Branduolinės inžinerijos problemų laboratorija (14)

Laboratorijos vadovas
Povilas Poškas
Prof. habil. dr.

Branduolinės inžinerijos problemų laboratorija

PAGRINDINĖS LABORATORIJOS MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS:

 • panaudoto branduolinio kuro tvarkymo sauga;
 • radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sauga;
 • branduolinių objektų eksploatacijos nutraukimo įvairių veiksnių vertinimas;
 • biokuro deginimo metu su dūmais išmetamos atliekinės šilumos atgavimas bei išeinančių emisijų mažinimas;
 • šilumos atidavimo ir hidrodinaminių procesų įvairiose sistemose ir jų komponentuose tyrimai;
 • gaisro saugos tyrimai.

Verslui siūlomos paslaugos:

 • Biokuro ir kituose šilumos generavimo įrenginiuose susidarančios atliekinės šilumos atgavimo šilumokaičiuose ir kondensaciniuose ekonomaizeriuose tyrimai bei galimybių tobulinti šiuos įrenginius vertinimas;
 • Biokuro deginimo metu su dūmais išeinančių emisijų tyrimai, naudojant elektrostatinius bei kitokius filtrus ir galimybių juos tobulinti vertinimas;
 • Kompleksiniai šilumos mainų ir srauto hidrodinamikos įvairiose technologinėse sistemose ir jų komponentuose tyrimai;
 • Sudėtingų daugiakomponenčių objektų aušimo/kaitimo modeliavimas, įvertinant laidumo, konvekcijos, spinduliavimo, saulės radiacijos ir kitų išorės veiksnių įtaką;
 • Patalpų, kuriose yra degių medžiagų, gaisro pavojaus ir konstrukcijų atsparumo gaisrui vertinimas;
 • Gaisro židinyje esančio/galinčio patekti sudėtingos konstrukcijos įrenginio detalus terminės būklės vertinimas;
 • Lokalizuoto perkaitimo identifikavimas, naudojant mikroskopo-termovizoriaus sistemą;
 • Radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro charakteristikų, apdorojimo, saugojimo ir šalinimo į atliekynus saugos ir poveikio aplinkai vertinimas;
 • Pavojingų medžiagų ir dujų sklaidos geologinėse struktūrose (porėta, plyšiuota aplinka) modeliavimas;
 • Branduolinių objektų eksploatacijos nutraukimo saugos, poveikio aplinkai bei kitų veiksnių vertinimas.

Plačiau apie vykdomą veiklą

Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas

Panaudotas branduolinis kuras (PBK) – branduoliniame reaktoriuje susidaranti radioaktyvioji atlieka, kurios tvarkymo ir saugojimo klausimai sprendžiami pasauliniu mastu. Uždarius Ignalinos atominę elektrinę reikia pasirūpinti, kad jos reaktoriuose susidaręs PBK būtų sutvarkytas pagal visus saugos ir teisinius reikalavimus ir nekeltų pavojaus nei žmonių sveikatai, nei aplinkai. Laboratorijoje atliekamas kuro charakteristikų modeliavimas, dujų bei radionuklidų sklaidos, vertinant termo-hidro-mechaninius-cheminius procesus, modeliavimas geologinėse struktūrose, saugojimo ir šalinimo įrenginių saugos bei poveikio aplinkai tyrimai pagal naujausius norminės ir įstatyminės bazės reikalavimus. PBK tvarkymo ir saugojimo klausimai sprendžiami tarptautiniu mastu dalyvaujant IAEA iniciatyvose, taip pat semiantis gerosios patirties iš užsienio partnerių. Darbui naudojamos SCALE, MCNPX, MicroSkyshine, MicroShield, Visiplan, GOLDSIM, PETRASIM, AMBER, COMSOL kompiuterinės programos.

Modeliavimas Scale programa

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas

Ne mažesnis dėmesys skiriamas ir kitoms radioaktyviosioms atliekoms (RA), kurių didžioji dalis Lietuvoje susidarė taip pat Ignalinos atominėje elektrinėje, o nedidelis procentas susidaro ir mokslo, sveikatos priežiūros įstaigose ir pramonės įmonėse. RA gamintojas turi tvarkyti jas pagal LR Vyriausybės patvirtintus nutarimus ir taip, kad būtų užtikrinta darbuotojų, gyventojų ir aplinkos sauga. Laboratorijoje tam atliekami atliekų radionuklidų sklidimo iš atliekynų vertinimai, atliekų apdorojimo technologinės įrangos bei saugojimo ir šalinimo įrenginių saugos vertinimai, poveikio aplinkai tyrimai. Radionuklidų sklaida iš atliekynų ir kitos charakteristikos modeliuojamos naudojant GOLDSIM, PETRASIM, AMBER, GARDENIA, Visiplan, MicroSkyshine ir kitas kompiuterines programas.

Neutronų, fotonų ir elektronų (spinduliuotės) pernašos modeliavimas MCNP-MCNPX

Branduolinių objektų eksploatacijos nutraukimas

Branduolinio objekto eksploatacijos nutraukimas (kai numatytas eksploatavimo laikas eina į pabaigą, dėl saugumo rekomendacijų ir pan.) tai teisinių, organizacinių ir techninių priemonių įgyvendinimo procesas, kurio metu reikalingi atitinkami veiklos leidimai, licencijos, o svarbiausia – užtikrinama sauga. Šioje srityje laboratorijos mokslininkai planuoja atominių elektrinių eksploatacijos nutraukimą, išmontavimą bei išlaidas, taip pat analizuoja ir rengia teritorijos, statinių, sistemų ir įrangos radiologinius apibūdinimus bei atlieka atskirų objektų išmontavimo saugos bei poveikio aplinkai tyrimus. Darbui pasitelkiamos Visiplan, DECRAD, MicroSkyshine, MicroShield kompiuterines programos.

Apšvitos dozės modeliavimas MicroSkySchine ir MicroShield

Šiluminių procesų tyrimai

Šiluminių procesų tyrimai vykdomi įvairiuose branduolinės ir nebranduolinės energetikos įrenginių komponentuose. Laboratorijos mokslininkai vykdo eksperimentinius šilumos ir pernašos procesų tyrimus bei skaitinį modeliavimą su ANCYS CFD, Comsol kompiuterinėmis programomis įvairių tipų ir konstrukcijų kanaluose. Atliekant tokius tyrimus galima įvertinti įvairių energetinių sistemų ar šilumokaičių patikimumą. Tiriama priverstinė ir mišri konvekcija, turbulentinis ir pereinamasis tekėjimo režimai, vienfazis ir dvifazis srautai, kanalo geometrijos, kintamų fizikinių savybių, šiurkštumo, išcentrinių jėgų ir kt. faktorių įtaka.

Modeliavimas Ansys Fluent ir Ansys CFD programomis

Biokuro deginimas

Deginant biokurą, į aplinką pašalinama daug nepanaudotos šilumos bei su dūmais išnešama nemažai teršalų dėl techniškai pasenusios ar neefektyvios įrangos. Laboratorijoje atliekami moksliniai tyrimai, kuriais siekiama efektyvinti energijos generavimą biokuro katilinėse, optimizuojant dūmų išvalymo (naudojant elektrostatinius filtrus) ir šilumos iš jų atgavimo technologijas. Bendradarbiaujant su KTU ir tarptautiniais partneriais, vykdomi šilumos ir masės pernašos procesų tyrimai biokuru kūrenamų objektų įrenginiuose.

Eksperimentinis ruožas

Gaisro saugos atominėse elektrinėse ir kituose svarbiuose objektuose įvertinimas

Gaisro analizė yra svarbi atliekant visos atominės elektrinės ar jos atskirų sistemų saugos vertinimą tiek eksploatavimo metu, tiek ir nutraukiant eksploataciją. Vertinamas patalpų, kuriose yra degių medžiagų, gaisro pavojus ir konstrukcijų atsparumas gaisrui. Taip pat gali būti atliekamas gaisro židinyje esančio/galinčio patekti sudėtingos konstrukcijos įrenginio detalus terminės būklės vertinimas gaisro metu ir jam pasibaigus.

Gaisro modeliavimas „PyroSim“ programa


Kas dirba mūsų laboratorijoje?

Laboratorijoje dirba KTU, VDU, VU, VGTU absolventai, studijavę įvairias specialybes: termoinžineriją, fiziką, taikomąją fiziką, pramonės šiluminę energetiką, biofiziką, informatiką, chemiją, matematiką, anglų kalbą ir technikos kalbos vertimą.

Visada ieškome gabių ir mokslą mylinčių naujų absolventų.


Užsakovai ir partneriai

Pagrindinis ir didžiausias Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijos užsakovas – VĮ Ignalinos atominė elektrinė, taip pat sėkmingai teikiame paslaugas ir užsienio užsakovams, dirbame su užsienio šalių ir Lietuvos partneriais. Taip pat vykdome Lietuvos mokslo tarybos bei kitus konkursinius projektus.

logos of the Nuclear Engineering Laboratory partners

Publikacijos

2024

Ragaišis V. [LEI], Poškas P. [LEI], Šimonis A. [LEI]. Groundwater path radiological impact assessment for the derivation of specific clearance levels for landfill disposed waste at Ignalina NPP In: Annals of Nuclear Energy . Oxford: Elsevier, 2024, Vol. 202, 110489, p. 1-10. ISSN 0306-4549.
Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Mingilaitė L., Poškas P. [LEI], Jouhara H.. Investigation of effect of cooling water characteristics on flue gas condensation along vertical tube heat exchanger In: Energy. Kidlington: Elsevier, 2024, Vol. 289, 130046, p. 1-11. ISSN 0360-5442.
Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Mingilaitė L., Jouhara H., Poškas P. [LEI]. Experimental investigation of water vapor condensation from flue gas in different rows of a heat exchanger model In: Thermal Science and Engineering Progress. Amsterdam: Elsevier, 2024, Vol. 47, 102365, p. 1-10. ISSN 2451-9049.
Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Salem M. [LEI], Poškas P. [LEI], Jouhara H.. Experimental investigation of water vapor condensation from hot humidified air in serpentine heat exchanger In: International Journal of Heat and Mass Transfer. Oxford: Elsevier, 2024, Vol. 221, 125068, p. 1-17. ISSN 0017-9310.

2023

Šimonis A. [LEI], Poškas G. [LEI], Poškas P. [LEI], Klevinskas G.. Decommissioning of radon type radioactive waste storage facility in Lithuania In: Radioactive Waste Management Solutions for a Sustainable Future Proceedings of an International Conference Vienna, Austria, 1–5 November 2021. Vienna: IAEA (International Atomic Energy Agency), 2023, UDC 621.039.7 | STI/PUB/2077, p. 1-8. ISBN 978-92-0-155323-2.
Balčius P. [LEI], Grigaliūnienė D. [LEI]. Fusion energy, nuclear fission and radiation protection In: CYSENI 2023: 19th International Conference of Young scientists on energy and natural sciences issues 23-26 May 2023, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2023, p. 31-31. ISSN 2783-6339.
Mingailaitė R. [LEI], Poškas R.. Waste heat recovery from flue gas using a coiled-tube heat exchanger In: CYSENI 2023 19th International Conference of Young scientists on energy and natural sciences issues 23-26 May 2023 , Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2023, p. 28-28. ISSN 2783-6339.
Salem M. [LEI], Poškas R. [LEI]. Condensation of water vapor in a humid air flow In: CYSENI 2023: 19th International Conference of Young scientists on energy and natural sciences issues 23-26 May 2023, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2023, p. 29-29. ISSN 2783-6339.
Poškas R. [LEI], Račkaitis K. [LEI], Poškas P. [LEI], Jouhara H.. Modelling of the fire impact on CONSTOR RBMK-1500 cask thermal behavior in the open interim storage site In: Nuclear Engineering and Technology. Daejeon: Elsevier, 2023, Vol. 55, Iss. 7, p. 2604-2612. ISSN 1738-5733.
Winkler R., de las Heras L. A., Pancotti F., Banford A. W., Van den Dungen K., Szoke R., Poškas G. [LEI], Bohnstedt A., Chaudhry M. J. E.. SHARE: Stakeholder based analysis of research for decommissioning In: EPJ Nuclear Sciences & Technologies. Les Ulis Cedex a: EDP Sciences, 2023, Vol. 9, No. 10, p. 1-15. ISSN 2491-9292.
Poškas R. [LEI], Račkaitis K. [LEI], Poškas P. [LEI], Jouhara H.. The numerical analysis of the impact of CASTOR-1500 cask model simplifications on temperature distribution in the cask In: Annals of Nuclear Energy. Oxford: Elsevier, 2023, Vol. 184, 109688, p. 1-8. ISSN 0306-4549, eISSN 1873-2100.

2022

Anisimov N., Avila R., Drobnewski C., Fisher C., Guskov A., Hofman D., Kinker M., Ledroit F., Murlis D., Ragaišis V. [LEI], Raicevic J., Smetnik A., Sneve M., Virsek S.. The International Project on Complementary Safety Reports (2011–2014) In: CRAFT. The International Project on Complementary Safety Reports (2011-2014) IAEA-TECDOC-2017. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2022, p. 1-203. ISSN 1011-4289 ISBN 978-92-0-147522-0.
Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Kulkovas V. [LEI], Poškas P. [LEI], Jouhara H., Miliauskas G., Puida E.. Flue Gas Condensation in a Model of the Heat Exchanger: The Effect of the Cooling Water Flow Rate and Its Temperature on Local Heat Transfer In: Applied sciences. Basel: MDPI, 2022, Vol. 12, Iss. 24, 12650, p. 1-17. ISSN 2076-3417.
Narkūnas E. [LEI], Šmaižys A. [LEI], Poškas P. [LEI], Šimonis A. [LEI], Naumov V., Ekaterinichev D.. Gamma Radiation Shielding Assessment Using Stochastic, Deterministic, and Experimental Methods for RBMK-1500 SNF Storage Cask In: Nuclear Technology . Philadelphia: American Nuclear Society, 2022, Vol. 208, Iss. 12, p. 1876-1889. Scopus . ISSN 0029-5450 , eISSN 1943-7471.
Mingilaitė L., Poškas R. [LEI]. Water vapor condensation on vertical tubes from biofuel flue gas In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 368-370. ISSN 2783-6339.
Salem M. [LEI], Poškas R. [LEI]. Possibilities of the waste heat recovery from industrial processes In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 142-144. ISSN 2783-6339.
Mazzi M., Chebac R., Campi F., Ricotti M., Poškas G. [LEI], Derudi M., Porta A.. Preliminary Study on Oxidation of Nuclear Grade Graphite In: Chemical Engineering Transactions. PALO ALTO: AIDIC, 2022, Vol. 91, p. 427-432. Scopus . ISSN 2283-9216 ISBN 978-88-95608-89-1.
Miliauskas G., Puida E., Poškas R. [LEI], Poškas P. [LEI], Balčius A., Jouhara H.. The modeling of transient phase changes of water droplets in flue gas flow in the range of temperatures characteristic of condensing economizer technologies In: Energy. Oxford: Elsevier, 2022, Vol. 257, 124719, p. 1-12. ISSN 0360-5442.
Miliauskas G., Puida E., Poškas R. [LEI], Ragaišis V. [LEI], Paukštaitis L., Jouhara H., Mingilaitė L.. Experimental investigations of water droplet transient phase changes in flue gas flow in the range of temperatures characteristic of condensing economizer technologies In: Energy. Oxford: Elsevier, 2022, Vol. 256, 124643, p. 1-11. ISSN 0360-5442, eISSN 1873-6785.
Almas M., Aoyama Y., Ashworth P., Buday G., Šimonis A. [LEI], et al. Communication and Stakeholder Involvement in Radioactive Waste Disposal In: IAEA Nuclear Energy Series No. NW-T-1.16. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2022, p. 1-106. ISSN 1995-7807 ISBN 978-92-0-122720-1.
Grigaitienė V. [LEI], Gimžauskaitė D. [LEI], Valinčius V. [LEI], Kėželis R. [LEI], Uscila R. [LEI], Kavaliauskas Ž. [LEI]. Behaviour of Electric Arc in Plasma-Chemical Reactor During Hazardous Waste Processing In: Book of abstracts Sict 2022/Plasma tech 2022/Tribology 2022 hybrid joint conferences 27-29 avril, 2022 - Barcelona, Spain. Barcelona: SETCOR, 2022, p. 31-31. ISBN .
Narkūnienė A. [LEI], Justinavičius D. [LEI], Poškas P. [LEI], Grigaliūnienė D. [LEI], Ragaišis V. [LEI]. The Modeling of Laboratory Experiments on Granular MX‐80 Bentonite with COMSOL Multiphysics In: Minerals. Basel: MDPI, 2022, Vol. 12, No. 3, 277, p. 1-20. ISSN 2075-163X.
Ragaišis V. [LEI], Kaliatka T. [LEI], Poškas P. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Šmaižys A. [LEI], Janulionis R. [LEI], Narkūnas E. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Babilas E. [LEI], Rimkevičius S. [LEI]. A proposed approach for the evaluation of consequences of a large aircraft crash accident at an RBMK type reactor site during decommissioning In: Progress in Nuclear Energy. Oxford: Elsevier, 2022, Vol. 145, 104135, p. 1-15. ISSN 0149-1970, eISSN 1878-4224.

2021

Dagilis V., Uldinskas Ž., Vaitkus L., Jouhara H., Poškas R. [LEI]. The simulation and analysis of wood fuel low-grade heat In: Energy. Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 218, 119501, p. 1-11. Scopus . ISSN 0360-5442, eISSN 1873-6785.
Šimonis A. [LEI], Poškas G. [LEI], Poškas P. [LEI], Klevinskas G.. Decommissioning of Radon Type Radioactive Waste Storage Facility in Lithuania In: International Conference on Radioactive Waste Management: Solutions for a Sustainable Future (IAEA), November 1-5, 2021, Vienna, Austria. Vienna: IAEA, 2021, CN-294, p. 96-96..
Šmaižys A. [LEI], Narkūnas E. [LEI], Poškas G. [LEI], Naumov V., Ekaterinichev D.. Evaluation of the shielding properties of a new increased capacity storage cask for RBMK-1500 used fuel In: Progress in Nuclear Energy. Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 141, 103986, p. 1-11. ISSN 0149-1970, eISSN 1878-4224.
Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Kulkovas V. [LEI], Poškas P. [LEI]. Preliminary investigations of water injection impact on vapour from flue gases condensation in a model of a vertical condensing heat exchanger In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 548-556. ISSN 1822-7554.
Poškas R. [LEI], Račkaitis K. [LEI], Poškas P. [LEI], Zujus R. [LEI]. Modeling and analysis of the flow structure in narrow helium and air gaps of the castor cask for RBMK-1500 spent nuclear fuel storage In: Proceedings 15th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (ATE-HEFAT2021), Virtual conference, 26-28 July 2021.. Amsterdam: American Society of Thermal and Fluids Engineers, 2021, p. 1421-1426. ISBN 978-1-77592-216-2 .
Almenas K., Gasiūnas S. [LEI], Šeporaitis M. [LEI]. An improved indicator for the initiation of turbulence In: Proceedings 15th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (ATE-HEFAT2021), Virtual conference, 26-28 July 2021. Amsterdam: American Society of Thermal and Fluids Engineers, 2021, p. 251-254. ISBN 978-1-77592-216-2 .
Puida E., Miliauskas G., Poškas R. [LEI], Poškas P. [LEI], Paukštaitis L.. An experimental investigation of the ęffęct of airlow heating and humidification on a water droplet’s thermal state and phase changes In: Proceedings 15th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (ATE-HEFAT2021), Virtual conference, 26-28 July 2021.. Amsterdam: American Society of Thermal and Fluids Engineers, 2021, p. 224-229. ISBN 978-1-77592-216-2.
Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Kulkovas V., Jouhara H., Poškas P. [LEI], Miliauskas G., Puida E.. An Experimental Investigation of Water Vapor Condensation from Biofuel Flue Gas in a Model of Condenser, (2) Local Heat Transfer in a Calorimetric Tube with Water Injection In: Processes. Basel: MDPI, 2021, Vol. 9, Iss. 8, 1310, p. 1-18. Scopus. ISSN 2227-9717.
Miliauskas G., Puida E., Poškas R. [LEI], Poškas P. [LEI]. Modelling of the influence of droplet dispersity on droplet vaporization in the high-temperature flue gas in the case of combined heating In: Prime archives in sustainability . Hyderabad (Indija): Vide Leaf, 2021, p. 1-51. ISBN 978-81-944664-1-3.
Narkūnienė A. [LEI], Poškas P. [LEI], Justinavičius D. [LEI]. The Modeling of Laboratory Experiments with COMSOL Multiphysics Using Simplified Hydromechanical Model In: Minerals . Basel: MDPI, 2021, Vol. 13 (7), 754, p. 1-18. ISSN 2075-163X.
Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Kulkovas V. [LEI], Miliauskas G., Puida E.. Cooling water flow rate impact on water vapor condensation from flue gas in a vertical tube water injection In: 14th international scientific conference on energy and climate change, 13-15 October 2021: proceedings. Athens: National and Kapodistrian University of Athens, 2021, p. 166-177. ISSN 2241-7850 ISBN 978-618-84817-3-2 .
Narkūnas E. [LEI], Šmaižys A. [LEI], Poškas P. [LEI], Naumov V., Ekaterinichev D.. Neutron dose rate analysis of the new CONSTOR® storage cask for the RBMK-1500 spent nuclear fuel In: Nuclear Engineering and Technology. Daejeon: Elsevier, 2021, Vol. 53, p. 1869-1877. ISSN 1738-5733.
Miliauskas G., Puida E., Poškas R. [LEI], Poškas P. [LEI]. The Influence of Droplet Dispersity on Droplet Vaporization in the High-Temperature Wet Gas Flow in the Case of Combined Heating In: Sustainability . Basel: MDPI, 2021, Vol. 13, Iss. 7, 3833, p. 1-24. ISSN 2071-1050.
Ragaišis V. [LEI], Poškas P. [LEI], Kilda R. [LEI], Bartkus G. [LEI]. A review of uncertainties in the assessment of the radiological impact of liquid releases to the Ignalina NPP cooling pond lake Drūkšiai In: Annals of Nuclear Energy. Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 157, 108228, p. 1-10. ISSN 0306-4549.
Dagilis V., Uldinskas Ž., Vaitkus L., Jouhara H., Poškas R. [LEI]. The simulation and analysis of wood fuel low-grade heat In: Energy . Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 218, 119501, p. 1-10. ISSN 0360-5442.

2020

Jonynas R., Puida E., Poškas R. [LEI], Paukštaitis L., Jouhara H., Gudzinskas J., Miliauskas G., Lukoševičius V.. Renewables for district heating: The case of Lithuania In: Energy. Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 211, 119064, p. 1-11. ISSN 0360-5442 , eISSN 1873-6785.
Doudou S., Swain-Phipps E. K., Fuller A. J., Wickham S. M., Daniels N., Fourcy E., Fournier M., Frasca B., Meert K., Mikusova A., Olin M., Poškas R. [LEI], Scales C.. Strategic Study of Thermal Treatment of European Radioactive Wastes In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 4-5 February 2020 Manchester. Manchester: IOP Publishing, 2020, Vol. 818, 012002, p. 1-9. ISSN 1757-899X.
Narkūnas E. [LEI], Šmaižys A. [LEI], Poškas P. [LEI]. Preliminary inventory of C-14 in irradiated graphite of Ignalina NPP unit 1 RBMK-1500 reactor In: EURADWASTE ’19 Conference Proceedings 9th European Commission Conference on EURATOM Research and Training in Radioactive Waste Management 4-7 June, 2019 Pitesti, Romania . Luxembourg: European Union, 2020, p. 682. ISBN 978-92-79-98750-2.
Grigaliūnienė D. [LEI], Poškas P. [LEI], Kilda R. [LEI], Narkūnas E. [LEI]. Estimation of 14C release and migration from RBMK-1500 reactor graphite disposed of in a potential geological repository in crystalline rocks in Lithuania In: EURADWASTE ’19 Conference Proceedings 9th European Commission Conference on EURATOM Research and Training in Radioactive Waste Management 4-7 June, 2019 Pitesti, Romania. Luxembourg: European Union, 2020, p. 681. ISBN 978-92-79-98750-2.
Grigaliūnienė D. [LEI], Poškas R. [LEI], Kilda R. [LEI], Jouhara H., Poškas P. [LEI]. Modeling radionuclide migration from activated metallic waste disposal in a generic geological repository in Lithuania In: Nuclear Engineering and Design. Lausanne: Elsevier, 2020, Vol. 370, 110885, p. 1-10. ISSN 0029-5493.

2019

Wendling J., Justinavičius D. [LEI], Sentis M., Amaziane B., Bond A., Calder J. N., Treille E.. Gas transport modelling at different spatial scales of a geological repository in clay host rock In: Environmental Earth Sciences. New York: Springer, 2019, Vol. 78, No. 221, p. 1-34. ISSN 1866-6280.
Poškas R. [LEI], Šimonis V. [LEI], Jouhara H., Poškas P. [LEI]. Modeling of decay heat removal from CONSTOR RBMK-1500 casks during long-term storage of spent nuclear fuel In: Energy. Oxford: Elsevier, 2019, Vol. 170, p. 978-985. ISSN 0360-5442, eISSN 1873-6785.
Poškas P. [LEI], Kilda R. [LEI], Šimonis A. [LEI], Jouhara H., Poškas R. [LEI]. Disposal of very low-level radioactive waste: Lithuanian case on the approach and long-term safety aspects In: Science of the Total Environment. Amsterdam: Elsevier, 2019, Vol. 447, p. 464-474. ISSN 0048-9697.
Poškas G. [LEI], Poškas P. [LEI], Šimonis A. [LEI]. Assessment of the Radioactive Contamination of the RBMK-1500 Reactor’s Steam Pipelines and High Pressure Rings In: Science and Technology of Nuclear Installations. London: Hindawi, 2019, p. 1-8. ISSN 1687-6075, eISSN 1687-6083.
Narkūnas E. [LEI], Poškas G. [LEI], Šmaižys A. [LEI]. Impact of shield elements on the WWER-440 reactor pressure vessel activation In: Annals of Nuclear Energy. Oxford: Elsevier, 2019, Vol. 130, p. 394-401. ISSN 0306-4549.
Miliauskas G., Maziukienė M., Jouhara H., Poškas R. [LEI]. Investigation of mass and heat transfer transitional processes of water droplets in wet gas flow in the framework of energy recovery technologies for biofuel combustion and flue gas removal In: Energy. Oxford: Elsevier, 2019, Vol. 173, p. 740-754. ISSN 0360-5442, eISSN 1873-6785.
Šmaižys A. [LEI], Narkūnas E. [LEI], Rudychev V., Rudychev Y.. Analysis of Some Computer Codes Used for Evaluation of Spent Nuclear Fuel Radiation Parameters In: Nuclear and Radiation Sofety. 2019, Vol. 3, No. 83, p. 44-50. ISSN 2073-6231.
Alyokhina S., Matsevity Y., Dudkin V., Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Račkaitis K., Zujus R. [LEI]. Comparative analysis of numerical methods used for thermal modeling of spent nuclear fuel dry storage systems In: Problems of atomic science and technology. 2019, No. 5, p. 75-79. ISSN 1562-6016.
Ahn S., Asghar M., Babesany B., Blideanu V., Boursie N., Narkūnas E. [LEI], et al. Methodologies for assessing the induced activation source term for use in decommissioning applications In: Safety Reports Series No. 95. Vienna: IAEA, 2019, No. 95, p. 128. ISSN 1020–6450 ISBN 978-92-0-102918-8.

2018

Striūgas N. [LEI], Pedišius N. [LEI], Poškas R. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Sewage sludge gasification with plasma processing In: Conference proceedings 5th International Conference on Renewable Energy Gas Technology . Toulouse, France: REGATEC, 2018, p. 129-130. ISBN 978-91-981149-4-2.
Šimonis A. [LEI], Poškas G. [LEI], Poškas P. [LEI]. Estimation of the radiation doses during the dismantling of the equipment in Building 117/1 at the Ignalina NPP In: Annals of Nuclear Energy. Oxford, England: Elsevier, 2018, 121, p. 29-35. ISSN 0306-4549.
Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Jouhara H., Poškas P. [LEI]. Investigation of characteristics of solid particles from a mixture of sewage sludge and wood pellets synthetic gas and their clean-up In: Waste management. Oxford: Elsevier, 2018, Vol. 78, p. 1-7. ISSN 0956-053X.
Poškas P. [LEI]. Progress on Nuclear Waste Management. Nuclear Waste Governance in Lithuania In: Challenges of Nuclear Waste Governance: An International Comparison. Germany: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2018, Vol. II, p. 139-160. ISBN 978-3-658-21440-1, eISBN 978-3-658-21441-8.
Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Poškas P. [LEI], Jouhara H., Striūgas N. [LEI], Pedišius N. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Investigation of warm gas clean-up of biofuel flue and producer gas using electrostatic precipitator In: Energy. Oxfordas: Elsevier, 2018, Vol. 143, p. 943-949. ISSN 0360-5442.
Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Poškas P. [LEI], Jouhara H., Striūgas N. [LEI], Pedišius N. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Investigation of warm gas clean-up of biofuel flue and producer gas using electrostatic precipitator In: Energy. 2018, Vol. 143, p. 943-949. ISSN 0360-5442.

2017

Poškas R. [LEI], Šimonis V. [LEI], Poškas P. [LEI], Sirvydas A. [LEI]. Thermal analysis of CASTOR RBMK-1500 casks during long-term storage of spent nuclear fuel In: Annals of Nuclear Energy. 2017, Vol. 99, p. 40-46. ISSN 0306-4549.
Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Poškas P. [LEI], Striūgas N. [LEI], Pedišius N. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Investigation of the biofuel flue and producer gases cleaning efficiency using ESP In: E3S Web of Conferences. 7 November 2017. Didžioji Britanija . EDP Sciences, 2017, Vol.22, p. 1-7..
Detilleux V., Pellegrini D., Bernier F., Heriard-Dubreuil G., Miksova J., Narkūnienė A. [LEI]. Overview of the strategic research Agenda in the field of safety of radioactive waste geological disposal developed by the Expertise Function in the EC-H2020-SITEX-II project In: Proceedings of the EUROSAFE Forum 2016 Munich, 7 - 8 November 2016. Germany: Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH, 2017, p. 149-160. ISBN 978-3-946607-33-5.
Striūgas N. [LEI], Valinčius V. [LEI], Pedišius N. [LEI], Poškas R. [LEI], Zakarauskas K. [LEI]. Investigation of sewage sludge treatment using air plasma assisted gasification In: Waste Management. 2017, Vol. 64, p. 149-160. ISSN 0956-053X.
Šmaižys A. [LEI], Poškas P. [LEI], Narkūnas E. [LEI]. Evaluation of dose rate variation during very long term storage of RBMK-1500 reactor used fuel In: Annals of Nuclear Energy. 2017, Vol. 109, p. 192-198. ISSN 0306-4549.
Narkūnienė A. [LEI], Rocher M., Metcalf P., Detilleux V., Bernier F., Dewoghelaere J., Mrskova A., Miksova J., Lange K.. SITEX-II experience in training and tutoring for reviewing a safety case for geological disposal In: Proceedings of the EUROSAFE FORUM 2017 Paris, 6-7 November 2017. Prancūzija: IRSN, 2017, p. 239-246. ISBN 978-2-9545237-8-1.
Poškas P. [LEI]. Approach to Disposal of Radioactive Waste and Spent Nuclear Fuel in Lithuania (LBNL-1006984) In: International Approaches for Deep Geological Disposal of Nuclear Waste: Geological Challenges in Radioactive Waste Isolation Fifth Worldwide Review. JAV: Lawrence Berkeley National Laboratory Sandia National Laboratories, 2017, p. 1-15..
Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Poškas P. [LEI], Šimonis V. [LEI], Jankauskas J. [LEI]. Investigation of the ESP cleaning efficiency of the flue gases in the wide range of Re numbers In: Mechanika. 2017, Vol. 23, No. 1, p. 47-54. ISSN 1392-1207.

2016

Grigaliūnienė D. [LEI], Poškas P. [LEI], Kilda R. [LEI]. Waste zone conceptual model effect on predicted radionuclide flux from near surface repository In: Book of papers Session 3b VLLW of International Conference on the Safety of Radioactive Waste Management (IAEA, CN-242). 2017). Vienna Austria: IAEA, 2016, p. 38-41..
Barinova E., Beer H. F., Bradbury D., Dunzik-Gougar M. L., Fachinger J., Hand R., Jones A., Karlina O., Kascheev V., Lamouroux C., Laurent G., Leganes Nieto J. L., Li J. F., Lindberg M., Metcalfe M. P., Narkūnas E. [LEI], Norris S., Ojovan M. I., Oryšaka A., Petit L., Poškas P. [LEI], Rahmani L., Tomlinson T., von Lensa W., Wickham A. J., Zlobenko B.. Processing of irradiated graphite to meet acceptance criteria for waste disposal In: IAEA TECDOC-1790. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2016, p. 1-148. ISSN 1011-4289 ISBN 978-92-0-104016-9.
Detilleux V., Pellegrini D., Bernier F., Dubreuil G.H., Miksova J., Narkūnienė A. [LEI]. Overview of the Strategic Research Agenda in the field of safety of radioactive waste geological disposal developed by the Expertise Function in the EC-H2020-SITEX-II project In: Proceedings of the EUROSAFE Forum 2016 Munich, 7 and 8 November 2016. Munich, Germany: GRS, 2016, p. 149-160. ISBN 978-3-946607-33-5.
Pellegrini D., Bernier F., Detilleux V., Dubreuil G.H., Narkūnienė A. [LEI], Miksova J., Rocher M.. SITEX, the European network of technical expertise organisations for geological disposal In: Book of papers of International Conference on Safety of Radioactive Waste Management, 21–25 November 2016 Vienna, Austria. Vienna: IAEA, 2016, p. 33-37..
Miksova J., Nachmilner L., Pellegrini D., Rocher M., Detilleux V., Bernier F., Narkūnienė A. [LEI], Dubreuil G.H.. Horizon2020 – Project SITEX-II In: Book of Contributed papers of International Conference on Effective Nuclear Regulatory Systems, April 11–15, 2016, Vienna, Austria. Vienna: IAEA, 2016, p. 230-237..
Poškas P. [LEI], Grigaliūnienė D. [LEI], Justinavičius D. [LEI], Kilda R. [LEI], Narkūnienė A. [LEI]. Pažanga įgyvendinant radioaktyviųjų atliekų atliekynus Lietuvoje ir jų saugos vertinimas In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 3, p. 171-188. ISSN 0235-7208.
Ragaišis V. [LEI], Poškas P. [LEI], Šimonis V. [LEI], Narkūnas E. [LEI]. Updating of the public dose assessment approach for decommissioning related releases from the Ignalina NPP In: Annals of Nuclear Energy. Oxford, England: Elsevier, 2016, Vol. 94, p. 93-101. ISSN 0306-4549.
Narkūnas E. [LEI], Šmaižys A. [LEI], Poškas P. [LEI], Bartkus G. [LEI]. Modelling of the spatial distribution of the induced activities in the RBMK-1500 reactor graphite blocks and rings/sleeves In: Progress in Nuclear Energy. Oxford, England: Elsevier, 2016, Vol. 91, p. 265-276. ISSN 0149-1970.
Narkūnas E. [LEI], Šmaižys A. [LEI], Poškas P. [LEI], Ragaišis V. [LEI]. Modelling of RBMK-1500 SNF storage casks activation during very long term storage In: Applied Radiation and Isotopes. Netherlands: Elsevier, 2016, Vol. 115, p. 100-108. ISSN 0969-8043.
Poškas P. [LEI], Grigaliūnienė D. [LEI], Narkūnienė A. [LEI], Kilda R. [LEI], Justinavičius D. [LEI]. Modeling of irradiated graphite 14C transfer through engineered barriers of a generic geological repository in crystalline rocks In: Science of the Total Environment. Netherlands: Elsevier, 2016, Vol. 569-570, p. 1126-1135. ISSN 0048-9697.
Justinavičius D. [LEI], Poškas P. [LEI], Narkūnienė A. [LEI]. Gas migration modelling in geological repository module in clay formation and sensitivity analysis In: Engineering Geology. Amsterdamas: Elsevier, 2016, Vol. 213, p. 158-168. ISSN 0013-7952.
Poškas G. [LEI]. Radiologinio užteršimo vertinimas RBMK-1500 reaktoriaus kontrolės ir apsaugos kanaluose In: Šilumos energetika ir technologijos-2016: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2016 sausio 28-29. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 98-103. ISSN 2335-2485.

2015

Ragaišis V. [LEI], Ahmad S.. Methodology for safety assessment applied to predisposal waste management In: Methodology for safety assessment applied to predisposal waste management. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2015, p. 1-47. ISSN 1011-4289 ISBN 978-92-0-109215-1.
Narkūnienė A. [LEI]. Nepriklausomos techninės ekspertizės tinklas radioaktyviųjų atliekų šalinimo srityje: bendradarbiavimas ir įgyvendinimas ( SITEX-II projektas) In: Energetika. (Kronika) [EBSCO, IndexCopernicus, SCOPUS]. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2015, T. 61, Nr. 3-4, p. 11-12. ISSN 0235-7208.
Poškas G. [LEI], Zujus R. [LEI], Poškas P. [LEI]. Analysis of the radiological contamination of the RBMK-1500 reactor low salted water system In: Progress in Nuclear Energy. Oxford: Elsevier, 2015, Vol. 85, p. 707-712. ISSN 0149-1970.
Šimonis A. [LEI], Poškas P. [LEI], Poškas G. [LEI], Grigaliūnienė D. [LEI]. Modeling of the radiation doses during dismantling of RBMK-1500 reactor emergency core cooling system large diameter pipes In: Annals of Nuclear Energy. Oxford: Elsevier, 2015, Vol. 85, p. 159-165. ISSN 0306-4549.
Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI]. Elektrostatinio filtro panaudojimo galimybės sintetinėms dujoms išvalyti In: Šilumos energetika ir technologijos - 2015: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2015 sausio 29-30 . Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, p. 33-36. ISSN 2335-2485.
Poškas G. [LEI]. Sistemų komponentų paviršinio radioaktyviojo užterštumo neapibrėžtumo vertinimo aspektai In: Šilumos energetika ir technologijos - 2015: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2015 sausio 29-30 . Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, p. 120-124. ISSN 2335-2485.
Zujus R. [LEI]. Trimatis mišrios konvekcijos modeliavimas vertikaliame plokščiame kanale In: Šilumos energetika ir technologijos - 2015: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2015 sausio 29-30 . Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, p. 145-151. ISSN 2335-2485.
Striūgas N. [LEI], Pedišius N. [LEI], Poškas R. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Development of innovative thermal decomposition technology and its application for utilization of sewage sludge In: 23rd European Biomass Conference and Exhibition (Session 2CO.2.3) . Vienna: 2015, p. 546-549. ISBN 978-88-89407-516.
Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Jankauskas J. [LEI]. Elektrostatinio filtro efektyvumo tyrimas deginant biokurą mažos galios katile In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2015, T. 61, Nr. 3-4, p. 131-140. ISSN 0235-7208.
Poškas G. [LEI], Zujus R. [LEI]. Modelling of the Radiological Contamination of the RBMK-1500 reactor control and protection system channels’ cooling circuit In: World Journal of Engineering and Technology. Scientific research publishing, 2015, p. 1-5. ISSN 2331-4222.
Poškas R. [LEI], Gediminskas A. [LEI], Sirvydas A. [LEI]. 3D modelling of airflow distribution in small scale food product dryer In: Proceedings of the 7th Baltic heat transfer conference. Tallinn: Talino technologijos universitetas, 2015, p. 267-272. ISBN 978-9949-23-817-0.
Poškas G. [LEI]. Derivation of the mass factors for decommissioning cost estimation of low contaminated auxiliary systems. In: International Conference ECED 2013 – Eastern and Central European Decommissioning June 23 - 25, 2015. . Trnava, Slovakia: 2015, p. 1-9. ISBN 978-80-971498-5-7.
Poškas G. [LEI], Zujus R. [LEI]. Modelling of the Radiological Contamination of the RBMK-1500 reactor control and protection system channels’ cooling circuit In: World Journal of Engineering and Technology. Scientific research publishing, 2015, p. 1-5. ISSN 2331-4222.
Ragaišis V. [LEI], Poškas P. [LEI], Šimonis A. [LEI]. Methodology for the scoping assessment of radioactive releases during dismantling of RBMK-1500 reactor systems with low-level contamination In: Annals of Nuclear Energy. Oxford: Elsevier, 2015, Vol. 75, p. 193-198. ISSN 0306-4549.
Poškas P. [LEI], Narkūnienė A. [LEI], Grigaliūnienė D. [LEI]. Overview of the Lithuanian programme for disposal of RBMK-1500 spent nuclear fuel In: Mineralogical Magazine. United Kingdom: The Minerological Society, 2015, Vol. 79 (6), p. 1581-1589. ISSN 0026-461X.
Narkūnienė A. [LEI], Poškas P. [LEI], Kilda R. [LEI], Bartkus G. [LEI]. Uncertainty and sensitivity analysis of radionuclide migration through the engineered barriers of deep geological repository: Case of RBMK-1500 SNF In: Reliability Engineering & System Safety. London: Elsevier, 2015, Vol. 136, p. 8-16. ISSN 0951-8320.
Justinavičius D. [LEI], Poškas P. [LEI]. Temperature and tortuosity effect on gas migration in a high-level waste disposal tunnel In: Mineralogical Magazine. 2015, Vol. 79 (6), p. 1317-1325. ISSN 0026-461X.

2014

Justinavičius D. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Poškas P. [LEI]. Thermal analysis of reference repository for RBMK-1500 spent nuclear fuel in crystalline rocks In: Journal of thermal analysis and calorimetry. 2014, Vol. 118, No. 2, p. 767-773. ISSN 1388-6150.

2011

Lygaitis R., Grazulevicius J. V., Vaitkevičienė V. [LEI], Jankauskas V.. Electroactive Twin Compounds Containing Trioxothioxanthene Electron Accepting Moieties In: Molecular crystals and liquid crystals. Abingdon: Taylor & Francis, 2011, Vol. 535, Iss. 1, p. 189-195. ISSN 1542-1406, eISSN 1563-5287.

Projektai

Tarptautiniai projektai

Europos horizontas

1

Projektu siekiama nustatyti labiau suderintų teisės aktų ir standartų naudą ir išryškinti jų teikiamą pridėtinę vertę prioritetinėms užduotims pasiekti branduolinės energetikos objektDaugiau

Horizontas 2020

1

The decommissioning of closed graphite moderated nuclear reactors worldwide is still in its early stages with the majority of reactors in “safe store” condition. For these reactors, tDaugiau

2

The European Green Deal, an ambitious growth strategy aligned with the Sustainable Development Goals (SDG), calls for the mobilization of the industry. Indeed, while important steps hDaugiau

3
EURAD projekto logotipas

Following decades of RD&D in support of the safe management and disposal of radioactive waste, and building on the preparatory work of the recent EC JOPRAD project, a European JoiDaugiau

4
SHARE projekto logotipas

According to the projections based on likely remaining life-times of the World’s legacy nuclear fleet, the workload and budgets to be dedicated for nuclear decommissioning is going toDaugiau

5

Vienintelis aplinkosaugos požiūriu darnus ir saugus panaudoto branduolinio kuro sutvarkymo būdas – dėjimas į geologinėje aplinkoje įrengtą atliekyną. Pagrindinis šalinimo tokiame atliDaugiau

6

THERAMIN projektas – tai galimybė įvertinti technologijas, galinčias pagerinti šiuo metu Europos Sąjungoje taikomus radioaktyviųjų atliekų tvarkymo metodus ir paversti juos ekonomiškaDaugiau

7
SITEX-II

Geologinio atliekyno projekto įgyvendinimas buvo vykdomas etapais, kurių metu atlikta atliekyno saugos analizė (angl. Safety Case), analizės rezultatus, radiacinės saugos kriterijų teDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

Projekto tikslas – naujosiose Europos Sąjungos šalyse remti ir plėtoti branduolinius mokslinius tyrimus, susijusius su IV kartos reaktorių plėtojimu, daugiausiai dėmesio skiriant ALFRDaugiau

2

CAST projektu (Radioanglies (C-14) šaltiniai) siekiama išplėtoti mokslinį supratimą apie radionuklido C-14 susidarymą radioaktyviosiose medžiagose ir jo sklaidą esant sąlygoms, būdingDaugiau

3

PLATENSO (2013–2016) projekto tikslas – stiprinti mokslo institucijų socialinių tyrimų galimybes, Vidurio ir Rytų Europos šalims dalyvauti ES moksliniuose tyrimuose, susijusiuose su vDaugiau

4

Projektas vykdytas Europos Sąjungos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programos rėmuose kartu su kitais 15 konsorciumo parnerių (Europos Sąjungos šalių, KanaDaugiau

5

Projekto pagrindinis tikslas – išanalizuoti naujų ES valstybių narių mokslinių tyrimų galimybes bei skatinti mokslinį bendradarbiavimą su senosiomis ES valstybėmis. Projektas buvo vykDaugiau

6

Panaudotas branduolinis kuras ir kitos ilgaamžės didelio aktyvumo radioaktyviosios atliekos bus dedamos į geologinėje aplinkoje įrengtą atliekyną. Atsižvelgiant į atliekyno koncepcijąDaugiau

7

Dujomis aušinamuose reaktoriuose, RBMK tipo reaktoriuose bei kai kuriuose medžiagų tyrimų reaktoriuose grafitas naudojamas kaip neutronų lėtiklis. Eksploatuojant reaktorių, grafitas iDaugiau

TATENA

1

Pagal šiuo metu Lietuvoje esančią panaudoto branduolinio kuro (PBK) tvarkymo koncepciją numatyta, kad PBK 50 metų bus saugojamas sauso tipo saugykloje. Per šį laiką turi būti išvystytDaugiau

2

Koordinatorius: Lietuvos energetikos institutas (LEI)  Daugiau

4

Koordinatorius: Lietuvos energetikos institutas (LEI)  Daugiau

Kiti tarptautiniai projektai

1

Šio projekto tikslas – supažindinti Europos Sąjungos šalių tyrėjus ir institucijas, atsakingas už galutinį saugų radioaktyviųjų atliekų sutvarkymą įgyvendinant Europos Tarybos direktyDaugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1
2014-2020 ES fondų investicijų ženklas

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „LEI Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centro (MTEPIPC) antreprenerystės veiklos skatinimas“ Nr. 01.Daugiau

2
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

2018 m. vasario 7 d. Lietuvos energetikos institutas (LEI) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) pasirašė sutartį vykdyti projektą Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-01-Daugiau

LMT projektai

1
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Dalyvavimas 29-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Nuclear Energy for New Europe NENE 2020” Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-003Daugiau

2
Lietuvos mokslo taryba

„Rūko“ technologijos kompleksiniai tyrimai ir pritaikymas biokuro dūmų išvalymui bet atliekinės šilumos atgavimui   Projekto ID (LMT): P-MIP-20-2 Projekto numeris LEI viDaugiau

Darbuotojai

Vardas, pavardė pareigos kabinetas tel. nr. el. paštas
Povilas Poškas vadovas (vyriaus. m. d.) 62-BRK +37037401891 Povilas.Poskas@lei.lt
Povilas Balčius dokt. + j. m. d. Povilas.Balcius@lei.lt
Gytis Bartkus m. d. 78-BRK +37037401902 Gytis.Bartkus@lei.lt
Valantinas Dabašinskas šaltkalvis 77-BRK +37037401884
Tomas Dabašinskas tekintojas 79-BRK +37037401985
Dalia Grigaliūnienė v. m. d. 53-BRK +37037401992 Dalia.Grigaliuniene@lei.lt
Jurgis Jankauskas j. m. d. 78-BRK +37037401902 Jurgis.Jankauskas@lei.lt
Hussam Jouhara vyr. m. d. hjouhara@gmail.com
Raimondas Kilda v. m. d. 53-BRK +37037401992 Raimondas.Kilda@lei.lt
Ernestas Narkūnas v. m. d. 54-BRK +37037401890 Ernestas.Narkunas@lei.lt
Asta Narkūnienė v. m. d. 64-BRK +37037401886 Asta.Narkuniene@lei.lt
Robertas Poškas vyriaus. m. d. 52-BRK +37037401893 Robertas.Poskas@lei.lt
Gintautas Poškas v. m. d. 38-BRK +37037401840 Gintautas.Poskas@lei.lt
Kęstutis Račkaitis j. m. d. 61-BRK +37037401883 Kestutis.Rackaitis@lei.lt
Valdas Ragaišis v. m. d. 58-BRK +37037401889 Valdas.Ragaisis@lei.lt
Mohab Maher Mahmoud Elsayed Salem dokt. + j. m. d. 37-BRK +37037401839 Mohab.Salem@lei.lt
Arūnas Sirvydas v. m. d. 60-BRK +37037401888 Arunas.Sirvydas@lei.lt
Sigita Subačiūtė projektų administratorė 63-BRK +37037401887 Sigita.Subaciute@lei.lt
Audrius Šimonis v. m. d. 78-BRK +37037401902 Audrius.Simonis@lei.lt
Vytautas Šimonis v. m. d. 60-BRK +37037401888 Vytautas.Simonis@lei.lt
Artūras Šmaižys vyriaus. m. d. 54-BRK +37037401890 Arturas.Smaizys@lei.lt
Renoldas Zujus j. m. d. 51-BRK +37037401892 Renoldas.Zujus@lei.lt

Paslaugos

Statistinių duomenų analizė, eksperimentinių duomenų apdorojimas, procesų optimizavimas
Įvairių mokslo šakų uždavinių (techniniams, inžineriniams, ekonominiams ir pan.) sprendimui.
Atmosferos kritulių-vandens ciklo modeliavimas
Naudojantis programa Gardenia modeliuojamas atmosferos kritulių-vandens ciklas, nuo jų patekimo ant žemės paviršiaus iki ištekėjimo iškrovos vietose.
Teršalų (radionuklidų) įvairiose vandens/kietos fazės sistemose nustatymas
Geocheminio modeliavimo pagalba sudaromi nagrinėjamose vandens/kietos fazės sistemose vykstančių cheminių procesų eigos ir trukmės modeliai, skirti teršalų cheminių kitimų, tirpumo ir sorbcijos vandens/kietos fazės sistemose modeliavimui.
Kietųjų dalelių koncentracijos ore/dujose matavimai
Su degimo produktais į atmosferą išmetamų kietųjų dalelių kiekio ir dydžio nustatymas.
Gaisro vertinimas naudojant specializuotą programinį paketą
Gaisro vertinimas (modeliavimas) tiek branduolinės, tiek nebranduolinės energetikos objektuose, juos eksploatuojant, bei eksploatavimo nutraukimo metu.
Aukšto našumo skaičiavimai
Kompiuterinė sistema, skirta atlikti sudėtingiems, ypač didelių kompiuterinių resursų reikalaujantiems mokslo ir technikos sričių uždaviniams
Neutronų, fotonų ir elektronų pernašos modeliavimas
Programa naudojama atskirai neutronų, fotonų, elektronų arba jungtiniam neutronų, fotonų ir elektronų pernašos modeliavimui bei kritinių sistemų neutronų daugėjimo koeficiento skaičiavimams
Branduolinių objektų ir pakuočių projektavimas bei sistemų, kuriuose yra branduolinių ir radioaktyvių medžiagų, branduolinės ir radiacinės saugos analizė
Sistemos neutronų daugėjimo koeficiento vertinimas, jonizuojančiosios spinduliuotės bei spinduliuotės ekranavimo parametrų modeliavimas
Didelio užduočių, projektų ir resursų kiekio organizavimas, filtravimas ir rūšiavimas
Naudojantis programa „Primavera“ atliekamas profesionalus stambaus masto, sudėtingo, daugiaplanio, modernaus projekto valdymas ir planavimas.
Duomenų bazių valdymas
Duomenų bazių kūrimas ir valdymas
Iš įvairių taršos šaltinių išmetamų teršalų sklaidos modeliavimas
Programa naudojama sausam ir drėgnam teršalų nusėdimui apskaičiuoti bei teršalų koncentracijoms ore įvertinti
Profesionalus, sudėtingų, daugiaplanių projektų valdymas
Naudojantis programa „Microsoft Project“ atliekamas didelio užduočių, projektų ir resursų kiekio organizavimas, filtravimas ir rūšiavimas
Teršalų (radionuklidų) sklaidos ir sunykimo natūralioje aplinkoje bei inžinerinėse sistemose modeliavimas
Teršalų (radionuklidų) pasiskirstymo aplinkoje bei inžinerinėse sistemose modeliavimas.
Paviršių temperatūros vizualizavimas ir matavimas
Bekontaktė kietų kūnų temperatūrinė analizė (svarbi atliekant kietų paviršių įtempimo įtakos analizę; nustatant paviršių perkaitimo pavojų), temperatūros analizė mikro paviršiuose (pvz. elektroninėse schemose), bekontaktė fluidų temperatūros analizė
Specializuotos įrangos kompleksas tėkmės greičio bei temperatūros ir jų pulsacijų matavimui
Srauto tėkmės (įvairios formos kanaluose, vamzdžiuose, talpose) vizualizacija lazerių pagalba bei įvairiapusė analizė. Kompresorius suspausto oro tiekimui. Papildomas iš termoporų gaunamų signalų apdorojimas.
Specializuotas įrangos kompleksas tėkmės struktūrai vizualizuoti
Srauto tėkmės (įvairios formos kanaluose, vamzdžiuose, talpose) vizualizacija lazerių pagalba bei įvairiapusė analizė. Kompresorius suspausto oro tiekimui. Papildomas iš termoporų gaunamų signalų apdorojimas.
Masės pernašos procesų modeliavimas dinamiškai kintančiose kompleksinėse inžinerinėse ir/arba natūraliose gamtinėse sistemose
Masės judėjimo modeliavimas inžinerinėje ir gamtinėje aplinkoje naudojant skaitinius metodus.
Seminarų salės nuoma (ši paslauga tiesiogiai nesusijusi su moksline laboratorijos veikla)
20 vietų seminarų salė su informacijos demonstravimo priemonėmis (interaktyvi lenta)
Atmosferoje išskaidytos gama spinduliuotės apšvitos vertinimas
Programa skirta jonizuojančios gama spinduliuotės apšvitos dozių modeliavimui.
Termo-hidro-mechaninių-cheminių procesų vertinimas požeminio vandens sklaidai geotechninėje aplinkoje
Kompleksinės požeminio vandens įtakos žemės sluoksniams analizė naudojant skaitinius metodus.
Fluidų srautų bei šilumos pernašos porėtoje/plyšiuotoje aplinkoje modeliavimas
Programa skirta fluidų tekėjimo ir šilumos pernašos per įvairius žemės sluoksnius modeliavimui.
Techninio teksto vertimas
Naudojantis “PROMT NET Professional” programa verčiamas techninis tekstas iš rusų į anglų ir iš anglų į rusų k.
Dvimačių ir trimačių technologinių sistemų projektavimas, grafinis atvaizdavimas
Naudojantis Autocad MEP programa ruošiama projektinė dokumentacija (brėžiniai), konstruojamos sudėtingos dvimatės ir trimatės (erdvinės) konstrukcijos.