Radioaktyviųjų atliekų šalinimo saugos tyrimai

EQ3/6 programa

Geocheminių tyrimų programa, leidžianti sudaryti nagrinėjamose vandens/kietos fazės sistemose vykstančių cheminių procesų eigos ir trukmės modelius.

ISC-Aermod View programa

Ši programa skirta įvairių taršos šaltinių išmetamų teršalų sklaidos atmosferoje modeliavimui.

MicroSkyShine programa

Programa skirta atmosferoje išsklaidytos gama spinduliuotės apšvitos dozės vertinimui.

Tikimybinė mechanistinė saugos analizė

Deterministinių baigtinių elementų modelių tikimybinė ir ciklinio nuovargio analizė.

Konstrukcijų stipruminė analizė

Konstrukcijų stipruminė analizė, veikiant statinėms ir dinaminėms apkrovoms, su judesio simuliavimu baigtinių elementų metodu bei validacija. Geometrinių modelių paruošimas programai Abaqus.

Konstrukcijų irimo procesų modeliavimas

Irimo mechanikos statinių, dinaminių, kontaktinių uždavinių sprendimas naudojant kontaktinius elementus ir įvertinant netiesines medžiagos savybes bei gautų sprendinių jautrumo analizė.

Termohidraulinė analizė

Branduolinių/šiluminių jėgainių ir kitų termohidraulinių įrenginių bei sistemų projektinių ir neprojektinių avarijų termohidraulinė analizė.

Teršalų (radionuklidų) įvairiose vandens/kietos fazės sistemose nustatymas

Geocheminio modeliavimo pagalba sudaromi nagrinėjamose vandens/kietos fazės sistemose vykstančių cheminių procesų eigos ir trukmės modeliai, skirti teršalų cheminių kitimų, tirpumo ir sorbcijos vandens/kietos fazės sistemose modeliavimui.

Kietųjų dalelių koncentracijos ore/dujose matavimai

Su degimo produktais į atmosferą išmetamų kietųjų dalelių kiekio ir dydžio nustatymas.

EQ3/6 programa

Geocheminių tyrimų programa, leidžianti sudaryti nagrinėjamose vandens/kietos fazės sistemose vykstančių cheminių procesų eigos ir trukmės modelius.

ISC-Aermod View programa

Ši programa skirta įvairių taršos šaltinių išmetamų teršalų sklaidos atmosferoje modeliavimui.

MicroSkyShine programa

Programa skirta atmosferoje išsklaidytos gama spinduliuotės apšvitos dozės vertinimui.