ir visapusiškai įvertinti poveikį, kurį sukels energetikos strategijoje nustatytas siekis pereiti prie mažo anglies dvideginio išskyrimo. Vertinant technologijų įtaką, susitelkiama ne į atskirus aspektus, bet į jų integravimą, taikant esamus ir naujus analizės modelius. Energetikos raidos ir technologijų kaitos poveikio aplinkai, ekonomikai ir visuomenei vertinimai bus naudojami rengiant rekomendacijas, kurios galės būti taikomos tiek Europos Sąjungoje, tiek ir atskirose šalyse. Dėl šios priežasties, vykdant projektą daug dėmesio skiriama bendradarbiavimui su sprendimų priėmėjais, ypač su Europos Komisija.

Projektas susideda iš 7 pagrindinių darbo paketų ir 1 papildomo darbo paketo projektui administruoti, kurie apima šiuos klausimus: energetikos sistemos transformacijos strategijos ir trajektorijos, energetikos technologijų ir inovacijų plėtra, energetikos plėtros poveikis ekonomikai, visuomenės ir vartotojų elgsena, energetikos poveikis aplinkai, sveikatai ir ištekliams, energetikos sistemų integracija. Taip pat projekte daug dėmesio skiriama ir suinteresuotoms šalims įtraukti bei sklaidai.

LEI veikla projekte

Lietuvos energetikos instituto Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos darbuotojai dalyvauja vykdant daugelį projekto uždavinių, tačiau daugiausia dėmesio skiriama darbo paketams „Ekonomika“, „Energetikos sistemų integravimas“ bei „Visuomenė, vartotojai ir elgsena“. Ekonomikos darbo pakete prisidedama prie Štutgarto universitete (Vokietija) sukurto NEWAGE bendrosios pusiausvyros modelio tobulinimo, siekiant jame geriau perteikti energetikos sektoriaus transformacijas. Nagrinėjant energetikos sistemų integravimo klausimus, rengiama Baltijos šalių ir Suomijos energetinio saugumo studija, kurią sudarys ne tik kiekybiniai vertinimai, bet ir naratyvinė analizė. Prie šios studijos įgyvendinimo prisideda ir Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos atstovai. Taip pat bus atlikta miestų atvejų analizė, nukreipta į centralizuotą šilumos tiekimą, kaip vieną svarbių veiksnių, pereinant prie mažai šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetančios energetikos.

Bendra projekto vertė: 3 997 458,75 EUR (LEI dalis: 156 135 EUR)

Koordinatorius: KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN, Švedija

Dalyviai:

  • AALTO-KORKEAKOULUSAATIO, Suomija
  • AARHUS UNIVERSITET, Danija
  • DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET, Danija
  • ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR, Kroatija
  • KIC INNOENERGY SE, Nyderlandai
  • LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS, Lietuva
  • REINER LEMOINE INSTITUT GGMBH, Vokietija
  • SPF TOKNI, Farerų salos
  • UNIVERSITY COLLEGE LONDON, Jungtinė Karalystė
  • UNIVERSITAET STUTTGART, Vokietija

 

Projekto vykdytojai