Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorija (16)

Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorija

PAGRINDINĖS LABORATORIJOS TYRIMŲ KRYPTYS:

 • Energetinių objektų įrenginių patikimumas: metalų senėjimo procesų ir savybių degradacijos dėl eksploatacijos veiksnių poveikio tyrimai;
 • Daugiafunkcinių medžiagų ir kompozitų kūrimas ir tyrimai;
 • Medžiagų bandymai, kokybės rodiklių įvertinimas ir analizė.

ENERGETINIŲ OBJEKTŲ ĮRENGINIŲ PATIKIMUMAS

Laboratorijoje atliekami tyrimai, skirti plienų ir specialių lydinių, taikomų energetinių įrenginių konstrukciniuose elementuose, senėjimo procesų dėsningumams pažinti, šių procesų valdymo bei ilgaamžiškumo klausimams spręsti. Taikant mechaninius bandymus, rentgeno spinduliuotės difrakcinę (XRD), sudėties elementinę analizes, optinę ir skenuojančią elektroninę mikroskopiją, tiriami eksploatuotų plienų bei spalvotų metalų lydinių savybių ir struktūros pokyčiai. Taikant eksperimentinius ir skaitinius metodus, prognozuojamas eksploatacinis patikimumas, atsižvelgiant į eksploatacijos metu veikiančius veiksnius bei medžiagų senėjimo procesus. Vykdant darbus, daug dėmesio skiriama fundamentiniams fizikinių ir cheminių reiškinių įtakos metalų struktūrai ir savybėms tyrimams.

MEDŽIAGŲ BANDYMAI, KOKYBĖS RODIKLIŲ ĮVERTINIMAS IR ANALIZĖ

Laboratorijos darbuotojai atlieka medžiagų bandymus ir jų kokybės rodiklių vertinimą. Bendradarbiaujant su ūkio subjektais, laboratorija vykdo tiriamuosius darbus bei konsultuoja gamybos produktų kokybės klausimais.

Laboratorija atlieka:

 • plastikinių vamzdžių,
 • plastikų, akytųjų plastikų,
 • izoliuotų vamzdžių,
 • statybinių skiedinių bandymus

Laboratorijos darbuotojai nuolat analizuoja kliento poreikius ir plečia teikiamų paslaugų asortimentą. Patvirtinant aukštą kompetencijos lygį tiek plastikinių vamzdžių, tiek plastikų bei skiedinių bandymų srityje, sėkmingai dalyvauta tarptautiniuose palyginamuosiuose bandymuose Vokietijoje (Kunststoff-Institut Lüdenscheid and DRRR), Austrijoje (OFI Technologie & Innovations GmbH), Čekijoje (Institute of Building Testing) – gauti sertifikatai. Bendradarbiaujant su verslo atstovais įsisavintas elektra virinamų plastikinių jungčių dekohezijos bandymas.


Energetinių objektų įrenginių patikimumas: metalų senėjimo procesų ir savybių degradacijos dėl eksploatacijos veiksnių tyrimai

Laboratorijoje atliekami tyrimai, skirti plienų ir specialių lydinių, taikomų energetinių įrenginių konstrukciniuose elementuose, senėjimo procesų dėsningumams pažinti, šių procesų valdymo bei ilgaamžiškumo klausimams spręsti. Taikant mechaninius bandymus, rentgeno spinduliuotės difrakcinę (XRD), sudėties elementinę analizes, optinę ir skenuojančią elektroninę mikroskopiją, tiriami eksploatuotų plienų bei spalvotų metalų lydinių savybių ir struktūros pokyčiai. Taikant eksperimentinius ir skaitinius metodus, prognozuojamas eksploatacinis patikimumas, atsižvelgiant į eksploatacijos metu veikiančius veiksnius bei medžiagų senėjimo procesus. Vykdant darbus, daug dėmesio skiriama fundamentiniams fizikinių ir cheminių reiškinių įtakos metalų struktūrai ir savybėms tyrimams. Šioje tyrimų kryptyje laboratorijos darbuotojai dalyvavo ilgalaikėse mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programose: „Branduoliniuose ir termobranduoliniuose įrenginiuose vykstančių saugai svarbių procesų moksliniai tyrimai“ (9 uždavinys) ir „Atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų bei atidirbusio kuro tvarkymo procesų tyrimas ir radiacinio poveikio analizė“ (5 uždavinys). 2017-2021 m. vykdoma programa „Ateities energetikos technologijų kūrimas, jų saugos ir patikimumo tyrimai” (4 uždavinys) ir tęsiami tyrimai sprendžiant energetinės paskirties įrenginiuose naudojamų konstrukcinių medžiagų senėjimo procesus.

2016 m. baigtas Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas „Naujos kartos plieno ilgaamžiškumo įvertinimo modelis“. Šio darbo metu nustatyti aukštose temperatūrose martensitiniame feritiniame pliene vykstantys struktūrinių pokyčių dėsningumai ir ištirta jų įtaka plieno mechaninėms charakteristikoms bei irimo parametrams.

Taikant rentgeno spinduliuotės difrakcinės analizės (XRD), skenuojančios elektroninės mikroskopijos (SEM) ir energinės dispersijos rentgeno spektrometrijos (EDX) metodus ištirti plieno struktūros faziniai virsmai, vykstantys 600-700 °C temperatūrose, dėl cheminių elementų difuzijos plieno senėjimo metu, įvertinta karbidų evoliucija, elementinė sudėtis ir jų kristalinių gardelių parametrų kitimas. Atlikta pradinio ir sendinto aukštoje temperatūroje plieno M23C6 karbido gardelės struktūrinių parametrų analizė XRD ir Rietveld metodais rodo, kad minėti būdai yra perspektyvūs, norint įvertinti plieno struktūros degradacijos laipsnį, todėl gali būti rekomenduojami vietoj imlių darbui TEM ar kitų struktūros tyrimo metodų.

Naudojant Johnson–Mehl–Avrami kinetinę lygtį, sudarytas karbido kristalografinių parametrų kitimo aukštose temperatūrose kinetinis modelis, pagal kurį išvestas temperatūros-laiko analogijos priklausomumas plieno savybių pokyčiams prognozuoti. Nustatyta, kad prognozuojami duomenys gerai koreliuoja su termiškai sendintų bandinių tempimo, irimo tąsumo ir valkšnumo eksperimentiniais duomenimis. Gauti tyrimų rezultatai parodė, kad sukurtas metodas pakankamai gerai aprašo tirto plieno mechaninių savybių pokyčius vykstant terminiam senėjimui, ir gali būti aktualus įvertinant energetinių įrenginių senėjimo sukeltus pokyčius bei panaudotas prognozuojant jų darbo resursą.

1 pav. Dinaminė universali bandymų mašina
1 pav. Dinaminė universali bandymų mašina

 

IAEA Atom for Peace logo

Laboratorija toliau tęsė 1998 m. pradėtus tyrimus, susijusius su vandenilio ir hidridų degradaciniu poveikiu cirkonio lydiniams. 2016 m. baigtas Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) koordinuojamas tyrimų projektas „Cirkonio lydinių vandenilio sukeliamos degradacijos sąlygų įvertinimas branduolinio kuro eksploatacijos ir ilgalaikio saugojimo metu“. Šio darbo metu sukurtos eksperimentines procedūros, siekiant įvertinti hidridinio pleišėjimo sąlygas cirkonio lydinio kuro apvalkaluose bei nustatyti įtempių koncentracijos koeficientų reikšmes ir temperatūros ribas, kuriose gali įvykti kuro apvalkalų suirimas. Taikant kontroliuojamą įvandenilinimą, iš cirkonio lydinio kuro apvalkalo pagaminti specialios konstrukcijos bandiniai, kuriuose keičiant įtempių lygį buvo tiriamas hidridinio pleišėjimo procesas užduotomis temperatūros sąlygomis. Darbas aktualus sprendžiant atominių elektrinių saugaus darbo užtikrinimo problemas bei įvertinant kuro apvalkalo atsparumą hidridinam pleišėjimui panaudoto branduolinio kuro ilgalaikio saugojimo metu.

2020 m. laboratorijos darbuotojai, kartu su 17 laboratorijos kolektyvu, tęsė EK finansuojamos programos „Horizontas 2020“ projektą „AE saugos didinimas užpildant duomenų spragas aplinkos įtakojamo nuovargio įvertinime“ (INCEFA-PLUS, INcreasing Safety in NPPs by Covering gaps in Environmental Fatigue Assessment). Projekto INCEFA-PLUS tikslas – gauti naujus eksperimentinius duomenis ir pateikti rekomendacijas įvertinant nuovarginį irimą atominių reaktorių eksploatacijos sąlygomis. Tiriama deformacijų ir įtempių režimo, jų išlaikymo trukmės bei paviršiaus šiurkštumo įtaka austenitinių plienų nuovargio patvarumui. Informacija apie galimus nuovarginio irimo mechanizmus gaunama atlikus bandinių mikrostruktūros bei fraktografinius tyrimus taikant optinę ir elektroninę mikroskopiją, XRD bei EDX analizes. Atsparumo nuovargiui tyrimai vykdomi naudojant servohidraulinę universalią dinaminių bandymų mašiną Instron (Modelis 8801, 100kN) taikant Wave Matrix bandymų programinę įrangą eksperimentinių programų sudarymui. Gauti tyrimų duomenys ekspertų aprobuoti ir įtraukti į MatDB duomenų bazę (JRC, Institute for Energy and Transport) suteikiant DOI indeksus. Tyrimais siekiama užpildyti esamas duomenų spragas: sudaryti nuovargio įvertinimo procedūras, kurios kiek įmanoma labiau atitiktų realias AE eksploatacijos sąlygas. Projekto metu kuriama modifikuota procedūra aplinkos įtakojamo nuovargio sukeltam irimui įvertinti, kuri sudarytų sąlygas geresnei branduolinių įrenginių komponentų priežiūrai, užtikrinant ilgalaikę saugią AE eksploataciją.

Daugiafunkcių medžiagų ir kompozitų kūrimas bei tyrimai

2016 m. baigtas biudžeto subsidijomis finansuojamas mokslinis darbas „Nanometrinio dydžio modifikuotų priedų įtakos kompozicinių medžiagų struktūrai tyrimai“. Darbas skirtas gamtinių ir sintetinių sluoksninių nanosilikatų struktūrai tirti ir modifikavimo metodikai optimizuoti, taip pat modifikuotų silikatų ir kompleksinių nanometrinio dydžio priedų įtakos cementinių kompozicinių medžiagų morfologijai nustatyti. Įvertintas cementinės kompozicijos su nanopriedu – organiškai modifikuotu sluoksniniu nanosilikatu – struktūros pokyčių priklausomumas nuo keleto veiksnių: nanosilikato paruošimo technologijos, jo bei naudojamo organinio modifikatoriaus koncentracijų. Taip pat ištirtas cementinių kompozicijų morfologijos pokyčių bei mechaninių ir sorbcinių savybių priklausomumas nuo papildomai įvedamo nanopriedo – nanometrinio dydžio silicio oksido dalelių koncentracijos. Gauti rezultatai parodė, kad kompleksinis nanometrinio dydžio priedų – modifikuoto silikato ir silicio oksido – panaudojimas cementinėje kompozicijoje leidžia sukurti mechaniškai stiprią ir ypač atsparią vandens įgėriui cementinę matricą, kuri gali būti naudojama kaip rišiklis, kuriant konstrukcines medžiagas, eksploatuojamas padidintos drėgmės sąlygomis.
Dalį portlandcemenčio pakeitus alternatyviomis ir aplinką tausojančiomis medžiagomis gauta kompozicinė medžiaga, kurios konstrukcinės savybės išlieka nepakitusios arba dar geresnės.

2 pav. Modifikuoto sluoksninio silikato struktūros modelis ir SEM nuotrauka
2 pav. Modifikuoto sluoksninio silikato struktūros modelis ir SEM nuotrauka

 

2020 m. laboratorijos mokslininkai kartu su kitų laboratorijų darbuotojais pradėjo vykdyti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 Priemonės „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ projektą „Kompetencijos centro MTEP veiklų vykdymas, sukuriant ir išbandant inovatyvų dujinių biodegalų gamybos prototipą“.
Projektas spręs tokias problemas kaip CO2 mažinimas (gautos biometano dujos naudojamos tvariu aplinkai būdu), atliekų perdirbimas ir valdymas (technologija leidžia diversifikuoti naudojamų žaliavų/atliekų rūšis), efektyvų energijos ir kuro gamybos iš biomasės/atliekų (tri-generacija: elektra, šiluma ir vertingas antrinis produktas – biometanas).
Laboratorijos mokslininkai sintetins naujo tipo katalizatorius, pasižyminčius porėtu didelio savitojo paviršiaus ploto heterostruktūros pagrindu, kurie bus naudojami CO2/CO metanacijai ir padidins biometano susidarymo proceso efektyvumą bei ekonomiškumą. Sukurti katalizatoriai bus charakterizuojami ištiriant jų paviršiaus morfologijos ir struktūros savybes naudojant SEM/EDX, XRD, N2 fizikinės sorbcijos-desorbcijos, terminės analizės ir kt. metodus.

3 pav. Pradinės sintezei naudojamos medžiagos ir susintetintos porėtos heterostruktūros N2 sorbcijos-desorbcijos izotermos ir SEM nuotraukos
3 pav. Pradinės sintezei naudojamos medžiagos ir susintetintos porėtos heterostruktūros N2 sorbcijos-desorbcijos izotermos ir SEM nuotraukos

Plastikų identifikavimas

Europos Komisija (EK) kelia tikslą iki 2025 m. mažinti su plastikų pramone susijusią taršą ir didinti plastiko atliekų perdirbimą ir antrinį panaudojimą ES šalyse narėse. Problema aktuali ir Lietuvoje, nes kol kas perdirbėjams trūksta tinkamai išrūšiuotų atliekų, o gamintojams –geros kokybės perdirbtos žaliavos. Plastikų atliekų rūšiavimo kokybė susijusi su tinkamu jų identifikavimu. 2016 m. laboratorijos darbuotojai, pritaikydami integruoto mokslo, studijų ir verslo centro „Santaka“ įrangą, patikslino plastikų nustatymo metodiką, kurią panaudojo polimerinėms atliekoms identifikuoti. Išrūšiuotos plastikų atliekos naudojamos kaip antrinė žaliava daugybei gaminių. Tai ne tik apsaugo gamtą, sutaupomi pirminiai gamtos ištekliai, bet ir leidžia taupyti.

4 pav. Plastikinių vamzdžių sujungimo sandarumo bandymas
4 pav. Plastikinių vamzdžių sujungimo sandarumo bandymas

Pagrindiniai laboratorijos taikomieji darbai

Laboratorijoje vykdomi taikomieji medžiagų tyrimų darbai pagal sutartis su įmonėmis ir organizacijomis:

  • UAB „Kauno arena“ – ištirti plieninių cinkuotų vamzdžių, naudotų karšto vandens vandentiekio sistemoje, pavyzdžiai. Atlikta korozijos priežasčių analizė, nustatyti ją sukeliantys faktoriai ir pateiktos rekomendacijos.
  • AB „ Energijos skirstymo operatorius” – atliktas dujų tiekimo sistemoje naudojamų polietileninio elektrinio lydymo balno ir vamzdžių jungties sulydymo tyrimas.
  • AB „Lietuvos energijos gamyba“ – nustatytos aukštos įtampos elektros laidų nutrūkimo priežastys.
  • AB „ORLEN Lietuva“ – atliktas Akcinės bendrovės ORLEN Lietuva vamzdynų elementų tyrimas ir ilgaamžiškumo vertinimas.

Tyrimams naudota LEI nacionalinio atviros prieigos ateities technologijų mokslo centro įranga.

Publikacijos

2024

Šleiniūtė A., Mumladze T., Denafas G. [LEI]. Delamination Techniques for Sustainable Packaging: A Focus on Multilayer AluminumBased Food Packaging In: 11th international conference on sustainable solid waste management, Rhodes, Greece, 19 - 22 June 2024. Rhodes: RHODES 2024, 2024, 14, p. 1-2..
Yousef S., Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI]. Sustainable mortar reinforced with recycled glass fiber derived from pyrolysis of wind turbine blade waste In: Journal of Materials Research and Technology-JMR&T. Amsterdam: Elsevier, 2024, Vol. 31, p. 879-887. ISSN 2238-7854.
Kavaliauskas Ž. [LEI], Kėželis R. [LEI], Grigaitienė V. [LEI], Milieška M. [LEI], Valinčius V. [LEI], Uscila R. [LEI], Kriūkienė R. [LEI], Baltušnikas A. [LEI]. An Investigation of Fly Ash and Slag Processing and Fiber Production Using Plasma Technology In: Applied Sciences. Basel: MDPI, 2024, Vol. 14, Iss. 11, 4801, p. 1-14. ISSN 2076-3417.
Yousef S., Tonkonogovas A. [LEI], Makarevičius V. [LEI], Mohamed A.. Enhanced gas separation performance for H2 purification using MIL-68 (ln)-nh2/PES mixed-matrix membranes In: Chemosphere. KidlingtonEarly: Elsevier, 2024, Early access, 142166, p. 1-8. ISSN 0045-6535.
Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI], Pitak I. [LEI], Sholokhova A. [LEI], Kriūkienė R. [LEI], Baltušnikas A. [LEI]. Surface-Modified Wheat Straw for the Production of Cement-Free Geopolymer Composite: Effects of Wheat Variety and Pre-Treatment Method In: Journal of Composites Science. Basel: MDPI, 2024, Vol. 16, Iss. 4, 116, p. 1-14. ISSN 2504-477X.
Kavaliauskas Ž. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Milieška M. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Fabrication of Thin TEG (Bi-Ni) Using Magnetron Sputtering Technology and Investigations In: Coatings. Basel: MDPI, 2024, Vol. 14, Iss. 3, 335, p. 1-13. ISSN 2079-6412.
Šleiniūtė A., Mumladze T., Denafas G. [LEI], Makarevičius V. [LEI], Kriūkienė R. [LEI], Antonov M., Vasarevičius S.. Mechanical Properties of Polymers Recovered from Multilayer Food Packaging by Nitric Acid In: Sustainability. Basel: MDPI, 2024, Vol. 16, Iss. 5, 2106, p. 1-17. ISSN 2071-1050.
Skvorčinskienė R. [LEI], Eimontas J. [LEI], Bašinskas M. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Kiminaitė I. [LEI], Maziukienė M. [LEI], Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Makarevičius V. [LEI]. Magnesium Hydride: Investigating Its Capability to Maintain Stable Vapor Film In: Energies. Basel: MDPI, 2024, Vol. 17. Iss. 3, 661, p. 1-12. ISSN 1996-1073.

2023

Šleiniūtė A., Mumladze T., Denafas G. [LEI]. Breaking the barrier: exploring acidic solutions for delaminating multilayer aluminum packaging in the food industry In: 4th international conference "Strategies toward green deal implementation: water, raw materials & energy", 14 – 15 December 2023, online: abstract book. Cracow: Polish Academy of Sciences, 2023, p. 163-163. ISBN 978-83-67606-27-1.
Mumladze T., Šleiniūtė A., Denafas G. [LEI]. Delamination techniques for multilayer packaging recycling: advances and challenges In: 4th international conference "Strategies toward green deal implementation: water, raw materials & energy", 14 – 15 December 2023, online: abstract book. Cracow: Polish Academy of Sciences, 2023, p. 155-155. ISBN 978-83-67606-27-1.
Sushant B. P., Dundulis G. [LEI], Grybėnas A. [LEI]. Application of finite element method for low cycle fatigue analysis for steel In: Metal 2023: 32nd international conference on metallurgy and materials, May 17 - 19, 2023. Ostrava-Zabreh: Tanger, 2023, p. 289-295. ISSN 2694-9296 ISBN 978-80-88365-12-9.
Dičkuvienė Kalpokaitė R. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Sholokhova A. [LEI]. Comparison of changes in the morphology of two straw varieties: the impact of treatment methods In: Abstract Book 4th International Conference Strategies toward Green Deal Implementation Water, Raw Materials & Energy 14 – 15 December 2023. Cracow: Polish Academy of Sciences, 2023, p. 100-100. ISBN 978-83-67606-27-1.
Čėsnienė J. [LEI], Pitak I. [LEI], Dičkuvienė Kalpokaitė R. [LEI]. Basalt boron fiber corrosion in alkaline medium In: Abstract Book 4th International Conference Strategies toward Green Deal Implementation Water, Raw Materials & Energy 14 – 15 December 2023. Cracow: Polish Academy of Sciences, 2023, p. 104-104. ISBN 978-83-67606-27-1.
Sholokhova A. [LEI], Kriūkienė R. [LEI]. In-depth characterisation of landfill fine fraction: assessing suitability for biocover construction and microplastics pollution In: Abstract Book 4th International Conference Strategies toward Green Deal Implementation Water, Raw Materials & Energy 14 – 15 December 2023. Cracow: Polish Academy of Sciences, 2023, p. 69-69. ISBN 978-83-67606-27-1.
Pitak I. [LEI], Denafas G. [LEI], Makarevičius V. [LEI]. Sustainable PV modules recycling: maximising resource efficiency In: Abstract Book 4th International Conference Strategies toward Green Deal Implementation Water, Raw Materials & Energy 14 – 15 December 2023. Cracow: Polish Academy of Sciences, 2023, p. 42-42. ISBN 978-83-67606-27-1.
Sholokhova A. [LEI], Pitak I. [LEI], Denafas G. [LEI], Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Burlakovs J.. An In-Depth Analysis of Physical, Chemical, and Microplastic Parameters of Landfill Fine Fraction for Biocover Construction In: Sustainability. Basel: MDPI, 2023, Vol. 15, Iss. 24, 16914, p. 1-13. ISSN 2071-1050.
Pate B. S., Dundulis G. [LEI], Grybėnas A. [LEI]. Numerical modelling of the low cycle fatigue in austenitic stainless steel In: Mechanika 2023: proceedings of the 27th international scientific conference, 26 May 2023, Kaunas University of Technology, Lithuania: proceedings. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2023, p. 279-283. ISSN 2783-5677.
Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI], Pitak I. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Čėsnienė J. [LEI], Kriūkienė R. [LEI], Lukošiūtė S. I. [LEI]. Functional and microstructural alterations in hydrated and freeze–thawed cement-oil shale ash composites In: Case Studies in Construction Materials. Amsterdam: Elsevier, 2023, Vol. 19, e02302, p. 1-16. ISSN 2214-5095.
Buidovas P. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI], Bašinskas M. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI], Eimontas J. [LEI], Kiminaitė I. [LEI], Striūgas N. [LEI], Makarevičius V. [LEI], Urbonavičius M. [LEI]. Thermal pre-treatment effect on tih2 thermal decomposition In: CYSENI 2023: 19th International Conference of Young scientists on energy and natural sciences issues 23-26 May 2023, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2023, p. 54-54. ISSN 2783-6339.
Kandrotaitė-Janutienė R., Mažeika D., Dlouhy J., Syzonenko O., Torpakov A., Lipian E., Baltušnikas A. [LEI]. Investigation of the Microstructure of Sintered Ti–Al–C Composite Powder Materials under High-Voltage Electrical Discharge In: Materials . Basel: MDPI, 2023, Vol. 16, 5894, p. 1-16. ISSN 1996-1944.
Onufrijevs P., Grase L., Padgurskas J., Rukanskis M., Durena R., Willer D., Iesalnieks M., Lungevics J., Kaupuzs J., Rukuiža R., Kriūkienė R. [LEI], Hanesch Y., Speicher M.. Anisotropy of the Tribological Performance of Periodically Oxidated Laser-Induced Periodic Surface Structures In: Coatings. Basel: MDPI, 2023, Vol. 13, Iss. 7, 1199, p. 1-14. ISSN 2079-6412.
Mohamed A., Yousef S., Makarevičius V. [LEI], Tonkonogovas A. [LEI]. GNs/MOF-based mixed matrix membranes for gas separations In: International Journal of Hydrogen Energy . Oxford: Elsevier, 2023, Vol. 48, Iss. 51, p. 19596-19604. ISSN 0360-3199.
Yousef S., Tonkonogovas A. [LEI], Lukošiūtė S. I. [LEI], Mohamed A.. Gas permeation and selectivity characteristics of sponge-like and finger-like structures of polysulfone membranes In: Fuel. Oxford: Elsevier, 2023, Vol. 347, 128476, p. 1-8. ISSN 0016-2361, eISSN 1873-7153.
Kavaliauskas Ž. [LEI], Kėželis R. [LEI], Grigaitienė V. [LEI], Marcinauskas L. [LEI], Milieška M. [LEI], Valinčius V. [LEI], Uscila R. [LEI], Snapkauskienė V. [LEI], Gimžauskaitė D. [LEI], Baltušnikas A. [LEI]. Recycling of Wind Turbine Blades into Microfiber Using Plasma Technology In: Materials. Basel: MDPI, 2023, Vol. 16, Iss. 8, 3089, p. 1-12. ISSN 1996-1944.
Sholokhova A., Denafas G., Čeponkus J., Kriūkienė R. [LEI]. Microplastics Release from Conventional Plastics during Real Open Windrow Composting In: Sustainability. Basel: MDPI, 2023, Vol. 15, Iss. 1, 758, p. 14-11. ISSN 2071-1050.

2022

Denafas G. [LEI], Sholokhova A., Makarevičius V. [LEI], Ivanauskas R.. The impact of biodegradable waste shredding on the quality of the produced compost In: Linnaeus Eco-Tech '22: 13th international conference on establishment of cooperation between companies and institutions in the Nordic countries, the Baltic Sea region and the world, Kalmar, Sweden, November 21-23, 2022: book of abstracts. Kalmar: Linnaeus University, 2022, p. 1-1. ISBN 978-91-89460-85-0.
Pitak I. [LEI], Denafas G. [LEI], Lukošiūtė S. I. [LEI]. Characteristics and feasibilities to use waste from landfill to produce energy: case study for Lithuania In: Book of abstracts: Linnaeus ECO-TECH '22. 13th International conference on establishment of cooperation between companies and institutions in the Nordic countries, the Baltic Sea region and the world. Linnaeus Eco-Tech 2022, November 21-23. Kalmar: Linnaeus University, 2022, p. 1-1. ISBN 978-91-89460-85-0.
Pitak I. [LEI], Čėsnienė J. [LEI], Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI]. Analytical study of the features of oil shale ash waste In: Book of abstracts: Linnaeus ECO-TECH '22. 13th International conference on establishment of cooperation between companies and institutions in the Nordic countries, the Baltic Sea region and the world. Linnaeus Eco-Tech 2022, November 21-23. Kalmar: Linnaeus University, 2022, p. 1-1. ISBN 978-91-89460-85-0.
Skvorčinskienė R. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Kiminaitė I. [LEI], Maziukienė M. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI], Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Makarevičius V. [LEI], Poškaitė A., Bašinskas M.. Investigation of vapour film formation on nanolayer surfaces to reduce drag on marine vessels In: Book of abstracts 17th Conference on sustainable development of energy, water and environment systems November 6-10 2022 Paphos, Cyprus. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2022, p. 473-473. ISSN 2706-3690.
Denafas G. [LEI], Pitak I. [LEI], Kruopienė J., Streikus D., Romaneckas K., Jasinskas A.. Comparison of stored and renewable energy potentials in landfill conditions: case study for Kaunas waste management region, Lithuania In: Proceedings SUM2022 /6TH Symposium on circular economy and urban mining / CAPRI, Italy / 18-20 MAY 2022. Capri: CISA, 2022, p. 1-7..
Yousef S., Subadra S. P., Tučkutė S. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Lukošiūtė S. I. [LEI], Arafa E. I., Mohamed A.. Finite element analysis of fibreglass and carbon fabrics reinforced polyethersulfone membranes In: Materials Today Communications. Amsterdam: Elsevier, 2022, Vol. 31, 103682, p. 1-11..
Pitak I. [LEI], Rinkevičius D., Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Denafas G. [LEI]. The strategy for conservation non-renewable natural resources through producing and application solid recovery fuel in the cement industry: a case study for Lithuania In: Environmental science and pollution research. Heidelberg: Springer, 2022, Early access, p. 1-17. Scopus . ISSN 0944-1344, eISSN 1614-7499.
Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI], Pitak I. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Lukošiūtė S. I. [LEI], Denafas G. [LEI], Čėsnienė J. [LEI]. Cement substitution by sludge-biomass gasification residue: Synergy with silica fume In: Construction and Building Materials. Oxford: Elsevier, 2022, Vol. 326, 126902, p. 1-10. Scopus . ISSN 0950-0618, eISSN 1879-0526.
Žukauskaitė Z., Druteikienė R., Tarasiuk N., Tautkus S., Niaura G., Ignatjev I., Baltušnikas A. [LEI], Konstantinova M., Maceika E., Kazakevičiūtė-Jakučiūnienė L., Buivydas Š., Jasinevičienė D., Gvozdaitė R.. Separation of anthropogenic radionuclides from aqueous environment using raw and modified biosorbents In: Journal of Environmental Radioactivity. Elsevier, 2022, vol. 244-245, 106829, p. 1-12. ISSN 0265-931X.
Mohamed A., Yousef S., Tonkonogovas A. [LEI], Makarevičius V. [LEI], Stankevičius A. [LEI]. High performance of PES-GNs MMMs for gas separation and selectivity In: Arabian Journal of Chemistry. Amsterdam: Elsevier, 2022, Vol. 15, Iss. 2, 103565, p. 1-12. ISSN 1878-5352.

2021

Šleiniūtė A., Mumladze T., Pitak I. [LEI], Denafas G.. Recyclability of separate collected municipal solid waste fractions: a case study for Kaunas, Lithuania In: Thessaloniki 2021: 8th international conference on sustainable solid waste management, 23-26 June, Thessaloniki, Greece. Thessaloniki: 2021, p. 1-2..
Pitak I. [LEI], Denafas G. [LEI], Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI]. Extraction of high calorific fraction from municipal solid waste during mechanical biological treatment process In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 44-54. ISSN 1822-7554.
Brostow W., Cañadas I., Faltynowicz H., Levinskas R. [LEI], Garcia J. R.. Fire resistance of materials In: Seventh Internacional Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials. Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Press, 2021, 14, p. 1-1. ISBN 978-9941-491-09-2.
Bukauskytė J., Sundar H. R., Lukošiūtė I. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Jankauskaitė V.. Effect of compatibilizer on the structure and properties of polypropylene/nanoclay composites In: Industrial engineering 2021: international young researchers conference notification material, May 13, 2021, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2021, p. 63-68. ISSN 2538-6727.
Yousef S., Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Pitak I. [LEI], Lukošiūtė S. I. [LEI]. A new strategy for functionalization of char derived from pyrolysis of textile waste and its application as hybrid fillers (CNTs/char and graphene/ char) in cement industry In: Journal of Cleaner Production . Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 314, 128058, p. 1-12. ISSN 0959-6526, eISSN 1879-1786.
Pitak I. [LEI], Denafas G. [LEI], Kriūkienė R. [LEI]. About solid recovered fuel: chemical characteristics and role in waste management system In: EYEC monograph: 9th European young engineers conference, [19-21 April 2021, Warsaw, Poland]. Warsaw: Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology Waryńskiego, 2021, Vol. 7, 11.5, p. 165. ISBN 978-83-936575-9-9.
Bendikienė R., Baltušnikas A. [LEI], Čiuplys A., Lukošiūtė I. [LEI], Juzėnas K., Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI], Šertvytis R., Denafas J.. Utilization of Industrial Solar Cells’ Scrap as the Base Material to Form Coatings In: Waste and Biomass Valorization . Dordrecht: Springer, 2021, Vol. 12, p. 2757-2767. ISSN 1877-2641, eISSN 1877-265X.
Kavaliauskas Ž. [LEI], Kėželis R. [LEI], Milieška M. [LEI], Marcinauskas L. [LEI], Valinčius V. [LEI], Aikas M. [LEI], Uscila R. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Žunda A.. Influence of different plasma spraying methods on the physical properties of YSZ coatings In: Surfaces and Interfaces . Amsterdam: Elsevier, 2021, Vol. 24, 101120, p. 1-12. ISSN 2468-0230.
Bruchhausen M., Dundulis G. [LEI], McLennan A., Arrieta S., Austin T., n Cicero R., Chitty W. - J., Doremus L., Ernestova M., Grybėnas A. [LEI], Huotilainen C., Mann J., Motterchead K., Novotny R., Perosanz F. J., Platts N., le Roux J.-Ch., Spätig P., Celeizábal C. T., Twite M., Vankeerberghen M.. Characterization of Austenitic Stainless Steels with Regard to Environmentally Assisted Fatigue in Simulated Light Water Reactor Conditions In: Metals. Basel: MDPI, 2021, Vol. 11, Iss. 2, 307, p. 1-20. ISSN 2075-4701.
Pitak I. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Čėsnienė J. [LEI], Denafas G. [LEI]. Opportunity production solid recovery fuel from refuse derived fuel and use it as an alternative fuel for the cement industry of Lithuania In: Conference proceedings 2 nd International Conference Strategies toward Green Deal Implementation – Water, Raw Materials & Energy 8 – 10 December 2021. Cracow: Publishing House Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences, 2021, 130, p. 1-1. ISBN 978-83-963280-3-8.
Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI], Lukošiūtė S. I. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Čėsnienė J. [LEI]. Structural observation of cement paste modified with hydrophobic organoclay In: Construction and Building Materials. Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 272, 121931, p. 1-10. ISSN 0950-0618.

2020

Janulionis R. [LEI], Dundulis G. [LEI], Grybėnas A. [LEI]. Numerical Research of Fracture Toughness of Aged Ferritic-Martensitic Steel In: Metals. Basel: MDPI, 2020, Vol. 10 (12), 1686, p. 1-13. ISSN 2075-4701.
Pitak I. [LEI], Denafas G. [LEI], Lukošiūtė I. [LEI]. Analysis MSW fraction after separation with goal to have solid recovery fuel In: Book of abstracts: Linnaeus ECO-TECH '20 12th International conference on establishment of cooperation between companies and institutions in the Nordic countries, the Baltic Sea region and the world. Kalmar: Linnaeus University, 2020, p. 1-1. ISBN 978-91-89081-03-1.
Dundulis G. [LEI], Grybėnas A. [LEI], Bruchhausen M., Cicero R., Mottershead K., Huotilainen C., Le-Rouxs J.-Ch., Vankeerberghen M.. INCEFA-PLUS project: review of the test programme and main results In: Proceedings 29th International Conference on Metallurgy and Materials Brno, Czech Republic, EU, May 20 - 22, 2020. Brno: 2020, p. 410-415. Scopus. ISSN 2694-9296 ISBN 978-80-87294-97-0.
Makarevičius V. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Lukošiūtė I. [LEI], Kriūkienė R. [LEI], Grybėnas A. [LEI]. Effect of thermal aging on structural changes in P91 and P5 heat resistant steels In: Proceedings 29th International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech Republic, May 20 - 22, 2020. Brno: 2020, p. 567-572. SCOPUS . ISSN 2694-9296 ISBN 978-80-87294-97-0.
Yousef S., Subadra S. P., Griškevičius P., Varnagiris Š. [LEI], Milčius D. [LEI], Makarevičius V. [LEI]. Superhydrophilic functionalized graphene/fiberglass/epoxy laminates with high mechanical, impact and thermal performance and treated by plasma In: Polymer Testing. Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 90, 106701, p. 1-11. ISSN 0142-9418, eISSN 1973-2348.
Yousef S., Tatariants M., Bendikienė R., Kriūkienė R. [LEI], Denafas G.. A new industrial technology for closing the loop of full-size wastemotherboards using chemical-ultrasonic-mechanical treatment In: Process Safety and Environmental Protection. Amsterdam: Elsevier, 2020, Vol. 140, p. 367-379. ISSN 0957-5820.
Subadra S. P., Yousef S., Griškevičius P., Makarevičius V. [LEI]. High-performance fiberglass/epoxy reinforced by functionalized CNTs for vehicle applications with less fuel consumption and greenhouse gas emissions In: Polymer Testing. Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 86, 106480, p. 1-10. ISSN 0142-9418.
Yousef S., Tatariants M., Tichonovas M., Kliučininkas L., Lukošiūtė S. I. [LEI], Yan L.. Sustainable green technology for recovery of cotton fibers and polyester from textile waste In: Journal of Cleaner Production. Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 254, 120078, p. 1-11. ISSN 0959-6526.
Vaičiukynienė D., Mikelionienė A., Baltušnikas A. [LEI], Kantautas A., Radzevičius A.. Removal of ammonium ion from aqueous solutions by using unmodified and H2O2-modified zeolitic waste In: Scientific Reports. London: Scientific Reports, 2020, Vol. 10, 352, p. 1-11. ISSN 2045-2322.
Kalyk F., Stankevičiūtė A., Budrytė G., Gaidamavičienė G., Žalga A., Kriūkienė R. [LEI], Kavaliauskas Ž. [LEI], Leszczynska M., Abakevičienė B.. Comparative study of samarium-doped ceria nanopowders synthesized by various chemical synthesis routes In: Ceramics International . Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 46, Iss. 15, p. 24385-24394. ISSN 0272-8842, eISSN 1873-3956.
Pitak I. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Denafas G. [LEI]. Analysis of separated waste for the preparation of solid recovered fuels In: Conference proceedings 1 st International Conference Strategies toward Green Deal Implementation - Water and Raw Materials 14 – 16 December 2020 (Online). Cracow: Publishing House Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences, 2020, p. 124. ISBN 978-83-959215-5-1.

2019

Lukošiūtė S. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Čėsnienė J. [LEI], Dičkuvienė Kalpokaitė R. [LEI]. Porous montmorillonite heterostructure: synthesis, structural and thermal characterization In: Book of abstracts of the 5th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC5) and 14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (Medicta2019). Roma: Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC), 2019, PS2.011, p. 301-301. ISBN 9783940237590.
Yousef S., Hamdy M., Tatariants M., Tučkutė S. [LEI], El-Abden S. Z., Kliučininkas L., Baltušnikas A. [LEI]. Sustainable industrial technology for recovery of cellulose from banknote production waste and reprocessing into cellulose nanocrystals In: Resources, Conservation and Recycling. Amsterdam: Elsevier, 2019, Vol. 149, p. 510-520. ISSN 0921-3449, eISSN 1879-0658.
Sarwar Z., Yousef S., Tatariants M., Krugly E., Čiužas D., Danilovas P. P., Baltušnikas A. [LEI], Martuzevičius D.. Fibrous PEBA-graphene nanocomposite filaments and membranes fabricated by extrusion and additive manufacturing In: European Polymer Journal. Oxford: Elsevier, 2019, Vol. 121, 109317, p. 1-12. ISSN 0014-3057, eISSN 1873-1945.
Kavaliauskas Ž. [LEI], Marcinauskas L. [LEI], Milieška M. [LEI], Valinčius V. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Žunda A.. Effect of copper content on the properties of graphite-copper composites formed using the plasma spray process In: Surface & Coatings Technology. Elsevier, 2019, Vol. 364, p. 398-405. ISSN 0257-8972.
Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Levinskas R. [LEI], Čėsnienė J. [LEI]. Incinerator residual ash – Metakaolin blended cements: Effect on cement hydration and properties In: Construction and Building Materials. Elsevier, 2019, Vol. 206, p. 297-306. ISSN 0950-0618.
Yousef S., Tatariants M., Tichonovas M., Makarevičius V. [LEI]. Sustainable technology for mass production of Ag nanoparticles and Al microparticles from damaged solar cell wafers In: Waste Management. Elsevier, 2019, Vol. 98, p. 126-134. ISSN 0956-053X.
Yousef S., Tatariants M., Denafas J., Makarevičius V. [LEI], Lukošiūtė S. I. [LEI], Kruopienė J.. Sustainable industrial technology for recovery of Al nanocrystals, Si microparticles and Ag from solar cell wafer production waste In: Solar Energy Materials and Solar Cells. Amsterdam, Netherlands: Elsevier, 2019, Vol. 191, p. 493-501. ISSN 0927-0248, eISSN 1879-3398.
Baltušnikas A. [LEI], Grybėnas A. [LEI], Kriūkienė R. [LEI], Lukošiūtė I. [LEI], Makarevičius V. [LEI]. Evolution of Crystallographic Structure of M23C6 Carbide Under Thermal Aging of P91 Steel In: Journal of Materials Engineering and Performance. Springer, 2019, Vol. 28, No. 3, p. 1480-1490. ISSN 1059-9495.
Grinkevičiūtė P., Leknickė G, Lodienė G., Kriūkienė R. [LEI]. Effects of Irrigation Solutions on Root Canal Dentin In: International Journal of Applied Science and Technology. 2019, Vol. 9, No. 4, p. 44-50. ISSN 2221-0997.

2018

Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI], Lukošiūtė I. [LEI], Brinkienė K. [LEI], Striūgas N. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Lukauskaitė R., Čėsnienė J. [LEI]. Utilization of sewage sludge-biomass gasification residue in cement-based materials: effect of pozzolant type In: Environmental technology. Ablington, England: Taylor & Francis Group, 2018, Vol. 39, No. 22, p. 2937-2950. ISSN 0959-3330.
Tatariants M., Yousef S., Skapas M., Juškėnas R., Makarevičius V. [LEI], Lukošiūtė S. I. [LEI], Denafas G.. Industrial technology for mass production of SnO2 nanoparticles and PbO2 microcube/microcross structures from electronic waste In: Journal of Cleaner Production. Oxford, England: Elsevier, 2018, Vol. 203, p. 498-510. ISSN 0959-6526.
Mumladze T., Yousef S., Tatariants M., Kriūkienė R. [LEI], Makarevičius V. [LEI], Lukošiūtė S. I. [LEI], Bendikienė R., Denafas G.. Sustainable approach to recycling of multilayer flexible packaging using switchable hydrophilicity solvents In: Green Chemistry. Cambridge, England: rsc.li/green-chem, 2018, Vol. 20, p. 3604-3618. ISSN 1463-9262.
Janulionis R. [LEI], Dundulis G. [LEI], Kriūkienė R. [LEI], Grybėnas A. [LEI]. Numerical prediction of mechanical properties of zirconium alloy with hydrides using finite element method In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2018, T. 64, Nr. 1, p. 43-51. ISSN 0235-7208, eISSN 1822-8836.
Varnagiris Š. [LEI], Donelienė J., Tučkutė S. [LEI], Čėsnienė J. [LEI], Lelis M. [LEI], Milčius D. [LEI]. Expanded polystyrene foam formed from polystyrene beads coated with a nanocrystalline SiO2 film and the analysis of its moisture adsorption and resistance to mechanical stress In: Polymer-Plastics Technology and Engineering . Philadelphia, USA: Taylor&Francis, 2018, Vol. 57, Iss. 13, p. 1296-1302. ISSN 0360-2559, eISSN 1525-6111.
Janulionis R. [LEI], Dundulis G. [LEI], Grybėnas A. [LEI]. Numerical Investigation of Hydrogen Influence on Stress Intensity Factor of Zirconium Alloy In: Proceedings of 23rd International Conference “MECHANIKA 2018”. Druskininkai, 18 gegužės 2018 . Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2018, p. 58-61. ISSN 1822-2951.
Yousef S., Mumladze T., Tatariants M., Kriūkienė R. [LEI], Makarevičius V. [LEI], Bendikienė R., Denafas G.. Cleaner and profitable industrial technology for full recovery of metallic and non-metallic fraction of waste pharmaceutical blisters using switchable h ydrophilicity solve nts In: Journal of Cleaner Production. Oxford, England: Elsevier, 2018, Vol. 197, p. 379-392. ISSN 0959-6526.
Yousef S., Tatariants M., Makarevičius V. [LEI], Lukošiūtė S. I. [LEI], Bendikienė R., Denafas G.. A strategy for synthesis of copper nanoparticles from recovered metal of waste printed circuit boards In: Journal of Cleaner Production. Oxfordas: Elsevier, 2018, Vol. 185, p. 653-664. ISSN 0959-6526.
Levinskas R. [LEI], Kasiulis E.. Lietuvos mokslas – ateities energetikai In: Investuok. Vilnius: UAB „Leidybos studija“, 2018, Nr. 3, p. 54-55. ISSN 1822-6779.
Levinskas R. [LEI], Lukošiūtė I. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Kuoga A., Luobikienė A., Rodriguez J., Cañadas I., Brostow W.. Modified xonotlite-type calcium silicate hydrate slabs for fire doors In: Journal of fire sciences. Sage, 2018, Vol. 36, Iss. 2, p. 83-96. ISSN 0734-9041.
Čėsnienė J. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Lukošiūtė I. [LEI], Brinkienė K. [LEI], Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI]. Influence of organoclay structural characteristics on properties and hydration of cement pastes In: Construction and building materials. Oxford, England: Elsevier, 2018, Vol. 166, p. 59-71. ISSN 0950-0618.
Coleman Ch. E., Markelov V. A., Roth M., Makarevičius V. [LEI], He Z., Chakravartty J. K., Alvarez-Holston A. M., Ali L., Ramanathan L., Inozemtsev V.. Is Spent Nuclear Fuel Immune from Delayed Hydride Cracking during Dry Storage? An IAEA Coordinated Research Project In: Zirconium in the nuclear industry: 18th international symposium. JAV: ASTM International, 2018, p. 1224-1249. ISSN 1050-7558 ISBN 978-0-8031-7641-6.

2017

Sokol D., Klemkaitė-Ramanauskė K., Khunsky A., Baltakys K., Beganskienė A., Baltušnikas A. [LEI], Pinkas J., Kareiva A.. Reconstruction Effects on Surface Properties of Co/Mg/Al Layered Double Hydroxide In: Materials Science (Medžiagotyra). 2017, Vol. 23, No. 2, p. 144-149. ISSN 1392-1320.
Kavaliauskas Ž. [LEI], Marcinauskas L. [LEI], Aikas M. [LEI], Valinčius V. [LEI], Milieška M. [LEI], Baltušnikas A. [LEI]. Effect of carbon powder thermal activation on characteristics of supercapacitor electrodes In: Journal of Electrostatics. 2017, Vol. 90, p. 61-66. ISSN 0304-3886.
Dundulis G. [LEI], Janulionis R. [LEI], Grybėnas A. [LEI], Makarevičius V. [LEI], Dundulis R.. Numerical and experimental investigation of low cycle fatigue behaviour in P91 steel In: Engineering Failure Analysis. 2017, Vol. 79, p. 285-295. ISSN 1350-6307.
Grybėnas A. [LEI], Makarevičius V. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Lukošiūtė S. I. [LEI], Kriūkienė R. [LEI]. Correlation between structural changes of M23C6 carbide and mechanical behaviour of P91 steel after thermal aging In: Materials Science and Engineering: A. 2017, Vol. 696, p. 453-460. ISSN 0921-5093.
Lukauskaitė R., Černašėjus O., Škamat J., Asadauskas S., Ručinskienė A., Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI], Višniakov N.. Increasing the wear resistance of Al-Mg components using thermal spray coatings In: Materials and Technology. 2017, Vol. 51, No. 4, p. 673-678. ISSN 1580-2949.
Lukauskaitė R., Černašėjus O., Škamat J., Zabulionis D., Stonys R., Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI], Antonivič V.. The effect of Al-Mg substrate preparation on the adhesion strength of plasma sprayed Ni-Al coatings In: Surface & Coatings Technology. 2017, Vol. 316, p. 93-103. ISSN 0257-8972.
Padgurskas J., Kreivaitis R., Rukuiža R., Michailov V., Agafii V., Kriūkienė R. [LEI], Baltušnikas A. [LEI]. Tribological properties of coatings obtained by electro-spark alloying C45 steel surfaces In: Surface & Coatings Technology. 2017, Vol. 311, p. 90-97. ISSN 0257-8972.

2016

Lukauskaitė R., Černašėjus O., Škamat J., Asadauskas S., Ručinskienė A., Dičkuvienė Kalpokaitė R. [LEI], Višniakov N.. Improving sliding wear resistance of Al-Mg parts by plasma spraying In: 12th International Symposium of Croatian Metallurgical Society (SHMD'2016), Šibenik, Croatia, June 19–23. Materials and Metallurgy: book of abstracts. Šibenik: Croatian Metallurgical Society (CMS), 2016, p. 558-558..
Baltušnikas A. [LEI], Grybėnas A. [LEI], Kriūkienė R. [LEI], Makarevičius V. [LEI], Makštys A. [LEI]. Structural Characterization of Montmorillonite Intercalated with N-cetylpyridinium Chloride and Methyl Benzyl Di-octadecyl Ammonium Chloride In: Book of abstracts of the 7th Baltic Conference on Silicate Materials BaltSilica 2016. 26-27 May. . Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016, p. 1-1. ISSN 2243-6057.
Dundulis G. [LEI], Janulionis R. [LEI], Makarevičius V. [LEI], Grybėnas A. [LEI]. Fracture toughness numerical modelling of the martensitic chromium stell In: 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials. Conference proceedings May 25th - 27th 2016 Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic. Ostrava: Tanger Ltd, 2016, p. 592-597. ISBN 978-80-87294-67-3.
Kandrotaitė-Janutienė R., Baltušnikas A. [LEI]. Investigation of plastic behavior of alloyed steel deformed during martesitic transformation In: Strength of Materials. Niujorkas: Springer, 2016, Vol. 48, No. 5, p. 696-703. ISSN 0039-2316.
Baltušnikas A. [LEI], Lukošiūtė I. [LEI], Makarevičius V. [LEI], Kriūkienė R. [LEI], Grybėnas A. [LEI]. Influence of thermal exposure on structural changes of M23C6 carbide in P91 steel In: Journal of Materials Engineering and Performance. Springer, 2016, Vol. 25, No. 5, p. 1945-1951. ISSN 1059-9495.
Skrockienė V., Žukienė K., Jankauskaitė V., Baltušnikas A. [LEI], Petraitienė S.. Properties of mechanically recycled polycaprolactonebased thermoplastic polyuretane/polycaprolactone blends and their nanocomposites In: Journal of Elastomers&Plastics. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2016, Vol. 48, No. 3, p. 266-286. ISSN 0095-2443.
Brinkienė K. [LEI], Čėsnienė J. [LEI], Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI], Lukošiūtė I. [LEI]. Performance evaluation of refractory composite coatings in potassium rich environment In: Materials science (Medžagotyra). Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016, Vol. 22, No. 3, p. 451-457. ISSN 1392-1320.
Baltušnikas A. [LEI], Lukošiūtė I. [LEI], Makarevičius V. [LEI], Kriūkienė R. [LEI], Levinskas R. [LEI], Grybėnas A. [LEI]. Energetikoje naudojamų plienų senėjimo vertinimas pagal struktūros pokyčius In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 3, p. 155-170. ISSN 0235-7208.
Tamošiūnas A. [LEI], Valatkevičius P. [LEI], Valinčius V. [LEI], Levinskas R. [LEI]. Biomass conversion to hydrogen-rich synthesis fuels using water steam plasma In: Comptes Rendus Chimie. Prancūzija, Paryžius: Elsevier, 2016, Vol. 19, p. 433-440. ISSN 1631-0748.

2015

Janulionis R. [LEI], Dundulis G. [LEI], Grybėnas A. [LEI]. Numerical simulation of high temperature fatigue test of the welded steel P91 In: 23rd Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology Manchester (SMIRT23). United Kingdom: 2015, p. 1-8..
Dundulis G. [LEI], Janulionis R. [LEI], Grybėnas A. [LEI]. Deterministic-probabilistic structural integrity analysis of the gas transmission pipelines In: Proceedings of the 48th ESReDA Seminar, May 28-29, 2015. Wroclaw, Poland: 2015, p. 1-8..
Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI], Lukošiūtė I. [LEI], Čėsnienė J. [LEI], Brinkienė K. [LEI], Baltušnikas A. [LEI]. Cement substitution by organoclay – The role of organoclay type In: Cement & Concrete Composites : Elsevier. 2015, Vol. 62, p. 90-96. ISSN 0958-9465, eISSN 1873-393X.
Makarevičius V. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Lukošiūtė I. [LEI], Kriūkienė R. [LEI], Grybėnas A. [LEI]. Transformation kinetic M23C6 carbide lattice parameters in ferritic-martensitic P91 steel during thermal ageing In: 24th International conference on Metallurgy and Materials. Conference proceedings June 3-5, 2015. Brno Czech Republic: TANGER, 2015, p. 773-778. ISBN 978-80-87294-62-8. .
Grybėnas A. [LEI], Kriūkienė R. [LEI], Makarevičius V. [LEI]. Evaluation of conditions for hydrogen induced degradation of zirconium alloys during fuel operation and storage In: Vienna: International Atomic Energy Agency. Vienna: IAEA, 2015, p. 1-72. ISSN 1011-4289 ISBN 978–92–0-110715-2.
Tamošiūnas A. [LEI], Valatkevičius P. [LEI], Grigaitienė V. [LEI], Valinčius V. [LEI], Levinskas R. [LEI]. Biomass conversion to hydrogen-rich synthesis fuels using water steam plasma In: The sixth international renewable energy congress. Sousse-Tunisia: Tunisas, 2015, p. 1-7..
Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI], Lukošiūtė I. [LEI], Brinkienė K. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Čėsnienė J. [LEI]. Properties of waste catalyst-cement mortars: impact of organoclay type In: Fresenius Environmental Bulletin. Germany: Parlar Scientific Publications, 2015, Vol. 24, No. 10b, p. 3460-3466. ISSN 1018-4619.
Janutienė R. K., Dičkuvienė R. [LEI]. External stress effects on microstructure and transformation plasticity of hot work tool steel during quenching In: Strength of Materials. New York: Springer, 2015, Vol. 47, No. 5, p. 728-739. ISSN 0039-2316.
Brinkienė K. [LEI], Čėsnienė J. [LEI], Lukošiūtė I. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI]. Effect of organoclay addition on durability related properties of cement pastes In: Fresenius Environmental Bulletin. Germany: 2015, Vol. 24, Iss. 8a, p. 2624-2629. ISSN 1018-4619.
Baltušnikas A. [LEI], Šiaučiūnas R., Lukošiūtė S. I. [LEI], Baltakys K., Eisinas A., Kriūkienė R. [LEI]. Crystal structure refinement of synthetic pure gyrolite In: Materials Science (Medžiagotyra). Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, Vol. 21, No. 1, p. 111-116. ISSN 1392-1320.
Ambroza P., Baltušnikas A. [LEI], Kavaliauskienė L., Pilkaitė T.. Steel surface strenghtening by overlay welding and plastic deformation In: Mechanika. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, Vol. 21, Nr. 3, p. 240-244. ISSN 1392-1207, eISSN 2029-6983 .

2014

Kėželis R. [LEI], Grigaitienė V. [LEI], Levinskas R. [LEI], Brinkienė K. [LEI]. The employment of a high density plasma jet for the investigation of thermal protection materials In: Physica scripta. 2014, Vol. 2014, No. T161, Article ID: 014069, ISSN 0031-8949, eISSN 1402-4896.
Esteves L. P., Lukošiūtė I. [LEI], Čėsnienė J. [LEI]. Hydration of cement with superabsorbent polymers In: Journal of thermal analysis and calorimetry. 2014, Vol. 118, No. 2, p. 1385-1393. ISSN 1388-6150.

2013

Dundulis G. [LEI], Grybėnas A. [LEI], Karalevičius R. [LEI], Makarevičius V. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Ušpuras E. [LEI]. Dynamic analytical and experimental research of shock absorber to safeguard the nuclear fuel assemblies In: Nuclear engineering and design. 2013, Vol. 260, p. 155-164. ISSN 0029-5493.

2010

Dičkuvienė R. [LEI], Brinkienė K. [LEI], Čėsnienė J. [LEI], Kėželis R. [LEI]. Application of Fibre Produced by Plasma Spray Method in Cementitious Composition In: CIMTEC 2010 12th International Ceramics Congress June 6-11, 2010. Montecatini Terme: 2010, Session CN-6 Applications CN:P01, p. 154-154..
Makarevičius V. [LEI], Grybėnas A. [LEI], Kriūkienė R. [LEI]. Investigation of resistance of nuclear fuel cladding to hydride cracking In: Mechanika. 2010, Vol. 85, No. 5, p. 25-30. ISSN 1392-1207, eISSN 2029-6983.
Kim Y. S., Makarevičius V. [LEI]. Effect of unloading on crack growth rate of Zr–2.5Nb tubes In: Journal of Nuclear Materials. 2010, Vol. 405, Iss. 1, p. 28-32. ISSN 0022-3115.
Lelis M. [LEI], Milčius D. [LEI], Wirth E., Hålenius U., Eriksson L., Jansson K., Kadir K., Ruan J., Sato T., Yokosawa T., Noréus D.. A mechanically switchable metal–insulator transition in Mg2NiH4 discovers a strain sensitive, nanoscale modulated resistivity connected to a stacking fault In: Journal of Alloys and Compounds. 2010, Vol. 496, Iss. 1-2, p. 81-86. ISSN 0925-8388.
Brinkienė K. [LEI], Kėželis R. [LEI], Mėčius V. [LEI], Čėsnienė J. [LEI]. Nanostructured bioceramic coatings obtained by plasma spray technique In: European cells and materials. 2010, Vol. 20, No. 3, p. 289. ISSN 1473-2262.
Antonovič V., Pundienė I., Stonys R., Čėsnienė J. [LEI], et al. A review of the possible applications of nanotechnology in refractory concrete In: Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika, 2010, Vol. 16, No. 4, p. 595-602. ISSN 1392-3730.

Projektai

Tarptautiniai projektai

Horizontas 2020

1

2015 m. pradžioje pasirašytas ES programos Horizontas 2020 projektas INCEFA-Plus, darbai pradėti 2015 m. liepos 1 dieną, jame dalyvauja LEI Medžiagų tyrimų ir bandymų bei BranduoliniųDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

Pluoštu armuotas cementas (FRC) yra tvirta, atspari ugniai ir korozijai medžiaga, plačiai naudojama statybos pramonėje. Kadangi Portlandcementas yra santykinai pigi medžiaga, ji puikiDaugiau

2

Pagrindinis 2011 m. „Tyrėjų nakties“ tikslas – mokslininkų ir jų darbo viešinimas, vienijant visuomenę ir mokslo darbuotojus, laužant esamus stereotipus apie tyrėjus, parodydant „įpraDaugiau

Penktoji bendroji programa (5BP)

1

The measures in this project allow the "Centre for Thermochemical Conversion of Solid Fuels" to strengthen its position on the European level, integrating its activities in the EuropeDaugiau

TATENA

1

Branduolinių reaktorių komponentai yra pagaminti iš cirkonio lydinių, kurie turi mažą terminio neutronų gaudymo skerspjūvį, aukštą atsparumą korozijai ir priimtiną mechaninį stiprumą.Daugiau

2

Pagrindinis šio CRP tikslas – sukurti vieningas cirkonio lydinių apvalkalų lėto hidridinio pleišėjimo greičio nustatymo eksperimentines procedūras ir metodus. Šiame procese buvo renkaDaugiau

COST

1
COST actions logo

COST veikla MP0701 apjungia polimerų, kuriuose užpildai yra nano dalelės, tyrimus ir praktinį taikymą. Polimerų nanokompozitai (PNCM) yra įvairių polimerinių matricų mišiniai su nanomDaugiau

2
COST actions logo

The main objective of the Action is to develop an innovative 'integrated toolbox' of predictive methods/models and targeted invasive and non-invasive measurement techniques, improvingDaugiau

3
COST actions logo

The main objective of the Action is to develop materials for improved wear resistance of artificial joints and novel low wearing designs. For this purpose, the biotribology of materiaDaugiau

4
COST actions logo

The main objective of the COST Action 525 was to understand the role played by grain boundaries in controlling the manufacture, microstructure and properties of electronic ceramics. CDaugiau

5
COST actions logo

The main objective of the COST Action 523 was the development of nanostructured materials with new and unique structural and functional properties in European industries, combined witDaugiau

EUREKA

1

Koordinatorius: „Blachovnia“ Institute of Heavy Organic Synthesis, LenkijaDaugiau

Kiti tarptautiniai projektai

1

Bendradarbiaujant Ukrainos Nacionalinės Mokslų Akademijos Medžiagotyros problemų instituto (UNMA MPI) ir Lietuvos energetikos instituto (LEI) Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorijos Daugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

Lietuvos energetikos institutas kartu su partneriu „Astra LT“ AB vykdė projektą: „Autocisternos puspriekabės rėmo prototipo kūrimas iš LDX 2101 dvifazio nerūdijančiojo plieno“. AB Daugiau

2
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

UAB „Enerstena" kartu su partneriu Lietuvos energetikos institutu (LEI) ir Kauno technologijos universitetu (KTU) įgyvendina projektą „Daugiafunkcinės biomasės energetikos technolDaugiau

3
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

2018 m. vasario 7 d. Lietuvos energetikos institutas (LEI) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) pasirašė sutartį vykdyti projektą Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-01-Daugiau

4

Projekto tikslas – technologijų perdavimui tinkamos aplinkos atviros prieigos centruose (APC) sudarymas, siekiant stiprinti Lietuvos tyrėjų tarptautinį konkurencingumą Europos mokslinDaugiau

Kiti projektai Lietuvoje

1

Šiam projektui vykdyti buvo suburtos penkios mokslo įstaigos – Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU), VGTU Termoizoliacijos institutas (VGTU-TI), Lietuvos energetikos instiDaugiau

Darbuotojai

Vardas, pavardė pareigos kabinetas tel. nr. el. paštas
Inna Pitak l.e.p. vadovė (v. m. d.) 137-LK +37037401908 Inna.Pitak@lei.lt
Mohsin Abdullah doktorantas Mohsin.Abdullah@lei.lt
Arūnas Baltušnikas v. m. d. 136-LK +37037401906 Arunas.Baltusnikas@lei.lt
Jūratė Čėsnienė v. m. d. 311-LK +37037401912 Jurate.Cesniene@lei.lt
Gintaras Denafas vyriaus. m. d. 314-LK +37037401984 Gintaras.Denafas@lei.lt
Regina Kalpokaitė Dičkuvienė v. m. d. 316-LK +37037401984 Regina.Kalpokaite-Dickuviene@lei.lt
Vilija Grigalevičienė specialistė 136-LK +37037401906 Vilija.Grigaleviciene@lei.lt
Virginijus Kazlauskas technikas 029-LK +37037401915
Rita Kriūkienė m. d. 134-LK +37037401907 Rita.Kriukiene@lei.lt
Vidas Makarevičius v. m. d. 135-LK +37037401907 Vidas.Makarevicius@lei.lt
Algis Makštys Kokybės kontrolės chemikas 315-LK +37037401910 algis.1206@gmail.com
Anastasiia Sholokhova l.e.p. m. d. 312-LK Anastasiia.Sholokhova@lei.lt

Paslaugos

Elektroninė mikroskopija
Medžiagų paviršiaus morfologijos ir struktūros tyrimas elektroniniu mikroskopu, paviršiaus elementinės sudėties tyrimas.
Medžiagų kietumo matavimas
Kietumo ir mikrokietumo matavimas Vickerso, Brinelio bei Rockwell metodais
Korozijos ir elektrocheminių procesų tyrimas
Metalų korozijos procesų tyrimas, korozijos kinetika, korozijos inhibitorių ir apsauginių dangų efektyvumo įvertinimas, elektrocheminių parametrų (korozijos srovė, srovės tankis, poliarizacijos varža, elektrodinių procesų kinetika, difuzija, masės pernešimas ir kt.). įvertinimas
Kietų kūnų savitojo paviršiaus ploto ir porų dydžio nustatymas
Savitasis paviršiaus ploto nustatymas: BET, Langmiuro, STSA, DFT ir BJH metodais. Mikroporinio paviršiaus analizė: NLDFT, QSDFT, Monte-Carlo, t-plot, alpha­s, MP, DR ir DA metodais.
Medžiagų termodinaminių charakteristikų nustatymas
Polimerų, metalų, užpildų, kompozicinių medžiagų, organinių medžiagų termodinaminių charakteristikų, savitosios šilumos, lydymosi, skilimo, kristalizacijos, stiklėjimo temperatūros, oksidacijos, redukcijos charakterizavimas ir kt.
Cheminė analizė
Kiekybinis ir kokybinis cheminių elementų nustatymas
Metalų sudėties analizė
Juodųjų ir spalvotojų metalų elementinės sudėties nustatymas
Plastikinių medžiagų atsparumo agresyviai aplinkai poveikio tyrimai
Plastikinių medžiagų atsparumo agresyviai aplinkai nustatymas
Medžiagų bei bandinių kondicionavimas
Medžiagų tyrimai kontroliuojamoje aplinkoje
Plastikinių medžiagų minkštėjimo savybių tyrimai
Polimerų ir kompozicinių medžiagų minkštėjimo temperatūros nustatymas
Plastikinių medžiagų takumo savybių tyrimai
Plastikų masės takumo ir tūrinio takumo nustatymas
Medžiagų mechaninių savybių tyrimai
Tempimo, gniuždymo, lenkimo, žiedo standumo, žiedo lankstumo ir kitų specialių savybių nustatymas. Nedidelių metalo bandinių charakteristikų nustatymas statinės ar mažaciklių apkrovų sąlygose.