Termobranduolinė ir branduolinė energetika

Ramano sklaidos spektrometras

Dinaminis Raman sklaidos spektrų registravimas skyčio ar dujų tėkmėje (medžiagų koncentracijos profilių matavimas).

Mini 3D-LDV

Vienalaikis visų trijų greičio komponentų matavimas skysčio arba dujų tėkmėje.

Skaičiavimo klasteris

Įvairūs didelės apimties paskirstytieji skaičiavimai (Skaičiuojamoji hidrodinamika, struktūrinė, tikimybinė ir kit. analizė).

Duomenų apdorojimo centras

Kompiuterinė įranga skirta didelės apimties skaičiavimams.

Seminarų salė su įranga

Seminarų salės nuoma.

STATISTICA

Visapusiška, integruota duomenų analizės, grafikos, duomenų bazės valdymo ir įprastų taikomųjų programų parengta sistema, turinti platų pagrindinių ir pažangesnių analitinių procedūrų pasirinkimą.

Risk Watcher

Programų paketas skirtas jėgainių (uždaromų ir naujų) rizikos monitoringui vertinant skirtingus eksploatacijos režimus, įrenginių nedarbingumą, remontus, periodinius testavimus, skirtingas sistemos konfigūracijas, aplinkos faktorius ir kt.

SolidWorks Premium

Programų paketas skirtas įvairios paskirties įrenginiams bei transporto priemonėms konstruoti bei projektuoti iki darbo brėžinio suformavimo. Juo taip pat galima atlikti inžinerinio lygio stipruminius-patikrinamuosius skaičiavimus.

AutoCAD LT

Braižymo programa skirta susisteminti ir automatizuoti projektavimo etapus, ruošti projektinę dokumentaciją (brėžinius).

Wims

Universali programa skirta:

  • Spręsti lėtųjų neutronų pernešimo lygtį, taikant hibridinį deterministinį/Monte Carlo metodą;
  • Įvertinant celių charakteristikas skaičiuoti reaktyvumą, galios profilius.
PepS2

Programa skirta jėgų ir momentų, veikiančių vamzdynų sistemas skaičiavimui priklausomai nuo vidinio slėgio, nuosavo svorio, šiluminio plėtimosi, atramų šiluminių poslinkių, vėjo, išorės jėgų ir momentų, hidrosmūgių, seismikos, atramų poslinkių dėl seisminių ir kitų apkrovų.

TERMIS

Programa skirta modeliuoti sudėtingas centrinio šildymo tinklų sistemas. Leidžia bet kurioje atkarpoje apskaičiuoti šilumos tinklo statinius hidraulinius slėgius ir termodinaminius parametrus (šilumos nuostolius, šilumnešio temperatūras įvertinant taip pat ir sistemos inerciją).

Matlab

Matematinis programų paketas su didele specializuotų priemonių biblioteka įvairaus pobūdžio modeliavimui.

RiskSpectrum, R-DAT, ReliaSoft

Programinė įranga skirta rizikos monitoringui, vertinant skirtingus branduolinės jėgainės eksploatacijos režimus.

Bodybuilder

BodyBuilder yra kompiuterinė programa, skirta kurti sutartinio amžiaus (nuo kūdikių iki suaugusių žmonių) antropomorfinius fantomus.

Sabrina

Grafinis įrankis geometrijos klaidų tikrinimui Monte Karlo N-dalelių programų pakete.

Moritz

Geometrijos redaktorius skirtas paspartinti MCNP (X) ir kitų geometrinių modelių sudarymą iš architektūrinių ir kitų planų.

MCNP/MCNPX

Neutronų, fotonų, elektronų arba susieto neutronų/fotonų/elektronų transporto išplėstinė 3D analizė Monte Karlo metodu, įskaitant galimybę apskaičiuoti kritinių sistemų tikrines vertes.

Scale+Keno3D

Programinis paketas skirtas atlikti:

  • Kritiškumo 3D įvertinimą sudėtingose sistemose taikant Monte Karlo metodą;
  • Panaudoto branduolinio kuro sistemų kritiškumo įvertinimą apjungiant su kuro deginimo ir kritiškumo apskaičiavimo aspektais.
Decision Tools Suite Industrial @Risk

Ši programinė įranga atlieka rizikos analizę, naudojant Monte Karlo modeliavimo metodą ir įvertina įvairių įvykių tikėtinumą.

MathCad

Universalus matematinis programų paketas leidžiantis atlikti turimų duomenų analizę ir parinkti geriausią nagrinėjamo objekto modelį.

ProFES

Programa skirta atlikti: Tikimybinę deterministinių baigtinių elementų modelių ir ciklinio nuovargio analizę; Sudėtingos struktūros komponentų gedimų tikimybės įvertinimą ir jautrumo analizę.

Dassault Systems SolidWorks

Projektuoti mechanines inžinerines sistemas trimatėje aplinkoje, su galimybe atlikti pirminę konstrukcijų stipruminę analizę veikiant statinėms ir dinaminėms apkrovoms.

Dassault Systems Simulia/Abaqus

Kompiuterinė programa skirta konstrukcijų stiprumo analizei naudojant kontaktinius elementus ir įvertinant netiesines medžiagos savybes, taip pat gautų sprendinių jautrumo analizei.

Relap Scadapsim

Branduolinių/šiluminių jėgainių ir kitų termohidraulinių įrenginių bei sistemų projektinių ir neprojektinių avarijų termohidraulinė analizė.

Ansys CFD

Daugiafazio tekėjimo modeliavimas.

PYROSIM programa

Programa naudojama gaisro vertinimui (modeliavimui), kurio metu galima tiksliai įvertinti dūmų judėjimą, temperatūros pasiskirstymą ir toksinų koncentracijas.

EQ3/6 programa

Geocheminių tyrimų programa, leidžianti sudaryti nagrinėjamose vandens/kietos fazės sistemose vykstančių cheminių procesų eigos ir trukmės modelius.

ISC-Aermod View programa

Ši programa skirta įvairių taršos šaltinių išmetamų teršalų sklaidos atmosferoje modeliavimui.

Gardenia programa

Programa skirta atmosferos kritulių vandens ciklo modeliavimui, nuo jų patekimo ant žemės paviršiaus iki ištekėjimo iškrovos vietose.

Oracle Standard Edition One programa

Duomenų bazių valdymo sistema.

MATLAB programa

Ši kompiuterinė programa, dėl jos aplinkoje esančių specializuotų priemonių yra labai plačiai taikoma įvairių mokslo šakų uždaviniams (techniniams, inžineriniams, ekonominiams ir pan.) spręsti.

SCALE programų paketas

Branduolinių objektų projektavimas ir saugos analizė.

Origin Pro programa

Grafikų braižymas ir grafinis duomenų apdorojimas.

Autocad MEP 2012 programa

Programa sukurta specialiai mechanikams, elektrikams, vandentiekio ir šilumos tinklų projektuotojams ir rengėjams.

PROMT NET Professional programa

Techninio teksto vertimas iš rusų į anglų ir iš anglų į rusų kalbas.

Amber programa

Teršalų pasiskirstymo gamtoje bei inžinerinėse sistemose modeliavimas.

Ansys CFD programa

Labiausiai pasaulyje paplitusi fluidų tekėjimo modeliavimo programa.

Microsoft Project Pro programa

Programa naudojama didelio užduočių, projektų ir resursų kiekio organizavimui, filtravimui ir rūšiavimui.

Primavera P6 Professional programa

Programa skirta profesionaliems stambaus masto, sudėtingiems, daugiaplaniams, moderniems projektams valdyti.

Comsol programa

Kompleksinė požeminio vandens įtakos žemės sluoksniams analizė.

Goldsim Pro programa

Masės judėjimo modeliavimas inžinerinėje ir gamtinėje aplinkoje.

MicroSkyShine programa

Programa skirta atmosferoje išsklaidytos gama spinduliuotės apšvitos dozės vertinimui.

Rizikos monitoringas

Rizikos monitoringas vertinant skirtingus branduolinės jėgainės (uždaromos ir naujos) eksploatacijos režimus, įrenginių nedarbingumą, remontus, periodinius testavimus, skirtingas sistemos konfigūracijas, aplinkos faktorius ir kt.

3D mechanizmų projektavimas

Sudėtingų 3D mechanizmų projektavimas.

Vamzdžių ir vamzdynų sistemų, kabelių ir diržinių pavarų, liejimo formų projektavimas.

Judesio simuliavimas, dinaminė ir baigtinių elementų analizė

2D brėžinių braižymas

Grafinės informacijos kūrimas populiariu DWG failų formatu.

Branduolinių reaktorių fizikos problemų įvertinimas apjungiant deterministinius ir Monte Carlo metodus

Lėtųjų neutronų pernešimo lygties sprendimas taikant hibridinį deterministinį/Monte Carlo metodą.

Reaktyvumo, galios profilių, panaudoto branduolinio kuro nuklidinės sudėties, branduolinių reakcijų tipų skaičiavimai įvertinant celių charakteristikas Kritiškumo paieška. Neutronų spektro ir nuotėkių analizė.

Vamzdynų stipruminė analizė veikiant statinėms ir dinaminėms apkrovoms

Skaičiavimai jėgų ir momentų, veikiančių vamzdynų sistemas priklausomai nuo vidinio slėgio, nuosavo svorio, šiluminio plėtimosi, atramų šiluminių poslinkių, vėjo, išorės jėgų ir momentų, hidrosmūgių, seismikos, atramų poslinkių dėl seisminių ir kitų apkrovų.

Magistralinių vamzdynų sistemų tyrimai

Statinių ir dinaminių procesų, vykstančių magistralinėse vamzdynų sistemose (pagrindinai miesto centralizuotuose šilumos tiekimo tinkluose, karšto ar šalto vandens tiekimo, taip pat dujotiekių ir naftotiekių) analizė.

Matematiniai tyrimai

Įvairaus pobūdžio matematinių modelių kūrimas ir jų analitinis tyrimas.

Sudėtingų bei potencialiai pavojingų objektų patikimumo ir saugos tyrimas bei vertinimas.

Visapusiška tikimybinė saugos analizė ir kiekybinis konstrukcijų pažeidimo bei didelio ir staigaus kenksmingų medžiagų išmetimo į aplinką rizikos įvertinimas.

Kritiškumo, neutronų ir fotonų srautų įvertinimas. Kritinių sistemų analizė.

Kritiškumo 3D įvertinimas sudėtingose sistemose taikant Monte Karlo metodą;

Panaudoto branduolinio kuro sistemų kritiškumo įvertinimas apjungiant su kuro deginimo ir kritiškumo apskaičiavimo aspektais.

Kritinių sistemų tikrinių verčių jautrumo skerspjūviams analizė, 1D/3D sistemose. Kritinės sistemos maksimalių tikrinių verčių ir minimalios kritinės masės nustatymas. Pernašos ir deginimo 2D skaičiavimai. Skerspjūvių bibliotekų parengimas pagal užsiduotas priklausomybes. Neutronų ir fotonų srautų įvertinimas geometrijos regionuose bei ties taškiniais detektoriais, esančiais už geometrijos ribų.

Tikimybinė rizikos/saugos analizė

Tikimybinė rizikos/saugos analizė, įvairių įvykių tikėtinumo įvertinimas.

Statistinių duomenų analizė, skaitiniai eksperimentai, energetinių procesų tyrimas ir optimizavimas

Pirminė turimų statistinių duomenų analizė ir objekto vizualaus matematinio modelio sudarymas bei įvairių skaitinių eksperimentų vykdymas.

Tikimybinė mechanistinė saugos analizė

Deterministinių baigtinių elementų modelių tikimybinė ir ciklinio nuovargio analizė.

Konstrukcijų stipruminė analizė

Konstrukcijų stipruminė analizė, veikiant statinėms ir dinaminėms apkrovoms, su judesio simuliavimu baigtinių elementų metodu bei validacija. Geometrinių modelių paruošimas programai Abaqus.

Konstrukcijų irimo procesų modeliavimas

Irimo mechanikos statinių, dinaminių, kontaktinių uždavinių sprendimas naudojant kontaktinius elementus ir įvertinant netiesines medžiagos savybes bei gautų sprendinių jautrumo analizė.

Termohidraulinė analizė

Branduolinių/šiluminių jėgainių ir kitų termohidraulinių įrenginių bei sistemų projektinių ir neprojektinių avarijų termohidraulinė analizė.

Raman sklaidos spektrų registravimas

Raman sklaidos spektrų registravimas dujose ir skysčiuose.

Paskirstytieji skaičiavimai

Įvairūs didelės apimties paskirstytieji skaičiavimai

Statistinių duomenų analizė, eksperimentinių duomenų apdorojimas, procesų optimizavimas

Įvairių mokslo šakų uždavinių (techniniams, inžineriniams, ekonominiams ir pan.) sprendimui.

Atmosferos kritulių-vandens ciklo modeliavimas

Naudojantis programa Gardenia modeliuojamas atmosferos kritulių-vandens ciklas, nuo jų patekimo ant žemės paviršiaus iki ištekėjimo iškrovos vietose.

Teršalų (radionuklidų) įvairiose vandens/kietos fazės sistemose nustatymas

Geocheminio modeliavimo pagalba sudaromi nagrinėjamose vandens/kietos fazės sistemose vykstančių cheminių procesų eigos ir trukmės modeliai, skirti teršalų cheminių kitimų, tirpumo ir sorbcijos vandens/kietos fazės sistemose modeliavimui.

Kietųjų dalelių koncentracijos ore/dujose matavimai

Su degimo produktais į atmosferą išmetamų kietųjų dalelių kiekio ir dydžio nustatymas.

Gaisro vertinimas naudojant specializuotą programinį paketą

Gaisro vertinimas (modeliavimas) tiek branduolinės, tiek nebranduolinės energetikos objektuose, juos eksploatuojant, bei eksploatavimo nutraukimo metu.

Aukšto našumo skaičiavimai

Kompiuterinė sistema, skirta atlikti sudėtingiems, ypač didelių kompiuterinių resursų reikalaujantiems mokslo ir technikos sričių uždaviniams

Neutronų, fotonų ir elektronų pernašos modeliavimas

Programa naudojama atskirai neutronų, fotonų, elektronų arba jungtiniam neutronų, fotonų ir elektronų pernašos modeliavimui bei kritinių sistemų neutronų daugėjimo koeficiento skaičiavimams

Branduolinių objektų ir pakuočių projektavimas bei sistemų, kuriuose yra branduolinių ir radioaktyvių medžiagų, branduolinės ir radiacinės saugos analizė

Sistemos neutronų daugėjimo koeficiento vertinimas, jonizuojančiosios spinduliuotės bei spinduliuotės ekranavimo parametrų modeliavimas

Didelio užduočių, projektų ir resursų kiekio organizavimas, filtravimas ir rūšiavimas

Naudojantis programa „Primavera“ atliekamas profesionalus stambaus masto, sudėtingo, daugiaplanio, modernaus projekto valdymas ir planavimas.

Duomenų bazių valdymas

Duomenų bazių kūrimas ir valdymas

Termo-hidro-mechaninių-cheminių procesų vertinimas požeminio vandens sklaidai geotechninėje aplinkoje

Kompleksinės požeminio vandens įtakos žemės sluoksniams analizė naudojant skaitinius metodus.

Fluidų srautų bei šilumos pernašos porėtoje/plyšiuotoje aplinkoje modeliavimas

Programa skirta fluidų tekėjimo ir šilumos pernašos per įvairius žemės sluoksnius modeliavimui.

Techninio teksto vertimas

Naudojantis “PROMT NET Professional” programa verčiamas techninis tekstas iš rusų į anglų ir iš anglų į rusų k.

Dvimačių ir trimačių technologinių sistemų projektavimas, grafinis atvaizdavimas

Naudojantis Autocad MEP programa ruošiama projektinė dokumentacija (brėžiniai), konstruojamos sudėtingos dvimatės ir trimatės (erdvinės) konstrukcijos.

STATISTICA

Visapusiška, integruota duomenų analizės, grafikos, duomenų bazės valdymo ir įprastų taikomųjų programų parengta sistema, turinti platų pagrindinių ir pažangesnių analitinių procedūrų pasirinkimą.

Risk Watcher

Programų paketas skirtas jėgainių (uždaromų ir naujų) rizikos monitoringui vertinant skirtingus eksploatacijos režimus, įrenginių nedarbingumą, remontus, periodinius testavimus, skirtingas sistemos konfigūracijas, aplinkos faktorius ir kt.

SolidWorks Premium

Programų paketas skirtas įvairios paskirties įrenginiams bei transporto priemonėms konstruoti bei projektuoti iki darbo brėžinio suformavimo. Juo taip pat galima atlikti inžinerinio lygio stipruminius-patikrinamuosius skaičiavimus.

AutoCAD LT

Braižymo programa skirta susisteminti ir automatizuoti projektavimo etapus, ruošti projektinę dokumentaciją (brėžinius).

Wims

Universali programa skirta:

  • Spręsti lėtųjų neutronų pernešimo lygtį, taikant hibridinį deterministinį/Monte Carlo metodą;
  • Įvertinant celių charakteristikas skaičiuoti reaktyvumą, galios profilius.
PepS2

Programa skirta jėgų ir momentų, veikiančių vamzdynų sistemas skaičiavimui priklausomai nuo vidinio slėgio, nuosavo svorio, šiluminio plėtimosi, atramų šiluminių poslinkių, vėjo, išorės jėgų ir momentų, hidrosmūgių, seismikos, atramų poslinkių dėl seisminių ir kitų apkrovų.

TERMIS

Programa skirta modeliuoti sudėtingas centrinio šildymo tinklų sistemas. Leidžia bet kurioje atkarpoje apskaičiuoti šilumos tinklo statinius hidraulinius slėgius ir termodinaminius parametrus (šilumos nuostolius, šilumnešio temperatūras įvertinant taip pat ir sistemos inerciją).

Matlab

Matematinis programų paketas su didele specializuotų priemonių biblioteka įvairaus pobūdžio modeliavimui.

RiskSpectrum, R-DAT, ReliaSoft

Programinė įranga skirta rizikos monitoringui, vertinant skirtingus branduolinės jėgainės eksploatacijos režimus.

Bodybuilder

BodyBuilder yra kompiuterinė programa, skirta kurti sutartinio amžiaus (nuo kūdikių iki suaugusių žmonių) antropomorfinius fantomus.

Sabrina

Grafinis įrankis geometrijos klaidų tikrinimui Monte Karlo N-dalelių programų pakete.

Moritz

Geometrijos redaktorius skirtas paspartinti MCNP (X) ir kitų geometrinių modelių sudarymą iš architektūrinių ir kitų planų.

MCNP/MCNPX

Neutronų, fotonų, elektronų arba susieto neutronų/fotonų/elektronų transporto išplėstinė 3D analizė Monte Karlo metodu, įskaitant galimybę apskaičiuoti kritinių sistemų tikrines vertes.

Scale+Keno3D

Programinis paketas skirtas atlikti:

  • Kritiškumo 3D įvertinimą sudėtingose sistemose taikant Monte Karlo metodą;
  • Panaudoto branduolinio kuro sistemų kritiškumo įvertinimą apjungiant su kuro deginimo ir kritiškumo apskaičiavimo aspektais.
Decision Tools Suite Industrial @Risk

Ši programinė įranga atlieka rizikos analizę, naudojant Monte Karlo modeliavimo metodą ir įvertina įvairių įvykių tikėtinumą.

MathCad

Universalus matematinis programų paketas leidžiantis atlikti turimų duomenų analizę ir parinkti geriausią nagrinėjamo objekto modelį.

ProFES

Programa skirta atlikti: Tikimybinę deterministinių baigtinių elementų modelių ir ciklinio nuovargio analizę; Sudėtingos struktūros komponentų gedimų tikimybės įvertinimą ir jautrumo analizę.

Dassault Systems SolidWorks

Projektuoti mechanines inžinerines sistemas trimatėje aplinkoje, su galimybe atlikti pirminę konstrukcijų stipruminę analizę veikiant statinėms ir dinaminėms apkrovoms.

Dassault Systems Simulia/Abaqus

Kompiuterinė programa skirta konstrukcijų stiprumo analizei naudojant kontaktinius elementus ir įvertinant netiesines medžiagos savybes, taip pat gautų sprendinių jautrumo analizei.

Relap Scadapsim

Branduolinių/šiluminių jėgainių ir kitų termohidraulinių įrenginių bei sistemų projektinių ir neprojektinių avarijų termohidraulinė analizė.

Ansys CFD

Daugiafazio tekėjimo modeliavimas.

Ramano sklaidos spektrometras

Dinaminis Raman sklaidos spektrų registravimas skyčio ar dujų tėkmėje (medžiagų koncentracijos profilių matavimas).

Mini 3D-LDV

Vienalaikis visų trijų greičio komponentų matavimas skysčio arba dujų tėkmėje.

Skaičiavimo klasteris

Įvairūs didelės apimties paskirstytieji skaičiavimai (Skaičiuojamoji hidrodinamika, struktūrinė, tikimybinė ir kit. analizė).

PYROSIM programa

Programa naudojama gaisro vertinimui (modeliavimui), kurio metu galima tiksliai įvertinti dūmų judėjimą, temperatūros pasiskirstymą ir toksinų koncentracijas.

EQ3/6 programa

Geocheminių tyrimų programa, leidžianti sudaryti nagrinėjamose vandens/kietos fazės sistemose vykstančių cheminių procesų eigos ir trukmės modelius.

ISC-Aermod View programa

Ši programa skirta įvairių taršos šaltinių išmetamų teršalų sklaidos atmosferoje modeliavimui.

Gardenia programa

Programa skirta atmosferos kritulių vandens ciklo modeliavimui, nuo jų patekimo ant žemės paviršiaus iki ištekėjimo iškrovos vietose.

Oracle Standard Edition One programa

Duomenų bazių valdymo sistema.

MATLAB programa

Ši kompiuterinė programa, dėl jos aplinkoje esančių specializuotų priemonių yra labai plačiai taikoma įvairių mokslo šakų uždaviniams (techniniams, inžineriniams, ekonominiams ir pan.) spręsti.

Duomenų apdorojimo centras

Kompiuterinė įranga skirta didelės apimties skaičiavimams.

Seminarų salė su įranga

Seminarų salės nuoma.

SCALE programų paketas

Branduolinių objektų projektavimas ir saugos analizė.

Origin Pro programa

Grafikų braižymas ir grafinis duomenų apdorojimas.

Autocad MEP 2012 programa

Programa sukurta specialiai mechanikams, elektrikams, vandentiekio ir šilumos tinklų projektuotojams ir rengėjams.

PROMT NET Professional programa

Techninio teksto vertimas iš rusų į anglų ir iš anglų į rusų kalbas.

Amber programa

Teršalų pasiskirstymo gamtoje bei inžinerinėse sistemose modeliavimas.

Ansys CFD programa

Labiausiai pasaulyje paplitusi fluidų tekėjimo modeliavimo programa.

Microsoft Project Pro programa

Programa naudojama didelio užduočių, projektų ir resursų kiekio organizavimui, filtravimui ir rūšiavimui.

Primavera P6 Professional programa

Programa skirta profesionaliems stambaus masto, sudėtingiems, daugiaplaniams, moderniems projektams valdyti.

Comsol programa

Kompleksinė požeminio vandens įtakos žemės sluoksniams analizė.

Goldsim Pro programa

Masės judėjimo modeliavimas inžinerinėje ir gamtinėje aplinkoje.

MicroSkyShine programa

Programa skirta atmosferoje išsklaidytos gama spinduliuotės apšvitos dozės vertinimui.