Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorija (21)

Laboratorijos vadovas
Virginijus Radziukynas
Dr.

Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorija

PAGRINDINĖS LABORATORIJOS TYRIMŲ KRYPTYS:

 • energetikos sistemų ir tinklų matematinis modeliavimas ir valdymo problemų tyrimas;
 • energetikos sistemų informacinių ir valdymo sistemų modeliavimas ir optimizavimo tyrimai;
 • atsinaujinančių išteklių energetikos technologijų integravimo į elektros energetikos sistemas tyrimai

LABORATORIJA SIŪLO ŠIAS TYRIMŲ, EKSPERTIZĖS IR INOVACIJŲ PASLAUGAS:

 • Energijos vartojimo auditai;
 • Atsinaujinančių išteklių energetikos technologijų vertinimas ir integravimas į elektros tinklus;
 • Atsinaujinančių išteklių energetikos technologijų taikymo galimybių techninis-ekonominis vertinimas;
 • Alternatyvių elektros ir šilumos energijos gamybos būdų vertinimas/galimybių studijos;
 • Atsinaujinančių išteklių energetikos technologijų (vėjo, saulės elektrinių), vartotojų atsako (angl. demand side response) ir paskirstytų elektros kaupiklių plėtros poveikio elektros energetikos sistemoms ir tinklų darbo režimams vertinimas;
 • Elektros energijos kokybės tyrimai ir jos gerinimo priemonių parinkimas/vertinimas;
 • Užsakovo elektros tinklo skaičiuojamojo matematinio modelio sudarymas;
 • Elektros energetikos sistemų ir tinklų tyrimai;
 • Stebėsenos ir valdymo algoritmų elektros sistemoms, tinklams ir įrenginiams sudarymas;
 • Inovatyvių informacinių ir ryšių technologijų diegimo, elektros perdavimo ir skirstomuosiuose tinkluose pasiūlymai/sprendimai;
 • Elektros skirstomųjų tinklų automatizavimo sprendimų parinkimas ir planų sudarymas;
 • Tinklų darbo patikimumo ir elektros sistemų stabilumo tyrimai: modeliavimas, skaičiavimai, sprendimai, rekomendacijos;
 • EES balansavimo ir kitų papildomų paslaugų konkurencinių mechanizmų rengimas;
 • Išmaniųjų tinklų plėtros apimčių konkrečiuose objektuose nustatymas, plėtros strategijų, planų sudarymas, kaštų-naudos analizė;
 • Išmaniosios apskaitos diegimo ir išmanių vartotojų formavimo sprendimai;
 • Rekomendacijos miestų pertvarkymui į išmaniuosius: energinio efektyvumo didinimas inovatyviomis technologijomis, miesto valdymo priemonėmis ir energijos vartotojo elgsenos pokyčiais.

IŠMANIŲJŲ TINKLŲ IR ATSINAUJINANČIOS ENERGETIKOS LABORATORIJA ATLIEKA TYRIMUS ŠIOSE SRITYSE:

 • Atsinaujinančių išteklių energetikos technologijų/elektrinių (pvz. vėjo, saulės) integravimas į EES ir elektros tinklus;
 • Išmaniųjų elektros tinklų (angl. smartgrids) sprendimai ir plėtra (vartotojų apkrovų agregavimas, išmanioji apskaita, elektros energijos kaupikliai);
 • Skaitmenizavimas, didelės apimties duomenų (angl. Big Data), dirbtinio intelekto (angl. Artificial Intelligence) ir mašininio mokymosi (angl. Machine Learning) sprendimai bei algoritmai elektros energetikos sistemose;
 • EES (elektros energetikos sistemos) režimai ir jų valdymo problemos;
 • EES ir elektros tinklų matematinis modeliavimas, valdymo algoritmų (galios ir dažnio, įtampų reguliavimui, sistemų stabilumui, avarijų prevencijai) efektyvumas;
 • EES ir tinklų pažangių valdymo metodų efektyvumas;
 • EES ir tinklų automatizacija, informacinių ir ryšių technologijų (IRT) taikymas, kibernetinis saugumas;
 • EES darbo optimizavimas konkurencinės elektros rinkos sąlygomis;
 • Perdavimo ir skirstomųjų tinklų patikimumo didinimas;
 • EES statinio ir dinaminio stabilumo vertinimas;
 • Elektros tinklų kodeksų ir kitų europinių dokumentų analizė;
 • Išmaniųjų technologijų diegimas kuriant išmaniuosius miestus ir didinant energijos vartojimo efektyvumą.

Elektros energetikos sistemos (EES) yra vienos sudėtingiausių techninių ir organizacinių sistemų, apimančios generatorius, elektros tinklus ir vartotojus bei dirbančios tarpusavyje sinchroniškai, t. y. bendru režimu ir vienodu srovės dažniu didelėse teritorijose. EES darbo režimai, apibūdinami energijos, srovių, galių, įtampų, dažnio, fazinių kampų ir kitais parametrais, pasižymi nuolatine kaita. Režimus reikia tinkamai valdyti, kad jie neviršytų leistinų parametrų ribų, ir tai yra EES operatoriaus pagrindinis uždavinys. Valdymas yra gana sudėtingas uždavinys net normalių režimų atveju, o neretai sistemose susidaro „įtempti“ režimai, kartais – avariniai ir poavariniai, kuriuos valdyti būna daug sunkiau. Nesuvaldyti režimai gali baigtis stabilumo praradimu, įtampų griūtimi ir sistemos atskirų dalių ar visišku užgesimu. Valdyti sistemas ir tinklus bei saugoti juos nuo avarijų operatoriams padeda sisteminė ir priešavarinė automatika su relinėmis apsaugomis ir įvairiais skaitmeniniais valdikliais, taip pat parametrų duomenų perdavimo realiu laiku sistemos, jungiančios generatorius ir tinklų pastotes su dispečerinio valdymo centrais.
Operatoriai valdymo priemones (įrenginių perjungimų planus, automatikos nuostatus, dispečerinio valdymo signalus) rengia remdamiesi EES modeliavimu, t. y. jos režimų skaičiavimais. Tai veikla, kuriai reikia daug mokslo žinių ir metodų išmanymo kuriant skaičiavimo algoritmus, vertinimo metodikas ir analizės procedūras.

Šiuolaikinių EES raidoje ryškėja daug naujų pokyčių. Tarpsisteminė elektros prekyba plečiasi geografija ir apimtimi. Elektros energijos gamyba tampa švaresnė dėl didėjančios atsinaujinančiais ištekliais grindžiamos generacijos. Dėl šių veiksnių iškyla režimų nebalansų, tinklų perkrovų ir dinaminio nestabilumo rizika. Sumažinti riziką padės išmaniųjų tinklų technologijos. Tik jų infrastruktūroje efektyviai veiks bendra Europos elektros rinka. Į ją įsilies daug smulkiųjų generacijos šaltinių (pirmiausia saulės ir vėjo elektrinių). Tada tradicinis pasyvus skirstomasis tinklas (prijungtiems prie jo vartotojams persiunčiantis iš perdavimo tinklo gaunamą energiją) taps aktyviu – persiųs smulkiųjų šaltinių pagamintą energiją ir į perdavimo tinklą. Rinkoje atsiras daug aktyvių vartotojų, kurie lanksčiai keis savo vartojimą/apkrovą ir turės savo mikrogeneracijos šaltinius (pastarieji vartotojai vadinami ,,prozumeriais“ (angl. prosumers) arba gaminančiais vartotojais (angl. self-consuming producers). Tinkle atsiras smulkių energijos kaupiklių, pirmiausia elektros baterijų. Dėl to išmaniajam tinklui prireiks naujų paslaugų, kurias teiks nauji verslai, kurie sukurs naujas darbo vietas.

Kuriant išmanųjį tinklą, iškyla techninių, ekonominių ir organizacinių iššūkių:

 • kaip subalansuoti apkrovas ir generacijas bei suvaldyti tinklo režimus realiu laiku, kai režimus destabilizuos „svyruojančios” generacijos ir „šokinėjančios“ apkrovos?
 • kaip padėti reguliuotojams plėtoti elektros rinką, kad prieigą prie tinklų gautų visi suinteresuoti naudotojai (gamintojai, tiekėjai, vartotojai)?
 • kaip padidinti energijos gamybos, persiuntimo ir vartojimo efektyvumą?
 • kaip išmanesniu valdymu sumažinti investicijų į tinklo infrastruktūrą poreikį?
 • kaip užtikrinti tinklo kibernetinį saugumą ir vartotojų duomenų apsaugą didėjant komunikacijų apimčiai tinkle?

Lietuvos energetikos instituto Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorija siūlo ilgametę patirtį ieškant sprendimų šiems ir kitiems iššūkiams spręsti.

Publikacijos

2024

2023

Dikun J., Stanelytė D. [LEI], Andriušis A. [LEI]. Research regarding the methods for computing grounding resistance In: 2023 IEEE 64th International scientific conference on power and electrical engineering of Riga Technical University (RTUCON),9-11 October, 2023, Riga, Latvia : conference proceedings Numerio antraštė . Piscataway: IEEE, 2023, p. 1-5. ISBN 9798350317732.
Cicėnas P. [LEI], Radziukynas V. [LEI]. Synthetic inertia emulation based on synchronous generator model using parametric identification In: 2023 International Conference on Electrical, Communication and Computer Engineering (ICECCE). Dubai: Gallery – Proceedings – Virtual Presentations and Talks – ICECCE 2023, 2023, p. 1-6..
Liubčuk V. [LEI], Radziukynas V. [LEI], Kairaitis G. [LEI], Naujokaitis D. [LEI]. Power Quality Monitors Displacement Based on Voltage Sags Propagation Mechanism and Grid Reliability Indexes In: Applied Sciences. Basel: MDPI, 2023, Vol. 13, Iss. 21, 11778, p. 1-71. ISSN 2076-3417.
Pranckevičius D. [LEI]. An overview of hydrogen application for energy purposes in industry In: CYSENI 2023: 19th International Conference of Young scientists on energy and natural sciences issues 23-26 May 2023, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2023, p. 38-38. ISSN 2783-6339.
Dikun J., Stanelytė D. [LEI], Lipskis L., Kontautas T.. Grafeno savybių, gamybos ir taikymo galimybių tyrimas In: Role of higher education institutions in society: challenges, tendencies and perspectives : academic papers = Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos : mokslo darbai. Alytus: Alytaus kolegija, 2023, Nr. 1 (11), p. 31-37. ISSN 2029-9311.
Andriušis A. [LEI], Stanelytė D. [LEI], Viederis S.. Vertikalių įžemiklių įžeminimo varžų skaičiavimo metodų tyrimas In: Role of higher education institutions in society: challenges, tendencies and perspectives : academic papers = Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos : mokslo darbai. Alytus: Alytaus kolegija, 2023, Nr. 1 (11), p. 9-15. ISSN 2029-9311.
Liubčuk V. [LEI], Radziukynas V. [LEI], Naujokaitis D. [LEI], Kairaitis G. [LEI]. Grid Nodes Selection Strategies for Power Quality Monitoring In: Applied Sciences. Basel: MDPI, 2023, Vol. 13, Iss. 10, 6048, p. 1-36. ISSN 2076-3417.
Jankevičienė J. [LEI], Kanapickas A. [LEI]. Projected Wind Energy Maximum Potential in Lithuania In: Applied sciences. Basel: MDPI, 2023, Vol. 13, Iss. 1, 364, p. 1-15. ISSN 2076-3417.

2022

Dikun J., Stanelytė D. [LEI], Andriušis A., Radziukynas V. [LEI]. Measurements of grounding resistance in distribution grids In: 2022 IEEE 63th International scientific conference on power and electrical engineering of Riga Technical University (RTUCON), 10-12 October, 2022, Riga, Latvia : conference proceedings. Piscataway, NJ: IEEE, 2022, p. 1-9. Scopus. ISBN 9781665465595, eISBN 9781665465588.
Cicėnas P. [LEI], Radziukynas V. [LEI]. Developed Transfer Function Allows Hydro Generators to Enter the Full Range of Ancillary Services Market In: Energies. Basel: MDPI, 2022, Vol. 15, Iss. 2, 397, p. 1-16. ISSN 1996-1073.
Cicėnas P. [LEI], Radziukynas V. [LEI]. Development and Investigation of a Synthetic Inertia Algorithm In: Applied sciences. Basel: MDPI, 2022, Vol. 12, Iss. 22, p. 1-16. ISSN 2076-3417.
Liubčuk V. [LEI]. Overview of grid nodes selection strategies for power quality monitoring In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 204-207. ISSN 2783-6339.
Trukšinas A. [LEI]. Determination of severe operating conditions of a power system using a composite ranking approach In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 181-188. ISSN 2783-6339.
Cicėnas P. [LEI]. Development and investigation of a synthetic inertia algorithm In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 149-150. ISSN 2783-6339.
Jankevičienė J. [LEI], Kanapickas A. [LEI]. Projected wind energy maximum potential in Lithuania In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 24-26. ISSN 2783-6339.
Lisauskas A. [LEI], Kveselis V. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI], Masaitis S. [LEI], Perednis E. [LEI]. Analysis of energy audits results and impacts: case of small and medium enterprises in Lithuania In: Energy Efficiency. Dordrecht: Springer, 2022, Vol. 15, Iss. 7, 48, p. 1-19. ISSN 1570-646X, eISSN 1570-6478.
Stanelytė D. [LEI], Radziukynas V. [LEI]. Analysis of Voltage and Reactive Power Algorithms in Low Voltage Networks In: Energies. Basel: MDPI, 2022, Vol. 15, Iss. 5, 1843, p. 1-26. ISSN 1996-1073.
Stanelytė D. [LEI], Radziukynienė N. [LEI], Radziukynas V. [LEI]. Overview of Demand‐Response Services: A Review In: Energies. Basel: MDPI, 2022, Vol. 15, No. 5, 1659, p. 1-32. ISSN 1996-1073.
Jankevičienė J. [LEI], Kanapickas A.. Impact of Climate Change on Wind Potential in Lithuania Territory In: Environmental and Climate Technologies. Warsaw: Sciendo, 2022, Vol. 26, Iss. 1, p. 1-11. Scopus. ISSN 1691-5208, eISSN 2255-8837.

2021

Stanelytė D. [LEI]. Optimal demand side management model based on the internet of things In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 341-341. ISSN 1822-7554.
Liubčuk V. [LEI]. Data transmission in remote power quality monitoring system: current state-of-the-art review and expansion In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 309-309. ISSN 1822-7554.
Trukšinas A. [LEI]. Review of the power system reliability assessment methodologies In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021 . Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 201-210. ISSN 1822-7554.
Cicėnas P. [LEI]. Review of synthetic inertia applying in the electric power systems In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 223-2231. ISSN 1822-7554.
Paulauskas B. [LEI], Marčiukaitis M. [LEI]. Techno-economic performance study of stand-alone hybrid system in Lithuania In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 39-43. ISSN 1822-7554.
Jankevičienė J. [LEI], Kanapickas A. [LEI]. Observed and projected trends of near-surface wind speed in lithuania for energy applications In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021 . Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 16-17. ISSN 1822-7554.
Jankevičienė J. [LEI], Kanapickas A. [LEI]. Projected Near-Surface Wind Speed Trends in Lithuania In: Energies. Basel: MDPI, 2021, Vol. 14, 5425, p. 1-13. ISSN 1996-1073.
Andriušis A., Stanelytė D. [LEI], Kniukšta I., Vaičekauskas A.. Nedidelės galios saulės elektrinių inverterių tyrimas In: Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos. Mokslo darbai . Alytus: Alytaus kolegija, 2021, Nr. 1 (9), p. 22-26. Index Copernicus. ISSN 2029-9311.
Šantaras S.. A review of voltage and reactive power control algorithms in medium voltage distribution networks In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 897, 4th International Conference on Renewable Energy and Environment Engineering 27-30 August 2021, Florence, Italy (Virtual)). Florence: IOP Publishing, 2021, Vol. 897, 012016, p. 1-16..

2020

Gecevičius G., Marčiukaitis M. [LEI]. Wind Power Integration Peculiarities in the Electricity System of the Baltic States In: Environmental Research, Engineering and Management. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2020, Vol. 76, No. 3, p. 6-15. ISSN 1392-1649 , eISSN 2029-2139.
Stanelytė D., Radziukynas V. [LEI]. Review of Voltage and Reactive Power Control Algorithms in Electrical Distribution Networks In: Energies. Basel: MDPI, 2020, Vol. 51, 58, p. 1-26. ISSN 1996-1073.
Valančius R., Perednis E. [LEI], Vaičiūnas J., Jurelionis A.. Lithuanian Photovoltaic Market between 2010 and 2020, European Background, Current State and Development Perspective In: Proceedings of the ISES EuroSun 2020 Conference – 13th International Conference on Solar Energy for Buildings and Industry (Virtual). Freiburg: International Solar Energy Society, 2020, p. 866-871. ISBN 978-3-9820408-2-0.

2019

Petrichenko L., Zemite L., Sauhats A., Klementavičius A. [LEI]. A Comparative Analysis of Supporting Policies for Solar PV systems in the Baltic Countries In: Proceedings 2019 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2019 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe) . Genova: IEEE, 2019, p. 1-7. Scopus ..
Gecevičius G. [LEI], Marčiukaitis M. [LEI], Tamašauskienė M. [LEI]. The investigation of factors determining wind power prediction accuracy: case study of western Lithuania In: Energetika. Vilnius: Lithuanian Academy of Sciences, 2019, Vol. 65, No. 1, p. 95-102. ISSN 0235-7208.

2018

Černeckienė J., Valančius R., Stasiulienė L., Perednis E. [LEI], Vaičiūnas J.. Analysis of the criteria for selecting heating systems for residential buildings in cold climate In: Journal of sustainable architecture and civil engineering = Darnioji architektūra ir statyba. Kaunas: Kauno Technologijos universitetas, 2018, Vol. 23, Iss. 2, p. 69-78. Index Copernicus. ISSN 2029-9990, eISSN 2335-2000.
Šnipas M., Radziukynas V. [LEI], Valakevičius E.. Numerical solution of reliability models described by stochastic automata networks In: Reliability Engineering and System Safety. Didžioji Britanija, Oxfordas: Elsevier, 2018, Vol. 169, p. 570-578. ISSN 0951-8320.

2017

Šnipas M., Radziukynas V. [LEI], Valakevičius E.. Modeling reliability of power systems substations by using stochastic automata networks In: Reliability Engineering & System Safety. 2017, Vol. 157, p. 13-22. ISSN 0951-8320.
Marčiukaitis M. [LEI], Žutautaitė I. [LEI], Martišauskas L. [LEI], Jokšas B. [LEI], Gecevičius G. [LEI], Stetsos A.. Non-linear regression model for wind turbine power curve In: Renewable Energy. 2017, Vol. 113, p. 732-741. ISSN 0960-1481.
Laurinavičius D. [LEI]. Garo kondensacijos potencialo įvertinimas esant dvifaziniam tekėjimui horizontaliame stačiakampiame kanale In: Šilumos energetika ir technologijos-2017: Konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2017 sausio 26-27. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 54-59. ISSN 2335-2485.
Uscila R. [LEI], Snapkauskienė V. [LEI], Kėželis R. [LEI], Aikas M. [LEI]. Naftos produktais užteršto grunto apdorojimas taikant plazminę technologiją In: Šilumos energetika ir technologijos-2017: Konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2017 sausio 26-27 . Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 36-41. ISSN 2335-2485.
Gecevičius G. [LEI], Zimnickas V.. Šilumos polių integravimo į pastatų konstrukcijas tyrimas In: Šilumos energetika ir technologijos-2017: Konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2017 sausio 26-27. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 7-13. ISSN 2335-2485.

2016

Grigonytė E. [LEI], Butkevičiūtė E.. Short-term wind speed forecasting using ARIMA model In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 1-2, p. 45-55. ISSN 0235-7208.
Radziukynas V. [LEI], Klementavičius A. [LEI], Kadiša S. [LEI], Radziukynienė N. [LEI]. Challenges for the Baltic power system connecting synchronously to continental European Network In: Electric power systems research. Nyderlandai: Elsevier, 2016, Vol. 140, p. 54-64. ISSN 0378-7796.
Radziukynas V. [LEI], Klementavičius A. [LEI]. Išmaniojo elektros tinklo plėtra In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 4, p. 301-318. ISSN 0235-7208.

2015

Grigonytė E. [LEI]. Methodological and practical aspects of the adequacy assessment methodology for ENTSO-E systems In: 12th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2015), Kaunas, Lithuania, May 27–28, 2015. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 197-205. ISSN 1822-7554.

2014

Radziukynas V. [LEI], Klementavičius A. [LEI]. Short-term wind speed forecasting with ARIMA model In: 55th International scientific conference on power and electrical engineering of Riga technical university (RTUCON). Riga: IEEE, 2014, p. 145-149. ISBN 978-1-4799-7460-3.
Klementavičius A. [LEI], Radziukynas V. [LEI], Radziukynienė N. [LEI], Pukys G.. Homogeneous generation period method for the analysis of wind generation variation In: Energy Conversion and Management. 2014, Vol. 86, p. 165-174. ISSN 0196-8904.
Katinas V. [LEI], Markevičius A. [LEI], Perednis E. [LEI], Savickas J. [LEI]. Sustainable energy development-Lithuania’s way to energy supply security and energetics independence In: Renewable & sustainable energy reviews. 2014, Vol. 30, p. 420-428. ISSN 1364-0321.
Katinas V. [LEI], Sankauskas D. [LEI], Markevičius A. [LEI], Perednis E. [LEI]. Investigation of the wind energy characteristics and power generation in Lithuania In: Renewable Energy. 2014, Vol. 66, p. 299-304. ISSN 0960-1481.

2013

Radziukynas V. [LEI], Radziukynienė N. [LEI], Klementavičius A. [LEI], Naujokaitis D. [LEI]. Operator’s Interruption-Cost-Based Sectionalization Method For 3-Feeder Radial Distribution Architecture In: Optimization and security challenges in smart power grids. Berlin: Springer, 2013, p. 1-30. ISBN 9783642381331, eISBN 9783642381348.
Katinas V. [LEI], Sankauskas D. [LEI], Perednis E. [LEI], Vaitiekūnas P.. Investigation of the wind characteristics and prospects of wind power use in Lithuania In: Journal of Environmental Engineering and Landscape Management. 2013, Vol. 21, No. 3, p. 209-215. ISSN 1648-6897.
Katinas V. [LEI], Karbauskaitė J., Perednis E. [LEI], Valančius R.. Efficiency analysis of combined biomass and solar energy in Lithuania In: Clean technologies and environmental policy. New York: Springer, 2013, Vol. 15, Iss. 4, p. 667-676. ISSN 1618-954X.

2012

Augutis J. [LEI], Žutautaitė I. [LEI], Radziukynas V. [LEI], Krikštolaitis R. [LEI], Kadiša S. [LEI]. Application of Bayesian method for electrical power system transient stability assessment In: International journal of electrical power and energy systems. Amsterdam: Elsevier, 2012, Vol. 42, No. 1, p. 465-472. ISSN 0142-0615.

Projektai

Tarptautiniai projektai

Horizontas 2020

1
Projekto „iDistributedPV“ logotipas

iDistributedPV siekis yra plėtoti prieinamus integruotus sprendimus norint pagerinti platinamų fotovoltinių elementų integraciją į rinką remiantis efektyvia fotovoltinių elementų įranDaugiau

2
EPATEE project logo

Energijos vartojimo efektyvumui didinti skirtos direktyvos, tokios kaip EED (Energijos vartojimo efektyvumo direktyva 2012/27/ES) arba EPBD (Pastatų energinio naudingumo direktyva 200Daugiau

3
EnergyKeeper logo thumbnail

Projekto „Kaupkite energiją tinkamoje vietoje“ (angl. Keep the energy at the right place – EnergyKeeper) tikslas – išmaniajame tinkle sukurti ir išbandyti naują elektros energijos kauDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

Pagrindinis 2011 m. „Tyrėjų nakties“ tikslas – mokslininkų ir jų darbo viešinimas, vienijant visuomenę ir mokslo darbuotojus, laužant esamus stereotipus apie tyrėjus, parodydant „įpraDaugiau

2

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2010–2013 m. Pagrindinis projekto tikslas yra papildyti esamas produktų ir procesų projektavimo sistemas naujomis funkcijomis, kurios leistų inžinierDaugiau

COST

1

Trumpas projekto aprašas (anglų. k.): The atmospheric boundary layer (ABL) is the layer closest to the Earth’s surface within which most human activities take place. The vertical pDaugiau

Kiti tarptautiniai projektai

1

Today climate change causes serious problems to the societies worldwide and Europe starts to feel its consequences. At the same time European community is facing economical problems. Daugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1
2014-2020 ES fondų investicijų ženklas

UAB „Energy Ideas Group“ (EIG) su partneriu Lietuvos energetikos institutu ir asocijuotu partneriu „THS Ukraine, LLC“ įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą „IntegruotoDaugiau

Darbuotojai

Vardas, pavardė pareigos kabinetas tel. nr. el. paštas
Virginijus Radziukynas vadovas (v. m. d.) 323-AK +37037401943 Virginijus.Radziukynas@lei.lt
Algimantas Andriušis specialistas 324-AK +37037401939 Algimantas.Andriusis@lei.lt
Paulius Cicėnas j. m. d. 122-AK +37037401842 Paulius.Cicenas@lei.lt
Dainius Genys m. d. 115-AK +37037401847 Dainius.Genys@lei.lt
Akvilė Giedraitytė doktorantė 321-AK Akvile.Giedraityte@lei.lt
Gabrielė Jenciūtė j. m. d. 112-AK Gabriele.Jenciute@lei.lt
Gediminas Kairaitis v. m. d. 324-AK +37037401939 Gediminas.Kairaitis@lei.lt
Vitoldas Kavaliauskas specialistas 324-AK +37037401939 Vitoldas.Kavaliauskas@lei.lt
Arturas Klementavičius m. d. 322-AK +37037401937 Arturas.Klementavicius@lei.lt
Vladislav Liubčuk dokt. + j. m. d. 114-AK Vladislav.Liubcuk@lei.lt
Mantas Marčiukaitis v. m. d. 115/1-AK +37037401847 Mantas.Marciukaitis@lei.lt
Sigitas Masaitis j. m. d. 114/1-AK +37037401917 Sigitas.Masaitis@lei.lt
Naiyer Mohammadi-Lanbaran m. d. 112-AK Naiyer.Mohammadi-Lanbaran@lei.lt
Darius Naujokaitis m. d. 112-AK Darius.Naujokaitis@lei.lt
Benediktas Paulauskas doktorantas 115-AK +37037401847 Benediktas.Paulauskas@lei.lt
Eugenijus Perednis v. m. d. 123-AK +37037401813 Eugenijus.Perednis@lei.lt
Darius Pranckevičius dokt. + j. m. d. 119-AK +37037401857 Darius.Pranckevicius@lei.lt
Neringa Radziukynienė j. m. d. 313-AK +37037401944 Neringa.Radziukyniene@lei.lt
Daiva Stanelytė doktorantė 321-AK +37037401942 Daiva.Stanelyte@lei.lt
Artūras Trukšinas dokt. + j. m. d. 324-AK +37037401939 Arturas.Truksinas@lei.lt

Paslaugos

Energetikos sistemų ar atskirų jos sektorių (elektros, šilumos, kuro) optimalios plėtros scenarijų modeliavimas ir analizė
EES parametrų tyrimas ir įvertinimas, tinklų ir valdymo sistemų matematinis modeliavimas, sistemos darbo režimų tyrimai.
Atsinaujinančių energijos išteklių (vėjo, saulės elektrinių (integravimas į ES)
Vėjo ir saulės elektrinių darbo įtakos nustatymas Lietuvos EES
Elektros tinklų ir valdymo sistemų matematinis modeliavimas
Lietuvos elektros energijos sistemų matematinio modelio sudarymas ir parametrų suvedimas