Branduolinė inžinerija

Duomenų apdorojimo centras

Kompiuterinė įranga skirta didelės apimties skaičiavimams.

Seminarų salė su įranga

Seminarų salės nuoma.

PYROSIM programa

Programa naudojama gaisro vertinimui (modeliavimui), kurio metu galima tiksliai įvertinti dūmų judėjimą, temperatūros pasiskirstymą ir toksinų koncentracijas.

EQ3/6 programa

Geocheminių tyrimų programa, leidžianti sudaryti nagrinėjamose vandens/kietos fazės sistemose vykstančių cheminių procesų eigos ir trukmės modelius.

ISC-Aermod View programa

Ši programa skirta įvairių taršos šaltinių išmetamų teršalų sklaidos atmosferoje modeliavimui.

Gardenia programa

Programa skirta atmosferos kritulių vandens ciklo modeliavimui, nuo jų patekimo ant žemės paviršiaus iki ištekėjimo iškrovos vietose.

Oracle Standard Edition One programa

Duomenų bazių valdymo sistema.

MATLAB programa

Ši kompiuterinė programa, dėl jos aplinkoje esančių specializuotų priemonių yra labai plačiai taikoma įvairių mokslo šakų uždaviniams (techniniams, inžineriniams, ekonominiams ir pan.) spręsti.

SCALE programų paketas

Branduolinių objektų projektavimas ir saugos analizė.

Origin Pro programa

Grafikų braižymas ir grafinis duomenų apdorojimas.

Autocad MEP 2012 programa

Programa sukurta specialiai mechanikams, elektrikams, vandentiekio ir šilumos tinklų projektuotojams ir rengėjams.

PROMT NET Professional programa

Techninio teksto vertimas iš rusų į anglų ir iš anglų į rusų kalbas.

Amber programa

Teršalų pasiskirstymo gamtoje bei inžinerinėse sistemose modeliavimas.

Ansys CFD programa

Labiausiai pasaulyje paplitusi fluidų tekėjimo modeliavimo programa.

Microsoft Project Pro programa

Programa naudojama didelio užduočių, projektų ir resursų kiekio organizavimui, filtravimui ir rūšiavimui.

Primavera P6 Professional programa

Programa skirta profesionaliems stambaus masto, sudėtingiems, daugiaplaniams, moderniems projektams valdyti.

Comsol programa

Kompleksinė požeminio vandens įtakos žemės sluoksniams analizė.

Goldsim Pro programa

Masės judėjimo modeliavimas inžinerinėje ir gamtinėje aplinkoje.

MicroSkyShine programa

Programa skirta atmosferoje išsklaidytos gama spinduliuotės apšvitos dozės vertinimui.

Rizikos monitoringas

Rizikos monitoringas vertinant skirtingus branduolinės jėgainės (uždaromos ir naujos) eksploatacijos režimus, įrenginių nedarbingumą, remontus, periodinius testavimus, skirtingas sistemos konfigūracijas, aplinkos faktorius ir kt.

3D mechanizmų projektavimas

Sudėtingų 3D mechanizmų projektavimas.

Vamzdžių ir vamzdynų sistemų, kabelių ir diržinių pavarų, liejimo formų projektavimas.

Judesio simuliavimas, dinaminė ir baigtinių elementų analizė

2D brėžinių braižymas

Grafinės informacijos kūrimas populiariu DWG failų formatu.

Branduolinių reaktorių fizikos problemų įvertinimas apjungiant deterministinius ir Monte Carlo metodus

Lėtųjų neutronų pernešimo lygties sprendimas taikant hibridinį deterministinį/Monte Carlo metodą.

Reaktyvumo, galios profilių, panaudoto branduolinio kuro nuklidinės sudėties, branduolinių reakcijų tipų skaičiavimai įvertinant celių charakteristikas Kritiškumo paieška. Neutronų spektro ir nuotėkių analizė.

Magistralinių vamzdynų sistemų tyrimai

Statinių ir dinaminių procesų, vykstančių magistralinėse vamzdynų sistemose (pagrindinai miesto centralizuotuose šilumos tiekimo tinkluose, karšto ar šalto vandens tiekimo, taip pat dujotiekių ir naftotiekių) analizė.

Kritiškumo, neutronų ir fotonų srautų įvertinimas. Kritinių sistemų analizė.

Kritiškumo 3D įvertinimas sudėtingose sistemose taikant Monte Karlo metodą;

Panaudoto branduolinio kuro sistemų kritiškumo įvertinimas apjungiant su kuro deginimo ir kritiškumo apskaičiavimo aspektais.

Kritinių sistemų tikrinių verčių jautrumo skerspjūviams analizė, 1D/3D sistemose. Kritinės sistemos maksimalių tikrinių verčių ir minimalios kritinės masės nustatymas. Pernašos ir deginimo 2D skaičiavimai. Skerspjūvių bibliotekų parengimas pagal užsiduotas priklausomybes. Neutronų ir fotonų srautų įvertinimas geometrijos regionuose bei ties taškiniais detektoriais, esančiais už geometrijos ribų.

Tikimybinė mechanistinė saugos analizė

Deterministinių baigtinių elementų modelių tikimybinė ir ciklinio nuovargio analizė.

Konstrukcijų stipruminė analizė

Konstrukcijų stipruminė analizė, veikiant statinėms ir dinaminėms apkrovoms, su judesio simuliavimu baigtinių elementų metodu bei validacija. Geometrinių modelių paruošimas programai Abaqus.

Konstrukcijų irimo procesų modeliavimas

Irimo mechanikos statinių, dinaminių, kontaktinių uždavinių sprendimas naudojant kontaktinius elementus ir įvertinant netiesines medžiagos savybes bei gautų sprendinių jautrumo analizė.

Termohidraulinė analizė

Branduolinių/šiluminių jėgainių ir kitų termohidraulinių įrenginių bei sistemų projektinių ir neprojektinių avarijų termohidraulinė analizė.

Paskirstytieji skaičiavimai

Įvairūs didelės apimties paskirstytieji skaičiavimai

Statistinių duomenų analizė, eksperimentinių duomenų apdorojimas, procesų optimizavimas

Įvairių mokslo šakų uždavinių (techniniams, inžineriniams, ekonominiams ir pan.) sprendimui.

Teršalų (radionuklidų) įvairiose vandens/kietos fazės sistemose nustatymas

Geocheminio modeliavimo pagalba sudaromi nagrinėjamose vandens/kietos fazės sistemose vykstančių cheminių procesų eigos ir trukmės modeliai, skirti teršalų cheminių kitimų, tirpumo ir sorbcijos vandens/kietos fazės sistemose modeliavimui.

Kietųjų dalelių koncentracijos ore/dujose matavimai

Su degimo produktais į atmosferą išmetamų kietųjų dalelių kiekio ir dydžio nustatymas.

Gaisro vertinimas naudojant specializuotą programinį paketą

Gaisro vertinimas (modeliavimas) tiek branduolinės, tiek nebranduolinės energetikos objektuose, juos eksploatuojant, bei eksploatavimo nutraukimo metu.

Neutronų, fotonų ir elektronų pernašos modeliavimas

Programa naudojama atskirai neutronų, fotonų, elektronų arba jungtiniam neutronų, fotonų ir elektronų pernašos modeliavimui bei kritinių sistemų neutronų daugėjimo koeficiento skaičiavimams

Branduolinių objektų ir pakuočių projektavimas bei sistemų, kuriuose yra branduolinių ir radioaktyvių medžiagų, branduolinės ir radiacinės saugos analizė

Sistemos neutronų daugėjimo koeficiento vertinimas, jonizuojančiosios spinduliuotės bei spinduliuotės ekranavimo parametrų modeliavimas

Dvimačių ir trimačių technologinių sistemų projektavimas, grafinis atvaizdavimas

Naudojantis Autocad MEP programa ruošiama projektinė dokumentacija (brėžiniai), konstruojamos sudėtingos dvimatės ir trimatės (erdvinės) konstrukcijos.

PYROSIM programa

Programa naudojama gaisro vertinimui (modeliavimui), kurio metu galima tiksliai įvertinti dūmų judėjimą, temperatūros pasiskirstymą ir toksinų koncentracijas.

EQ3/6 programa

Geocheminių tyrimų programa, leidžianti sudaryti nagrinėjamose vandens/kietos fazės sistemose vykstančių cheminių procesų eigos ir trukmės modelius.

ISC-Aermod View programa

Ši programa skirta įvairių taršos šaltinių išmetamų teršalų sklaidos atmosferoje modeliavimui.

Gardenia programa

Programa skirta atmosferos kritulių vandens ciklo modeliavimui, nuo jų patekimo ant žemės paviršiaus iki ištekėjimo iškrovos vietose.

Oracle Standard Edition One programa

Duomenų bazių valdymo sistema.

MATLAB programa

Ši kompiuterinė programa, dėl jos aplinkoje esančių specializuotų priemonių yra labai plačiai taikoma įvairių mokslo šakų uždaviniams (techniniams, inžineriniams, ekonominiams ir pan.) spręsti.

Duomenų apdorojimo centras

Kompiuterinė įranga skirta didelės apimties skaičiavimams.

Seminarų salė su įranga

Seminarų salės nuoma.

SCALE programų paketas

Branduolinių objektų projektavimas ir saugos analizė.

Origin Pro programa

Grafikų braižymas ir grafinis duomenų apdorojimas.

Autocad MEP 2012 programa

Programa sukurta specialiai mechanikams, elektrikams, vandentiekio ir šilumos tinklų projektuotojams ir rengėjams.

PROMT NET Professional programa

Techninio teksto vertimas iš rusų į anglų ir iš anglų į rusų kalbas.

Amber programa

Teršalų pasiskirstymo gamtoje bei inžinerinėse sistemose modeliavimas.

Ansys CFD programa

Labiausiai pasaulyje paplitusi fluidų tekėjimo modeliavimo programa.

Microsoft Project Pro programa

Programa naudojama didelio užduočių, projektų ir resursų kiekio organizavimui, filtravimui ir rūšiavimui.

Primavera P6 Professional programa

Programa skirta profesionaliems stambaus masto, sudėtingiems, daugiaplaniams, moderniems projektams valdyti.

Comsol programa

Kompleksinė požeminio vandens įtakos žemės sluoksniams analizė.

Goldsim Pro programa

Masės judėjimo modeliavimas inžinerinėje ir gamtinėje aplinkoje.

MicroSkyShine programa

Programa skirta atmosferoje išsklaidytos gama spinduliuotės apšvitos dozės vertinimui.