Energetikos planavimas

Termovizorius

Pastatų diagnostikai:
Luboms ir stogams, pamatams, sienoms, langams, durims, šildymo ir vėdinimo sistemoms, ir kt

TERMIS

Programa skirta modeliuoti sudėtingas centrinio šildymo tinklų sistemas. Leidžia bet kurioje atkarpoje apskaičiuoti šilumos tinklo statinius hidraulinius slėgius ir termodinaminius parametrus (šilumos nuostolius, šilumnešio temperatūras įvertinant taip pat ir sistemos inerciją).

AFT su papildomais moduliais (Fhanton, Arrow, Titan)

Hidraulinių skaičiavimų programinis paketas.
Vamzdynų (dujų, šilumos tiekimo sistemų) modeliavimo ir optimizavimo uždavinių sprendimai.

GAMS and IBM ILOG CPLEX

Energetikos sistemų ar atskirų jos sektorių (elektros, šilumos, kuro) optimalios plėtros scenarijų modeliavimas ir analizė, sprendinių optimizavimas.

Programinė priemonė Decision Tools Suite Industrial @Risk

@RISK naudoja Monte Carlo metodą, leidžiantį analizuoti galimų Microsoft Excel programos sprendinių diapazoną esant tikėtinam skaičiuojamųjų parametrų nuokrypiui nuo užsiduotų reikšmių ir apskaičiuoja tokių sprendinių gavimo tikimybę.

Programinė įranga TIMES (The TIMES Integrated Assessment Model)

Energijos poreikių ir naudojimų technologijų bei efektyvumą didinančių priemonių ir energijos gamybos bei tiekimo pusių tarpusavio balansavimas.

Matlab & Simulink R 2007

Skirtas modeliuoti techninėms sistemoms bei atlikti rezultatų ir parametrų analizę.

PowerWorld Simulator 15 programinis paketas

Galios srautų skaičiavimas, trumpųjų jungimų analizė.

PSS®SINCAL 7.5 programinis paketas

Elektros tinklų, vamzdynų tinklų analizė su topologinėmis ir patikimumo charakteristikomis.

PSS®E 33.0 programinis paketas

Galima atlikti detalų elektros energetikos sistemos vertinimą.

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo programos „NRG-sert“

NRG-sert 2 naudojama pastatų energinio naudingumo sertifikavimui.

Energetikos sistemų, įskaitant labai sudėtingas, kaitos (plėtros) kaštų-naudos analizė

Tokio tipo uždaviniams spręsti kuriami optimizaciniai matematiniai modeliai, taikant GAMS, MESSAGE ar kitus programinius paketus. Sprendinio optimizavimui naudojama IBM ILOG CPLEX programinė įranga.

Energetikos ir likusios ūkio dalies tarpusavio ryšių analizė

Makroekonominiai tyrimai atliekami aprėpiant  energetikos ir kitų ūkio sektorių sąsajas.

Vamzdynų (dujų, šilumos tiekimo sistemų) modeliavimo ir optimizavimo uždavinių sprendimai.

Centralizuoto šilumos tiekimo, dujų tiekimo sistemų, produktotiekių ir kitų panašių sistemų funkcionavimo ir plėtros tyrimai.

Kompleksinė energetikos sektoriaus ar atskirų jo dalių plėtros, funkcionavimo ir įtakos aplinkai analizė

Tokio tipo uždaviniams spręsti kuriami optimizaciniai matematiniai modeliai, taikant GAMS, MESSAGE ar kitus programinius paketus. Sprendinio optimizavimui naudojama IBM ILOG CPLEX programinė įranga.

Energetikos sistemų ar atskirų jos sektorių (elektros, šilumos, kuro) optimalios plėtros scenarijų modeliavimas ir analizė

EES parametrų tyrimas ir įvertinimas, tinklų ir valdymo sistemų matematinis modeliavimas, sistemos darbo režimų tyrimai.

Atsinaujinančių energijos išteklių (vėjo, saulės elektrinių (integravimas į ES)

Vėjo ir saulės elektrinių darbo įtakos nustatymas Lietuvos EES

Elektros tinklų ir valdymo sistemų matematinis modeliavimas

Lietuvos elektros energijos sistemų matematinio modelio sudarymas ir parametrų suvedimas

Inovatyvių energetikos technologinių sprendimų įgyvendinimo ekonominė – finansinė analizė, panaudojant investavimo rizikos įvertinimo ir valdymo programinę priemonę Decision Tools Suite Industrial @Risk

Pagal užsakovo pateiktus duomenis apie numatomas naujos technologijos technines ir ekonomines charakteristikas ir galimus šių charakteristikų nuokrypius įvertinama tikėtina investavimo rizika, pateikiama projekto rezultatų jautrumo analizė dėl įvairių įtakojančių veiksnių, statistinė turimų duomenų analizė ir prognozės.

Regiono energijos ir emisijų sistemų vertinimas remiantis užsakovo pateiktais duomenimis ir programoje naudojama statistine duomenų baze.

Regiono energijos poreikių, naudojamų technologijų ir energijos gamybos bei tiekimo pusių balansavimas įvertinant atsinaujinančius energijos šaltinius, rajono makroekonominius rodiklius.

Statistinė analizė

Statistinis modeliavimas ir tikimybiniai tyrimai.

TERMIS

Programa skirta modeliuoti sudėtingas centrinio šildymo tinklų sistemas. Leidžia bet kurioje atkarpoje apskaičiuoti šilumos tinklo statinius hidraulinius slėgius ir termodinaminius parametrus (šilumos nuostolius, šilumnešio temperatūras įvertinant taip pat ir sistemos inerciją).

AFT su papildomais moduliais (Fhanton, Arrow, Titan)

Hidraulinių skaičiavimų programinis paketas.
Vamzdynų (dujų, šilumos tiekimo sistemų) modeliavimo ir optimizavimo uždavinių sprendimai.

GAMS and IBM ILOG CPLEX

Energetikos sistemų ar atskirų jos sektorių (elektros, šilumos, kuro) optimalios plėtros scenarijų modeliavimas ir analizė, sprendinių optimizavimas.

Programinė priemonė Decision Tools Suite Industrial @Risk

@RISK naudoja Monte Carlo metodą, leidžiantį analizuoti galimų Microsoft Excel programos sprendinių diapazoną esant tikėtinam skaičiuojamųjų parametrų nuokrypiui nuo užsiduotų reikšmių ir apskaičiuoja tokių sprendinių gavimo tikimybę.

Programinė įranga TIMES (The TIMES Integrated Assessment Model)

Energijos poreikių ir naudojimų technologijų bei efektyvumą didinančių priemonių ir energijos gamybos bei tiekimo pusių tarpusavio balansavimas.

Gamintojas: Tarptautinė Energetikos Agentūra (IEA)

Matlab & Simulink R 2007

Skirtas modeliuoti techninėms sistemoms bei atlikti rezultatų ir parametrų analizę.

Gamintojas: The MathWorks, Inc.

PowerWorld Simulator 15 programinis paketas

Galios srautų skaičiavimas, trumpųjų jungimų analizė.

PSS®SINCAL 7.5 programinis paketas

Elektros tinklų, vamzdynų tinklų analizė su topologinėmis ir patikimumo charakteristikomis.

Gamintojas: Siemens AG

PSS®E 33.0 programinis paketas

Galima atlikti detalų elektros energetikos sistemos vertinimą.

Gamintojas: Siemens Energy, Inc., Power Technologies International

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo programos „NRG-sert“

NRG-sert 2 naudojama pastatų energinio naudingumo sertifikavimui.

Termovizorius

Pastatų diagnostikai:
Luboms ir stogams, pamatams, sienoms, langams, durims, šildymo ir vėdinimo sistemoms, ir kt