Energetikos kompleksiniai tyrimai

AFT su papildomais moduliais (Fhanton, Arrow, Titan)

Hidraulinių skaičiavimų programinis paketas.
Vamzdynų (dujų, šilumos tiekimo sistemų) modeliavimo ir optimizavimo uždavinių sprendimai.

GAMS and IBM ILOG CPLEX

Energetikos sistemų ar atskirų jos sektorių (elektros, šilumos, kuro) optimalios plėtros scenarijų modeliavimas ir analizė, sprendinių optimizavimas.

Energetikos ir likusios ūkio dalies tarpusavio ryšių analizė

Makroekonominiai tyrimai atliekami aprėpiant  energetikos ir kitų ūkio sektorių sąsajas.

Kompleksinė energetikos sektoriaus ar atskirų jo dalių plėtros, funkcionavimo ir įtakos aplinkai analizė

Tokio tipo uždaviniams spręsti kuriami optimizaciniai matematiniai modeliai, taikant GAMS, MESSAGE ar kitus programinius paketus. Sprendinio optimizavimui naudojama IBM ILOG CPLEX programinė įranga.

Energetikos sistemų ar atskirų jos sektorių (elektros, šilumos, kuro) optimalios plėtros scenarijų modeliavimas ir analizė

EES parametrų tyrimas ir įvertinimas, tinklų ir valdymo sistemų matematinis modeliavimas, sistemos darbo režimų tyrimai.

Elektros tinklų ir valdymo sistemų matematinis modeliavimas

Lietuvos elektros energijos sistemų matematinio modelio sudarymas ir parametrų suvedimas

Inovatyvių energetikos technologinių sprendimų įgyvendinimo ekonominė – finansinė analizė, panaudojant investavimo rizikos įvertinimo ir valdymo programinę priemonę Decision Tools Suite Industrial @Risk

Pagal užsakovo pateiktus duomenis apie numatomas naujos technologijos technines ir ekonomines charakteristikas ir galimus šių charakteristikų nuokrypius įvertinama tikėtina investavimo rizika, pateikiama projekto rezultatų jautrumo analizė dėl įvairių įtakojančių veiksnių, statistinė turimų duomenų analizė ir prognozės.

Statistinė analizė

Statistinis modeliavimas ir tikimybiniai tyrimai.

AFT su papildomais moduliais (Fhanton, Arrow, Titan)

Hidraulinių skaičiavimų programinis paketas.
Vamzdynų (dujų, šilumos tiekimo sistemų) modeliavimo ir optimizavimo uždavinių sprendimai.

GAMS and IBM ILOG CPLEX

Energetikos sistemų ar atskirų jos sektorių (elektros, šilumos, kuro) optimalios plėtros scenarijų modeliavimas ir analizė, sprendinių optimizavimas.