Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija (12)

l. e. p. laboratorijos vadovas
Gediminas Zygmantas

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija
Apimtis | Tyrimų ir plėtros įrankiai | Akredituotos paslaugos | Sertifikavimas | Narystė | Partneriai

Tyrimų apimtis

Efektyvaus atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) naudojimo procesai ir technologijos bei aplinkos taršos mažinimas

 • kietojo biokuro ir kietojo atgautojo kuro fizikinės ir šiluminės savybės;
 • kuro paruošimo metodai ir naudojamos technologijos;
 • kietojo kuro šilumos konversijos procesai (degimas, dujinimas);
 • kietojo biokuro džiovinimas;
 • kietojo biokuro dinamika ir šilumos konversija judančio ardyno ir verdančio sluoksnio įrenginiuose;
 • emisijų formavimosi procesai šiluminiuose įrenginiuose;
 • mažos galios katilų ir šildymo įrenginių, deginančių kietąjį kurą, efektyvumas.

 
Šiluminė fizika, skysčių mechanika ir metrologija

 • srautų dinamika ribotų matmenų ir įvairios geometrijos kanaluose bei kamerose;
 • dujų mišinių pralaidumas pro membranas;
 • kietųjų dalelių emisijų mažinimas;
 • srautų dinamika elastinguose kanaluose;
 • ultragarso sklidimas srautuose;
 • šilumos ir masės pernaša molekulių lygmenyje;
 • penkių nacionalinių srauto ir slėgio standartų išlaikymas ir matavimų sieties užtikrinimas.

Mokslinių tyrimų ir plėtros įrankiai bei galimybės

Šiuolaikinių eksperimentinių įrenginių ir matavimo priemonių rinkinys šiems tyrimams:

 • kietuoju biokuru kūrenamų mažų (iki 500 kW) patalpų šildymo įrenginių efektyvumo vertinimas;
 • dujinių ir kietųjų dalelių emisijų sumažinimas, įdiegiant nusodinimo įrenginius;
 • biomasės ir įvairaus kietojo kuro sudėties bei fizikinių ir cheminių savybių nustatymas;
 • skysčių ir dujų srautų dinamikos tyrimai kanaluose ir kamerose, esant įvairioms įeities ir ribinėms sąlygoms, srautų tėkmės režimams ir jų nestabilumui, kintant fizikinėms savybėms;
 • atitrūkusiojo nuo sienelių srauto arba srauto mikrokanalų sienelių ertmėse vidinės struktūros tyrimai, naudojant lazerinius dalelių greičio matavimo metodus ir makro/mikro (PIV) sistemas dalelių judėjimui vizualizuoti;
 • membranų pralaidumo ir jų panaudojimo, siekiant atskirti nepalankius komponentus iš dujų mišinio, tyrimai.

 
Skaitinis srautų dinamikos (CFD) modeliavimas:

 • srauto dinamikos analizė naudojant programinį paketą ANSYS® Fluent®;
 • degiųjų medžiagų rūšių ir deguonies maišymas, siekiant gerinti degimo procesus degimo kameroje;
 • daugiafizinis skaitinis tyrimas naudojant programinį paketą COMSOL Multiphysics®;
 • sujungto CFD-diskrečiojo elemento metodo skaitinis tyrimas naudojant pačių laboratorijoje sukurtą programinį paketą Bed_Motion, programinį paketą XDEM ir atvirojo kodo paketą OpenFOAM®;
 • molekulių dinamikos tyrimai naudojant programinį paketą LAMMPS®.

Mūsų patirtis įgyvendinant inovatyvius projektus ir teikiant paslaugas

 • skysčių, dujų ir šilumos tiekimo bei vartojimo matavimų sieties užtikrinimas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis;
 • matavimo prietaisų ir šilumos įrenginių atitikties įvertinimas prieš pateikiant į rinką, prieš pradedant eksploatuoti ar eksploatacijos metu;
 • skysčio dinamika veikiant srauto trikdžiams ir įvairiems srauto režimams;
 • skaitmeninė analizė ir skaitiniai metodai, taikomi multifizikiniuose uždaviniuose;
 • dalelių sistemos (granuliuotos medžiagos) dinamika;
 • molekulių dinamika šilumos ir masės pernašos uždaviniuose.

Akredituotos ir notifikuotos paslaugos

Paskirtasis institutas (DI) šių nacionalinių matavimo vienetų etalonų palaikymo srityje[1]:
◦ oro (dujų) greičio;
◦ oro (dujų) tūrio ir debito;
◦ vandens tūrio ir debito;
◦ skysčio (išskyrus vandenį) tūrio ir debito;
◦ slėgio.

Notifikuota (Id. Nr. 1621) atitikties įvertinimui[4]:
◦ vandens ir šilumos skaitikliai (B, F ir D moduliai) ir skysčių (išskyrus vandenį) matavimo sistemos (F modulis), atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/32/ES;
◦ kietuoju kuru kūrenami patalpų šildymo prietaisai, atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011.

Kalibravimo veikla

Akredituota pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 atlikti[2]:
◦ skysčių ir dujų srauto parametrų, šilumos energijos, slėgio, oro drėgnio ir temperatūros matuoklių, saikiklių bei dujų ir vandens srauto etaloninių įrenginių kalibravimą.

 

Bandymų veikla

Akredituota pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 atlikti[2]:
◦ šildymo katilų, dujas deginančių prietaisų, kietojo biokuro ir kietojo atgautojo kuro, vandens ir šilumos energijos skaitiklių bandymus (1 lentelė)
◦ patalpų šildymo prietaisų, naudojančių kietąjį kurą, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo procedūras, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 (2 lentelė).

 

Kontrolės įstaiga (kontrolės veikla)

Akredituota pagal standartą EN ISO/IEC 17020 atlikti[3]:
◦ matavimo priemonių ir įrenginių tikrinimą.

 

Produktų sertifikavimo įstaiga (sertifikavimo veikla)

Akredituota pagal standartą LST EN ISO/IEC 17065 atlikti[5]:
vandens ir šilumos energijos skaitiklių bei matavimo sistemų, skirtų skysčių, išskyrus vandenį, kiekiui matuoti, atitikties vertinimą pagal Matavimo priemonių techninį reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 „Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“, kuriuo perkelta 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/32/ES su pakeitimais, padarytais Komisijos deleguotąja direktyva 2015/13/ES.

 
Dokumentus išdavusi institucija:
Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras
 
[1] Pastaba. Matavimo diapazoną, kalibravimo ir matavimo galimybes galite rasti BIPM interneto svetainėje: http://www.bipm.org/kcdb
[2], [3], [5] Pastaba. Akreditacijos apimtį galima rasti Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro (LA) interneto svetainėje: http://www.nab.lrv.lt
[4] Pastaba. Notifikacijos apimtį galima rasti NANDO interneto svetainėje: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/


Sertifikavimas

Sertifikavimo eiga nurodyta dokumente SSCH-PS 01:2022 Sertifikavimo schemos.

Notifikuotoji įstaiga (Id. Nr. 1621) paskelbta NANDO duomenų bazėje.

Paraiškos sertifikavimui:

 
Sertifikavimo kainą sudaro kaštai, susiję su paraiškos ir susijusių dokumentų analize, vertinamo objekto tikrinimu ar bandymais, rezultatų įvertinimu.

Informacija apie Skundų ir apeliacijų nagrinėjimo procedūras teikiama užsakovui atsiuntus prašymą el. paštu: testlab@mail.lei.lt.

Dėl platesnės informacijos prašome kreiptis elektroniniu paštu Mindaugas.Mockevicius@lei.lt.


Narystė tarptautinėse organizacijose

EURAMET – Europos metrologijos institutų asociacija
NoBoMet – Europos notifikuotų metrologinių įstaigų asociacija


Laboratorijos partneriai ir užsakovai

Užsakovai – visi ūkio ir mokslo subjektai, kurių veikloje reikalingos akredituotos (ar papildomai notifikuotos) kalibravimo, bandymo, kontrolės, sertifikavimo ir atitikties teisės aktuose nustatytiems reikalavimams vertinimo paslaugos.

Partneriai – Mokslo įstaigos:

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;
Kauno technologijos universitetas ;
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras;
Mikalojaus Koperniko universitetas;
Liuksemburgo universitetas;
Tventės universitetas;
Lenkijos mokslų akademijos Ševalskio skysčių srautų įrengimų institutas.

Partneriai – Įmonės:
partners and clients

Publikacijos

2024

Petlickaitė R. [LEI], Jasinskas A., Venslauskas K., Navickas K., Praspaliauskas M. [LEI], Lemanas E. [LEI]. Evaluation of Multi-Crop Biofuel Pellet Properties and the Life Cycle Assessment In: Agriculture. Basel: MDPI, 2024, Vol. 14, Iss. 7, 1162, p. 1-19. ISSN 2077-0472.
Čepauskienė D. [LEI], Vaškevičienė I. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Effect of mineral additives on the melting behaviour of wheat straw and fibre hemp ash In: CYSENI' 2024: 20th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 21-23 May, 2024 [proceedings]. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2024, p. 58-58. ISSN 2783-6339.
Petlickaitė R. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Jasinskas A.. Investigation of multi-crop plant biomass ash properties In: CYSENI' 2024: 20th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 21-23 May, 2024 [proceedings]. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2024, p. 57-57. ISSN 2783-6339.
Žaltauskaitė J. [LEI], Meištininkas R. [LEI], Dikšaitytė A., Degutytė-Fomins L., Mildažienė V., Naučienė Z., Žūkienė R., Koga K.. Heavy fuel oil-contaminated soil remediation by individual and bioaugmentation-assisted phytoremediation with Medicago sativa and with cold plasma-treated M. sativa In: Environmental Science and Pollution Research. Heidelberg: Springer, 2024, Vol. 31, Iss. 20, p. 30026-30038. ISSN 0944-1344, eISSN 1614-7499.
Ratkūnas V., Misiulis E. [LEI], Lapinskienė I., Skarbalius G. [LEI], Navakas R. [LEI], Džiugys A. [LEI], Barkauskienė A., Preikšaitis A., Šerpytis M., Ročka S., Lukoševičius S., Iešmantas T., Alzbutas R., Sengupta J., Petkus V.. Cerebrospinal fluid volume as an early radiological factor for clinical course prediction after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. A pilot study In: European Journal of Radiology . Clare: Elsevier, 2024, Vol. 176, 111483, p. 1-7. ISSN 0720-048X.
Paulauskas R. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Ambrazevičius I. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Lemanas E. [LEI], Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Performance of Corn Cob Combustion in a Low-Temperature Fluidized Bed In: Energies. Basel: MDPI, 2024, Vol. 17, Iss. 9, 2196, p. 1-16. ISSN 1996-1073.
Yousef S., Tonkonogovas A. [LEI], Makarevičius V. [LEI], Mohamed A.. Enhanced gas separation performance for H2 purification using MIL-68 (ln)-nh2/PES mixed-matrix membranes In: Chemosphere. KidlingtonEarly: Elsevier, 2024, Early access, 142166, p. 1-8. ISSN 0045-6535.
Meištininkas R. [LEI], Vaškevičienė I. [LEI], Dikšaitytė A., Pedišius N. [LEI], Žaltauskaitė J. [LEI]. Biosurfactant-Assisted Phytoremediation of Diesel-Contaminated Soil by Three Different Legume Species In: Environments. Basel: MDPI, 2024, Vol. 11, Iss. 4 , 64, p. 1-22. ISSN 2076-3298.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Abdelnaby M. A.. Pyrolysis kinetic behaviour, TG‑FTIR, and GC/MS analysis of cigarette butts and their components In: Biomass conversion and biorefinery. Heidelberg: Springer, 2024, Vol. 14, p. 6903-6923. ISSN 2190-6815 , eISSN 2190-6823.
Varnagirytė-Kabašinskienė I., Byčenkienė S., Araminienė V., Džiugys A. [LEI], Gudynaitė-Franckevičienė V., Uogintė I., Davulienė L., Misiulis E. [LEI], Khan A., Černiauskas V., Stonkus T.. The role of urban green infrastructure in reducing traffic-related microplastic particles In: 37th Task Force Meeting, ICP-vegetation, 19–21 February 2024, Kaunas, Lithuania . Kaunas: ICP Vegetation Programme Coordination Centre and Lithuanian Agricultural and Forest Science Centre, 2024, p. 37-37..
Yousef S., Tonkonogovas A. [LEI], Mohamed A.. Graphene-modified MIL-125-NH2 mixed matrix membranes for efficient H2 and CH4 purification In: Chemosphere. Kidlington: Elsevier, 2024, Vol. 352, 141362, p. 1-11. ISSN 0045-6535, eISSN 1879-1298.
Kubule A., Kramens J., Bimbere M., Pedišius N. [LEI], Blumberga D.. Trends for Stirling Engines in Households: A Systematic Literature Review In: Energies. Basel: MDPI, 2024, Vol. 17, Iss. 2, 383, p. 1-17. ISSN 1996-1073.
Mankė J., Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius N. [LEI], Sujetovienė G.. Evaluation of phytoremediation efficiency of shooting range soil using the bioaccumulation potential and sensitivity of different plant species In: Ecological Engineering. Amsterdam: Elsevier, 2024, Vol. 198, 107134, p. 1-8. ISSN 0925-8574.
Dikšaitytė A., Kniuipytė I. [LEI], Žaltauskaitė J. [LEI], Abdel-Maksoud M. A., Asard H., AbdElgawad H.. Enhanced Cd phytoextraction by rapeseed under future climate as a consequence of higher sensitivity of HMA genes and better photosynthetic performance In: Science of The Total Environment. Amsterdam: Elsevier, 2024, Vol. 908, 168164, p. 1-17. ISSN 0048-9697.
Šereika J. [LEI], Vilkinis P. [LEI], Skarbalius G. [LEI], Džiugys A. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Experimental analysis of pulsatile flow effects on flow structure in transitional-type cavity In: Experimental Thermal and Fluid Science. New York: Elsevier, 2024, Vol. 151, 111073, p. 1-10. ISSN 0894-1777.
Vilkinis P. [LEI], Šereika J. [LEI], Skarbalius G. [LEI], Džiugys A. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Experimental analysis of flow topology and particle behavior in microcavities In: Experimental Thermal and Fluid Science . New York: Elsevier, 2024, Vol. 150, 111046, p. 1-12. ISSN 0894-1777.

2023

Misiulis E. [LEI], Džiugys A. [LEI], Barkauskienė A., Preikšaitis A., Ratkūnas V., Skarbalius G. [LEI], Navakas R. [LEI], Iešmantas T., Alzbutas R., Lukoševičius S., Šerpytis M., Ročka S., Lapinskienė I., Petkus V.. A framework for detailed numerical simulation of patient-specific cerebrospinal fluid flow for relevant clinical appplications In: SSRN: Social science research network: Elsevier’s open preprint server. Rochester, NY: Elsevier, 2023, p. 1-17..
Kniuipytė I. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Venclovienė J., Žaltauskaitė J. [LEI]. Soil Remediation after Sewage Sludge or Sewage Sludge Char Application with Industrial Hemp and Its Potential for Bioenergy Production In: Sustainability. Basel: MDPI, 2023, Vol. 15, Iss. 14, 11296, p. 1-17. ISSN 2071-1050.
Kniuipytė I. [LEI], Dikšaitytė A., Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius N. [LEI], Žaltauskaitė J. [LEI]. Influence of Soil Water Content on Energy Crop Summer Rape (Brassica napus l.) Phytoremediation Potential In: Book of abstracts SETAC Europe 33rd annual meeting „Data-driven environmental decision-making“ (SETAC2023). 30 April–4 May 2023. Dublin: Society of Environmental Toxicology and Chemistry Europe (SETAC Europe), 2023, Vol. 33, 4.04.P-Th274, p. 614-614. ISSN 2309-8031, eISSN 2310-3043.
Kniuipytė I. [LEI], Dikšaitytė A., Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius N. [LEI], Žaltauskaitė J.. Energy Crop Summer Rape (B. napus L.) Phytoremediation Potential at Different Soil Moisture Content In: 10th International Conference on Sustainable Solid Waste Management CHANIA 2023 21-24 JUNE. Graikija: 2023, P. S. 1, p. 1-2..
Dagiliūtė R., Zarankaitė U., Kniuipytė I. [LEI]. Rented, second hand or new? Pro-circular clothing behaviours in Lithuania In: 10th International Conference on Sustainable Solid Waste Management CHANIA 2023 21-24 JUNE. Graikija: 2023, P. S. 137, p. 1-2..
Kaminskaitė G., Misiulis E. [LEI], Ratkūnas V., Džiugys A. [LEI], Skarbalius G. [LEI], Navakas R. [LEI]. Computational fluid dynamics modelling and automatic classification of healthy human cerebral ventricular system components In: Absrract Book International Health Sciences Conference March 30-31 2023. Kaunas: Students’ Scientific Society of Lithuanian University of Health Sciences, 2023, p. 76-78. ISSN 2783-7408.
Skarbalius G. [LEI], Džiugys A. [LEI], Misiulis E. [LEI], Navakas R. [LEI]. Novel approach for identifying evaporating and condensing atoms at the argon liquid surface in molecular dynamics simulations In: 17th International Heat Transfer Conference. Keiptaunas: 2023, p. 1-1. ISSN 2377-424X.
Misiulis E. [LEI], et al. Vėlyvosios smegenų išemijos prognozavimas: multicentrinės studijos pristatymas In: Galvos smegenų išemijos po spontaninės subarachnoidininės hemoragijos numatymo ir ankstyvojo perspėjimo inovacinės technologijos“ MTEP (EWoDCI). Prienų raj. Harmony Park: 2023, p. 1-13..
Dikšaitytė A., Kniuipytė I. [LEI], Žaltauskaitė J. [LEI]. Effects of Elevated CO2 and Temperature on Physiological Status of Well-watered and Drought-stressed Brassica napus Grown in Cd Contaminated Soil in Relation to Their Phytoextraction Efficiency In: Book of abstracts SETAC Europe 33rd annual meeting „Data-driven environmental decision-making“ (SETAC2023). 30 April–4 May 2023. Dublin: 2023, 3.23P-We200, p. 527-527. ISSN 2309-8031, eISSN 2310-3043.
Kniuipytė I. [LEI], Dikšaitytė A., Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius N. [LEI], Žaltauskaitė J. [LEI]. Influence of soil water content on energy crop summer rape (Brassica napus) phytoremediation potential In: Book of abstracts SETAC Europe 33rd annual meeting „Data-driven environmental decision-making“ (SETAC2023). 30 April–4 May 2023. Dublin: 2023, 4.04.P-Th274, p. 614-614. ISSN 2309-8031, eISSN 2310-3043.
Šereika J. [LEI], Vilkinis P. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Experimental analysis of pulsatile flow in a transitional-type cavity In: Book of abstracts 18th European Turbulence Conference (ETC18). Valencia, Spain, 4-6 September 2023. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2023, p. 81-81..
Vilkinis P. [LEI], Šereika J. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Investigation of flow over triangular elements in a cavity In: Book of abstracts 18th European Turbulence Conference (ETC18). Valencia, Spain, 4-6 September 2023. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2023, p. 82-82..
Jonynas R., Puida E., Karazinas A., Mačiulis V., Pedišius N. [LEI], Bakas R. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI]. Saulės elektra šilumos gamybai In: Šiluminė Technika. Vilnius: Lietuvos Šilumos Tiekėjų Asociacija (LŠTA), Lietuvos Termoinžinerijos Asociacija (LTERA), 2023, Nr. 3 (89), p. 17-23. ISSN 1392-4346.
Tamošiūnas A. [LEI], Gimžauskaitė D. [LEI], Aikas M. [LEI], Uscila R. [LEI], Snapkauskienė V. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI]. Biomass gasification to syngas in thermal water vapor arc discharge plasma In: Biomass Conversion and Biorefinery . Heidelberg: Springer, 2023, Vol. 13, p. 16373-16384. ISSN 2190-6815.
Meištininkas R. [LEI]. Dynamics of nitrogen and phosphorus compounds during legumesbased phytoremediation of petroleum hydrocarbons contaminated soil In: CYSENI 2023: 19th International Conference of Young scientists on energy and natural sciences issues 23-26 May 2023, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2023, p. 75-75. ISSN 2783-6339.
Kniuipytė I. [LEI]. Bioaccumulation potential of heavy metals in sewage sludge amended soil by energy plant basket willow (salix viminalis l.) In: CYSENI 2023: 19th International Conference of Young scientists on energy and natural sciences issues 23-26 May 2023, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2023, p. 74-74. ISSN 2783-6339.
Misiulis E. [LEI], Barkauskienė A., Ratkūnas V., Preikšaitis A., Lukoševičius S., Alzbutas R., Iešmantas T., Šerpytis M., Lapinskienė I., Džiugys A. [LEI], Putnynaitė V., Petkus V.. Numerical model for early warning of cerebrovascular vasospasm and delayed cerebral ischemia in SAH patients In: Journal of cerebral blood flow & metabolism. Abstracts to Brain and brain pet 2023, 12–15 June 2023, Brisbane, Australia. Thousands oaks, CA: SAGE, 2023, Vol. 43, suppl. 1, p. 46-46. ISSN 0271-678X, eISSN 1559-7016.
Petlickaitė R. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Lemanas E. [LEI], Jasinskas A.. Processing and utilisation of ternary crop plants for energy conversion In: CYSENI 2023: 19th International Conference of Young scientists on energy and natural sciences issues 23-26 May 2023, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2023, p. 19-19. ISSN 2783-6339.
Meištininkas R. [LEI], Žaltauskaitė J., Pedišius N. [LEI]. The ability of legumes to increase soil nutrient content during petroleum hydrocarbons-contaminated soil phytoremediation In: Book of abstracts 32nd International Conference, Ecology & Safety. Burgas: Sciencecebg, 2023, p. 1-1..
Stankūnas M., Džiugys A. [LEI], Skarbalius G. [LEI], Misiulis E. [LEI], Navakas R. [LEI]. Authors’ reply to a commentary on the potential impact of COVID-19 passports to epidemiological situation In: Journal of Infection. London: Elsevier, 2023, Vol. 87, Iss. 3, p. e51-e53. ISSN 0163-4453, eISSN 1532-2742.
Navakas R. [LEI], Džiugys A. [LEI], Misiulis E. [LEI], Skarbalius G. [LEI]. Construction of velocity similarity graph for identification of shock wave in granular intruder motion In: 19th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 20-26 September 2021) AIP Conference Proceedings. Rhodes: AIP Publishing, 2023, Vol. 2849, Iss. 1, p. 360004-1-360004-5..
Česynaitė J., Praspaliauskas M. [LEI], Sujetovienė G.. Bioaccumulation of trace metal(loid)s and toxic response of Lactuca sativa grown in shooting range soil In: Toxicological & Environmental Chemistry. Abingdon: Taylor & Francis Group, 2023, Vol. 105, Iss. 1-7, p. 28-41. ISSN 0277-2248, eISSN 1029-0486.
Vainorius D. [LEI], Matijošius J., Borodinas S., Džiugys A. [LEI]. Theoretical and Experimental Research of Device for Ultrafine Particulate Matter Agglomeration In: 2023 IEEE Open Conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream) organized by Vilnius Gediminas Technical University. Piscataway, NJ: IEEE, 2023, p. 1-4. ISSN 2831-5634, eISSN 2690-8506 ISBN 979-8-3503-0384-1, eISBN 979-8-3503-038-4.
Yousef S., Tonkonogovas A. [LEI], Mohamed A.. Performance of sponge and finger-like structures of PSF/PET membranes in hydrogen separation industry In: Journal of Industrial and Engineering Chemistry. New York: Elsevier, 2023, Vol. 125, p. 232-241. ISSN 1226-086X.
Misiulis E. [LEI]. Likvoro cirkuliacijos matematinis modelis In: Konferencija - sunkios galvos smegenų traumos gydymas. Vilnius: Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Lietuvos mokslo taryba, 2023, p. 1-12..
Mohamed A., Yousef S., Makarevičius V. [LEI], Tonkonogovas A. [LEI]. GNs/MOF-based mixed matrix membranes for gas separations In: International Journal of Hydrogen Energy . Oxford: Elsevier, 2023, Vol. 48, Iss. 51, p. 19596-19604. ISSN 0360-3199.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Mohamed A., Praspaliauskas M. [LEI], Abdelnaby M. A.. Phenol and benzoic acid recovery from end-of-life of polysulfone ultrafiltration membranes and its thermochemical kinetic behaviour In: Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. JAV: Taylor & Francis Group, 2023, Vol. 45, No. 2, p. 6043-6061. ISSN 1556-7036, eISSN 1556-7230.
Yousef S., Tonkonogovas A. [LEI], Lukošiūtė S. I. [LEI], Mohamed A.. Gas permeation and selectivity characteristics of sponge-like and finger-like structures of polysulfone membranes In: Fuel. Oxford: Elsevier, 2023, Vol. 347, 128476, p. 1-8. ISSN 0016-2361, eISSN 1873-7153.
Vaickelionienė R., Petrikaitė V., Vaškevičienė I. [LEI], Pavilonis A., Mickevičius V.. Synthesis of novel sulphamethoxazole derivatives and exploration of their anticancer and antimicrobial properties In: PloS one. San Francisko, CA: Public Library Science, 2023, Vol. 18, Iss. 3, e0283289, p. 1-22. ISSN 1932-6203.
Dikšaitytė A., Kniuipytė I. [LEI], Žaltauskaitė J.. Drought-free future climate conditions enhance cadmium phytoremediation capacity by Brassica napus through improved physiological status In: Journal of Hazardous Materials. Amsterdam: Elsevier, 2023, Vol. 452, 131181, p. 1-18. ISSN 0304-3894, eISSN 1873-3336.
Mohamed A., Yousef S., Tonkonogovas A. [LEI], Stankevičius A. [LEI], Baltušnikas A. [LEI]. Fabrication of high-strength graphene oxide/carbon fiber nanocomposite membranes for hydrogen separation applications In: Process Safety and Environmental Protection. Amsterdam: Elsevier, 2023, Vol. 172, p. 941-942. ISSN 0957-5820, eISSN 1744-3598.
Meištininkas R. [LEI], Vaškevičienė I. [LEI], Dikšaitytė A., Pedišius N. [LEI], Žaltauskaitė J. [LEI]. Potential of Eight Species of Legumes for Heavy Fuel Oil-Contaminated Soil Phytoremediation In: Sustainability. Basel: MDPI, 2023, Vol. 15, Iss. 5, 4281, p. 1-13. ISSN 2071-1050.
Mohamed A., Yousef S., Tučkutė S. [LEI], Tonkonogovas A. [LEI], Stankevičius A. [LEI]. Gas permeation and selectivity of polysulfone/carbon non-woven fabric membranes with sponge and finger-like structures In: Process Safety and Environmental Protection. Amsterdam: Elsevier, 2023, Vol. 171, p. 630-639. ISSN 0957-5820, eISSN 1744-3598.
Petlickaitė R. [LEI], Jasinskas A., Domeika R., Pedišius N. [LEI], Lemanas E. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Kukharets S.. Evaluation of the Processing of Multi-Crop Plants into Pelletized Biofuel and Its Use for Energy Conversion In: Processes. Basel: MDPI, 2023, Vol. 11, Iss. 2, 421, p. 1-17. ISSN 2227-9717.
Kniuipytė I. [LEI], Dikšaitytė A., Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius N. [LEI], Žaltauskaitė J. [LEI]. Oilseed rape (Brassica napus L.) potential to remediate Cd contaminated soil under different soil water content In: Journal of Environmental Management . London: Elsevier, 2023, Vol. 325, Part A, 116627, p. 1-9. ISSN 0301-4797.
Kacienė G., Miškelytė D., Dikšaitytė A., Januškaitienė I., Sujetovienė G., Žaltauskaitė J., Praspaliauskas M. [LEI]. Subsequent drought and re-watering events cause a shift in productivity and nutritive value of alfalfa and hybrid fescue plant In: Annals of Applied Biology. New York: Wiley, 2023, Vol. 182, Iss. 1, p. 77-91. ISSN 0003-4746.

2022

Li G., Kujawski W., Tonkonogovas A. [LEI], Knozowska K., Kujawa J., Olewnik-Kruszkowska E., Pedišius N. [LEI], Stankevičius A. [LEI]. Evaluation of CO2 separation performance with enhanced features of materials – Pebax® 2533 mixed matrix membranes containing ZIF-8-PEI@[P(3)HIm][Tf2N] In: Chemical Engineering Research and Design. Amsterdam: Elsevier, 2022, Vol. 181, p. 195-208. Scopus . ISSN 0263-8762.
Dikšaitytė A., Žaltauskaitė J., Kniuipytė I. [LEI], Dagiliūtė R., Juknys R.. Effects of drought on cadmium phytoextraction efficiency by Brassica napus grown under current and future climate conditions in Cd contaminated soil In: Book abstracts Protection and Restoration of the Environment XVI . Kalamata: Organized by the Stevens Institute of Technology, USA, and the Department of Civil Engineering of the University of Patras, Greece, 2022, p. 105-106..
Kilikevičienė K., Kačianauskas R., Maknickas A., Džiugys A. [LEI], Kilikevičius A.. Theoretical and Experimental Investigation of Acoustic Agglomeration of Aerosol Particulates In: Abstracts book 9th World Congress on Particle Technology (WCPT9) . Madrid: 2022, p. 389-390. ISBN 978-84-09-42782-6.
Skarbalius G. [LEI], Džiugys A. [LEI], Misiulis E. [LEI], Navakas R. [LEI], Kačianauskas R.. Novel method for identifying evaporating, condensing, and reflecting atoms at the argon liquid surface in molecular dynamics simulations In: Abstracts book 9th World Congress on Particle Technology (WCPT9) . Madrid: 2022, p. 212-213. ISBN 978-84-09-42782-6.
Šereika J. [LEI], Vilkinis P. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Investigation of pulsatile flow structure in closed-type cavity In: Book of abstracts 14th European Fluid Mechanics Conference (EFMC14). Athens: Megaron Athens international conference centre, 2022, Session 9, p. 951-951..
Kniuipytė I. [LEI], Žaltauskaitė J., Praspaliauskas M. [LEI]. Heavy Metals Vermiremediation Potential Using Eisenia fetida at Different Sewage Sludge Treatments in Soil In: Abstract Book SETAC Europe 32nd Annual Meeting „Towards a reduced pollution society”. Copenhagen: Society of environmental toxicology and chemistry , 2022, 4.15.P-Th143, p. 515-515..
Dikšaitytė A., Žaltauskaitė J., Kniuipytė I. [LEI], Juknys R.. Cadmium Uptake and Its Effect on the Composition of Mineral Nutrients in Brassica Napus Grown Under Current and Future Climate Conditions In: Abstract Book SETAC Europe 32nd Annual Meeting “TOWARDS A REDUCED POLLUTION SOCIETY”. Society of environmental toxicology and chemistry, 2022, 3.19.P-We157, p. 401-401..
Dikšaitytė A., Žaltauskaitė J., Kniuipytė I. [LEI], Juknys R.. Increased photosynthetic performance of Brassica napus contributes to enhanced Cd phytomanagement under warmer climate despite drought stress In: 9th International Conference on Sustainable Solid Waste Management. Corfu: National Technical University of Athens, 2022, Poster Session 028, p. 1-2..
Kniuipytė I. [LEI], Žaltauskaitė J., Dikšaitytė A., Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Energy Crop Summer Rape (Brassica napus L.) as a phytoextractor of Cd at Different Soil Moisture Content In: 9th International Conference on Sustainable Solid Waste Management. Corfu: National Technical University of Athens, 2022, Poster Session 42, p. 1-1..
Petlickaitė R. [LEI], Jasinskas A., Domeika R., Romaneckas K., Mašek J.. Multi-crop biomass utilization for bioenergy purposses and evaluation of pressed biofuel properties In: Proceeding of the 8th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 20th – 23rd September 2022 . Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2022, p. 302-307. Scopus. ISBN 978-80-213-3207-2.
Jasinskas A., Petlickaitė R. [LEI], Jotautienė E., Lemanas E. [LEI], Soucek J.. Assessment of energy properties of maize and multi-crop pellets and environmental impact of their combustion In: 21st International Scientific Conference ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT Proceedings. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies Faculty of Engineering, 2022, Vol. 21, p. 766-771. Scopus. ISSN 1691-5976.
Pashneva D., Byčenkienė S., Uogintė I., Pauraitė J., Minderytė A., Davulienė L., Plauškaitė K., Skapas M., Dudoitis V., Andriejauskienė J., Ulevičius V., Jasinevičienė D., Araminienė V., Dzenajavičienė Farida E. [LEI], Sicard P., Gudynaitė-Franckevičienė V., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Pedišius N. [LEI], Lemanas E. [LEI], Vonžodas T. [LEI]. The role of tree foliage on black carbon deposition an urban background in Vilnius In: Open readings 2022 : 65th international conference for students of physics and natural sciences, March 15-18, 2022, Vilnius, Lithuania : abstract book.. Vilnius: Vilnius university, 2022, p. 188-188. ISBN 978-609-07-0722-7.
Meištininkas R. [LEI], Pedišius N. [LEI], Žaltauskaitė J. [LEI]. Potential of eight species of legumes for fuel oil contaminated soil phytoremediation In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 579-581. ISSN 2783-6339.
Skarbalius G. [LEI], Džiugys A. [LEI]. Molecular dynamics study on base argon thermal conductivity inside nanochannel In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 410-412. ISSN 2783-6339.
Navakas R. [LEI], Džiugys A. [LEI], Misiulis E. [LEI], Skarbalius G. [LEI]. Identification of collective particle motion in a rotating drum using a graph community detection algorithm In: Mathematical Methods in the Applied Sciences. Hoboken: WILEY, 2022, Vol. 45, Iss. 15, p. 8864-8875. ISSN 0170-4214, eISSN 1099-1476.
Kniuipytė I. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius N. [LEI], Žaltauskaitė J. [LEI], Dikšaitytė A.. Energy crop oilseed rape (brassica napus l.) Biomass production during phytoremediation process at different soil water content In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 112-116. ISSN 2783-6339.
Lisauskas A. [LEI], Kveselis V. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI], Masaitis S. [LEI], Perednis E. [LEI]. Analysis of energy audits results and impacts: case of small and medium enterprises in Lithuania In: Energy Efficiency. Dordrecht: Springer, 2022, Vol. 15, Iss. 7, 48, p. 1-19. ISSN 1570-646X, eISSN 1570-6478.
Vilkinis P. [LEI], Šereika J. [LEI], Džiugys A. [LEI], Skarbalius G. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Experimental analysis of microparticles behaviour in microcavities In: Proceedings 16th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics August 7-11, 2022. Amsterdam: American Society of Thermal and Fluids Engineers, 2022, p. 392-395.. ISBN 978-0-7972-1886-4.
Misiulis E. [LEI], Barkauskienė A., Ratkūnas V., Preikšaitis A., Lukoševičius S., Alzbutas R., Iešmantas T., Šerpytis M., Džiugys A. [LEI], Petkus V.. Patient-specific numerical modeling of cerebrospinal fluid flow In: Journal of cerebral blood flow & metabolism. Thousands oaks, CA: SAGE, 2022, vol. 42, suppl. 1 , 213, p. 160-161. Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science). ISSN 0271-678X, eISSN 1559-7016.
Šereika J. [LEI], Vilkinis P. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Analysis of Cavity Corner Geometry Effect on Recirculation Zone Structure In: Applied Sciences. Basel: MDPI, 2022, Vol. 12, Iss. 12, 6288, p. 1-12. ISSN 2076-3417.
Gramauskas G., Jasinskas A., Mieldažys R., Romaneckas K., Pedišius N. [LEI]. Invazinių žolinių augalų perdirbimo ir naudojimo energetinėms reikmėms tyrimas In: Žmogaus ir gamtos sauga 2022: mokslo straipsnių rinkinys. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2022, p. 48-51. ISSN 1822-1823, eISSN 2538-9122.
Skarbalius G. [LEI], Džiugys A. [LEI], Misiulis E. [LEI], Navakas R. [LEI]. A novel method for convective drying rate estimation in a deep fixed porous material bed In: Powder Technology . Amsterdam: Elsevier, 2022, Vol. 404, 117499, p. 1-12. ISSN 0032-5910.
Džiugys A. [LEI], Mahmoudi A. H., Misiulis E. [LEI], Navakas R. [LEI], Skarbalius G. [LEI]. Fractal dependence of the packed bed porosity on the particles size distribution In: Chaos, Solitons & Fractals. Oxford: Elsevier, 2022, Vol. 159, 112144, p. 1-6. ISSN 0960-0779.
Vilkinis P. [LEI], Šereika J. [LEI], Pedišius N. [LEI], Zygmantas G. [LEI]. Experimental study of flows over triangular riblets in cavity-like geometry In: Experimental Thermal and Fluid Science. New York: Elsevier, 2022, Vol. 134, 110621, p. 1-9. Scopus. ISSN 0894-1777.
Byčenkienė S., Pashneva D., Uogintė I., Pauraitė J., Minderytė A., Davulienė L., Plauškaitė K., Skapas M., Dudoitis V., Touqeer G., Andriejauskienė J., Araminienė V., Dzenajavičienė Farida E. [LEI], Sikard P., Gudynaitė-Franckevičienė V., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Pedišius N. [LEI], Lemanas E. [LEI], Vonžodas T. [LEI]. Evaluation of the anthropogenic black carbon emissions and deposition on Norway spruce and silver birch foliage in the Baltic region In: Environmental research. San Diego: Elsevier, 2022, Vol. 207, 112218, p. 1-10. ISSN 0013-9351, eISSN 1096-0953.
Žaltauskaitė J., Kniuipytė I. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI]. Earthworm Eisenia fetida potential for sewage sludge amended soil valorization by heavy metal remediation and soil quality improvement In: Journal of Hazardous Materials . Amsterdam: Elsevier, 2022, Vol. 424, Part A, 127316, p. 1-13. ISSN 0304-3894.
Mohamed A., Yousef S., Tonkonogovas A. [LEI], Makarevičius V. [LEI], Stankevičius A. [LEI]. High performance of PES-GNs MMMs for gas separation and selectivity In: Arabian Journal of Chemistry. Amsterdam: Elsevier, 2022, Vol. 15, Iss. 2, 103565, p. 1-12. ISSN 1878-5352.
Petlickaitė R. [LEI], Jasinskas A., Mieldažys R., Romaneckas K., Praspaliauskas M. [LEI], Balandaitė J.. Investigation of Pressed Solid Biofuel Produced from Multi-Crop Biomass In: Sustainability. Basel: MDPI, 2022, Vol. 14, Iss. 2, 799, p. 1-16. ISSN 2071-1050.

2021

Dikšaitytė A., Žaltauskaitė J., Kniuipytė I. [LEI]. Cd-Induced Alteration in Photosynthetic Performance of Rapes Affecting Cd- Phytoextraction Performance Under Warmer Climate In: Global Challenges, an Emergency for Environmental Sciences– Abstract Book : SETAC Europe 31st Annual Meeting, 3-6 May 2021, Virtual. Salonikai: Society of Environmental Toxicology and Chemistry Europe (SETAC Europe), 2021, 4.04.05, p. 241-241. ISSN 2309-8031, eISSN 2310-3043.
Dikšaitytė A., Žaltauskas R., Kniuipytė I. [LEI], Januškaitienė I., Juknys R.. Changes of Photosynthetic Performance of Brassica napus Affecting Cadmium Phytoextraction Performance under Elevated Temperature, CO2 and Drought In: Proceedings of the 17th International Conference on Environmental Science and Technology Athens, Greece, 1 to 4 September 2021. Marousi: COSMOS S.A., 2021, 00295, p. 1-5. ISSN 3844-9820 ISBN 978-618-86292-1-9.
Pedišius N. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius J. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI]. Analysis of characteristics of solid biomass fuel used for energy production In: Book of Abstracts 12th International Conference on Biosystems Engineering May 5-7, 2021. Tartu: Estonian University of Life Sciences, 2021, p. 42-42. ISBN 978-9949-698-91-2.
Česynaitė J., Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius N. [LEI], Sujetovienė G.. Biological assessment of contaminated shooting range soil using earthworm biomarkers In: Ecotoxicology. Dordrecht: Springer, 2021, Vol. 30, p. 2024-2035. ISSN 0963-9292 , eISSN 1573-3017.
Yousef S., Tučkutė S. [LEI], Tonkonogovas A. [LEI], Stankevičius A. [LEI], Mohamed A.. Ultra-permeable CNTs/PES membranes with a very low CNTs content and high H2/N2 and CH4/N2 selectivity for clean energy extraction applications In: Journal of Materials Research and Technology-JMR&T. Amsterdam: Elsevier, 2021, Vol. 15, p. 5114-5127. ISSN 2238-7854.
Skarbalius G. [LEI], Džiugys A. [LEI], Misiulis E. [LEI], Navakas R. [LEI], Vilkinis P. [LEI], Šereika J. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Molecular Dynamics Study on Water Flow Behaviour inside Planar Nanochannel Using Different Temperature Control Strategies In: Energies. Basel: MDPI, 2021, Vol. 14 (20), 6843, p. 1-14. ISSN 1996-1073.
Šereika J. [LEI], Vilkinis P. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Investigation of pulsatile flow structure in closed-type cavity In: International Journal of Heat and Fluid Flow . New Yourk: Elsevier, 2021, Vol. 92, 108877, p. 1-7. ISSN 0142-727X.
Meištininkas R. [LEI], Žaltauskaitė J.. An overview of siderate plants phytoremediation potential for petroleum hydrocarbons contaminated soil using various biological additives In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 1214-1221. ISSN 1822-7554.
Kniuipytė I. [LEI], Žaltauskaitė J.. Vermi-remediation of heavy metals: a review In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 1206-1213. ISSN 1822-7554.
Šereika J. [LEI]. Experimental and numerical analysis of the flow structure in cavities under pulsatile inlet flow conditions In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 585-586. ISSN 1822-7554.
Skarbalius G. [LEI], Džiugys A. [LEI]. Molecular dynamics simulation of water flow inside planar nanochannel In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 583-584. ISSN 1822-7554.
Petlickaitė R. [LEI], Jasinskas A., Streikus D.. Fibrous hemp biomass usage for energy purposes and biomass ash sustainable utilization In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 111-113. ISSN 1822-7554.
Skarbalius G. [LEI], Džiugys A. [LEI], Misiulis E. [LEI], Navakas R. [LEI]. Molecular dynamics study on water evaporation/condensation parameters In: Microfluidics and Nanofluidics . Heidelberg: Springer, 2021, Vol. 25, 81, p. 1-13. ISSN 1613-4982, eISSN 1613-4990.
Kacienė G., Miškelytė D., Dikšaitytė A., Januškaitienė I., Sujetovienė G., Žaltauskaitė J., Praspaliauskas M. [LEI], Juknys R.. A manifold response of forage rape to combined heat wave and drought under current and elevated CO2 In: Journal of Agronomy and Crop Science. Hoboken: WILEY, 2021, Vol. 207, Iss. 5, p. 873-883. ISSN 0931-2250, eISSN 1439-037X.
Konstantinavičiūtė I. [LEI], Byčenkienė S., Plauškaitė-Šukienė K., Striūgas N. [LEI], Sadeckas M. [LEI], Vonžodas T. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Evaluation of emission factors for air polutants from biomass combustion in Lithuania In: 1st IAEE Online conference “ENERGY, COVID and CLIMATE CHANGE”, 7-9 June 2021. Paris: International Association for Energy Economics (IAEE), 2021, p. 1-2..
Vilkinis P. [LEI], Šereika J. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Proper orthogonal decomposition analysis of flow structure over triangular roughness elements In: Proceedings 15th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (ATE-HEFAT2021), Virtual conference, 26-28 July 2021.. Amsterdam: American Society of Thermal and Fluids Engineers, 2021, p. 1877-1882. ISBN 978-1-77592-216-2 .
Pedišius N. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius J. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI]. Analysis of Wood Chip Characteristics for Energy Production in Lithuania In: Energies. Basel: MDPI, 2021, Vol. 14, 3931, p. 1-13. ISSN 1996-1073.
Jasinskas A., Skruodys J., Domeika R., Mieldažys J., Pedišius N. [LEI]. Investigation of physical-mechanical and energy properties of granulated cereal plant waste and ash obtained by incineration of produced biofuel In: Proceedings 20th International Scientific Conference Engineering for Rural Development. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies Faculty of Engineering, 2021, Vol. 20, p. 1120-1126. Scopus, CROSSREF . ISSN 1691-5976.
Minajeva A., Jasinskas A., Domeika R., Vaiciukevičius E., Lemanas E. [LEI], Bielski S.. The Study of the Faba Bean Waste and Potato Peels Recycling for Pellet Production and Usage for Energy Conversion In: Energies. Basel: MDPI, 2021, Vol. 14, 2954, p. 1-14. ISSN 1996-1073.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Abdelnaby M. A.. Pyrolysis Kinetic Behaviour of Glass Fibre-Reinforced Epoxy Resin Composites Using Linear and Nonlinear Isoconversional Methods In: Polymers. Basel: MDPI, 2021, Vol. 13, Iss. 10, 1543, p. 1-18. ISSN 2073-4360.
Li G., Knozowska K., Kujava J., Tonkonogovas A. [LEI], Stankevičius A. [LEI], Kujawski W.. Fabrication of Polydimethysiloxane (PDMS) Dense Layer on Polyetherimide (PEI) Hollow Fiber Support for the Efficient CO2/N2 Separation Membranes In: Polymers. Basel: MDPI, 2021, Vol. 3, No. 5, 756, p. 1-15. ISSN 2073-4360.
Lučinskas P., Deimantavičius M., Bartušis L., Žakelis R., Misiulis E. [LEI], Džiugys A. [LEI], Hamarat Y.. Human ophthalmic artery as a sensor for non-invasive intracranial pressure monitoring: numerical modeling and in vivo pilot study In: Scientific reports. London: Springer, 2021, Vol. 11, iss. 1, 4736, p. 1-10. ISSN 2045-2322.
Tilvikienė V., Cesevičienė J., Feizienė D., Lisauskas A. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI]. Netradicinis žemės ūkio biomasės panaudojimas In: MANO ŪKIS . Kaunas: Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2021, Nr. 2, p. 34-37..
Pedišius N. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI], Bakas R. [LEI], Jonynas R., Martinkus P.. Žemos temperatūros centralizuotas šilumos tiekimas In: Šiluminė technika . Vilnius: LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA (LŠTA), LIETUVOS TERMOINŽINERIJOS ASOCIACIJA (LTERA), 2021, Nr. 3 (83), p. 13-18. ISSN 1392-4346.
Pedišius N. [LEI], Bertašienė A. [LEI]. Reproduction of air velocity in the entrance region of the test pipe in a wind tunnel In: Flow Measurement and Instrumentation . Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 77, 101851, p. 1-7. Scopus . ISSN 0955-5986, eISSN 1873-6998.
Kulokas M. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Investigation of Buckwheat Hulls as Additives in the Production of Solid Biomass Fuel from Straw In: Energies. Basel: MDPI, 2021, Vol. 4 (2), 265, p. 1-10. ISSN 1996-1073.
Yousef S., Šereika J. [LEI], Tonkonogovas A. [LEI], Hashem T., Mohamed A.. CO2/CH4, CO2/N2 and CO2/H2 selectivity performance of PES membranes under high pressure and temperature for biogas upgrading systems In: Environmental technology & innovation. Amsterdam: Elsevier, 2021, vol. 21, 101339, p. 1-12. ISSN 2352-1864.

2020

Navakas R. [LEI], Džiugys A. [LEI], Misiulis E. [LEI], Skarbalius G. [LEI]. Applicability of Fuzzy Algorithms for Analysis of Motion in Granular Media In: AIP Conference Proceedings International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics ICNAAM 2019. 2020, 2293, 420046, p. 1-5..
Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius N. [LEI], Čepauskienė D. [LEI], Valantinavičius M. [LEI]. Study of chemical composition of agricultural residues from various agro-mass types In: Biomass Conversion and Biorefinery. Heidelberg: Springer, 2020, Vol. 10, p. 937-948. ISSN 2190-6815, eISSN 2190-6823.
Maknickas A., Skarbalius G. [LEI], Džiugys A. [LEI], Misiulis E. [LEI]. Nano-scale water Poiseuille flow: MD computational experiment In: AIP conference proceedings 4th Polish congress of mechanics and the 23rd International conference on computer methods in mechanics, September 8-12 2019, Krakow. Melville, NY: AIP Publishing, 2020, Vol. 2239, Iss. 1, 020029, p. 1-6. ISSN 0094-243X ISBN 978-0-7354-1998-8.
Praspaliauskas M. [LEI], Žaltauskaitė J., Pedišius N. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Comprehensive evaluation of sewage sludge and sewage sludge char soil amendment impact on the industrial hemp growth performance and heavy metal accumulation In: Industrial Crops and Products. Amsterdam: Elsevier, 2020, Vol. 150, 112396, p. 1-13. ISSN 0926-6690.
Dikšaitytė A., Viršilė A., Žaltauskaitė J., Januškaitienė I., Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Do plants respond and recover from a combination of drought and heatwave in the same manner under adequate and deprived soil nutrient conditions? In: Plant Science. Clare: Elsevier, 2020, Vol. 291, 110333, p. 1-14. ISSN 0168-9452, eISSN 1873-2259.
Kujawski W., Li G., Van der Bruggen B., Pedišius N. [LEI], Tonkonogij J. [LEI], Tonkonogovas A. [LEI], Stankevičius A. [LEI], Šereika J. [LEI], Jullok N., Kujawa J.. Preparation and Characterization of Polyphenylsulfone (PPSU) Membranes for Biogas Upgrading In: Materials. Basel: MDPI, 2020, Vol. 13, Iss. 12, 2847, p. 1-22. ISSN 1996-1944.
Jasinskas A., Streikus D., Vonžodas T. [LEI]. Fibrous hemp (Felina 32, USO 31, Finola) and fibrous nettle processing and usage of pressed biofuel for energy purposes In: Renewable Energy. Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 149, p. 11-21. ISSN 0960-1481.
Jeguirim M., Goddard M.-L., Tamošiūnas A. [LEI], Berrich-Betouche E., Azzaz A. A., Praspaliauskas M. [LEI], Jellali S.. Olive mill wastewater: From a pollutant to green fuels, agricultural water source and bio-fertilizer. Biofuel production In: Renewable Energy. Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 149, p. 716-724. ISSN 0960-1481.
Kniuipytė I. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Žaltauskaitė J., Dikšaitytė A.. Bioremediation Efficiency of Heavy Metal Contaminated Soil Using Earthworm Eisenia Fetida In: 11th International Conference “Environmental Engineering” Vilnius Gediminas Technical University Lithuania, 21–22 May 2020: Section: Environmental Protection and Water Engineering. Vilnius: VGTU, 2020, p. 1-8..
Jasinskas A., Minajeva A., Šarauskis E., Romaneckas K., Kimbirauskienė R., Pedišius N. [LEI]. Recycling and utilisation of faba bean harvesting and threshing waste for bioenergy In: Renewable Energy . Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 162, p. 257-256. ISSN 0960-1481.
Džiugys A. [LEI], Bieliūnas M., Skarbalius G., Masiulis E., Navakas R. [LEI]. Simplified model of Covid-19 epidemic prognosis under quarantine and estimation of quarantine effectiveness In: Chaos, Solitons & Fractals . Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 140, 110162, p. 1-11. Science Citation Index Expanded, Current Contents Physical, Chemical & Earth Sciences. ISSN 0960-0779, eISSN 1873-2887.
Yousef S., Eimontas J., Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Abdelnaby M. A.. Pyrolysis kinetic behavior and TG-FTIR-GC–MS analysis of metallised food packaging plastics In: Fuel. Elsevier, 2020, Vol. 282, 118737, ISSN 0016-2361.
Vilkinis P. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Analysis of reattachment length dynamics in cavities In: Experimental Thermal and Fluid Science. New York: Elsevier, 2020, Vol. 119, Article ID 110211, p. 1-8. ISSN 0894-1777.
Högström R., Heinonen M., Spazzini P. G., Kramer R., Busk J., Niederhauser B., Metaxiotou Z., Blom G., Kutin J., Stankevičius A. [LEI]. Comparison for gas flow range 5 ml/min to 30 l/min (EURAMET.M.FF-S10) FINAL REPORT In: Metrologia. Bristolis: IOP Publishing, 2020, Vol. 57, no. 1A, 07029, p. 1-94. ISSN 0026-1394.
Frahm E., Mickan B., Gulyuk V., Reut G., Zygmantas G. [LEI], Benkova M., Kayumov M.. Final report on supplementary comparison of national standards for liquid flow COOMETMFF-S2 (COOMET Project 406/UA/07) In: Metrologia. Bristolis: IOP Publishing, 2020, Vol. 57, Iss. 1A, 07023, p. 1-62. ISSN 0026-1394, eISSN 1681-7575.

2019

Skvorčinskienė R. [LEI], Striūgas N. [LEI], Navakas R. [LEI], Paulauskas R. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI]. Thermal analysis of waste fishing nets for polymer recovery In: Waste and Biomass Valorization. Dordrecht: Springer, 2019, Vol. 10, No. 12, p. 3735-3744. ISSN 1877-2641, eISSN 1877-265X.
Yousef S., Eimontas J., Striūgas N. [LEI], Tatariants M., Abdelnaby M. A., Tučkutė S. [LEI], Kliučininkas L.. A sustainable bioenergy conversion strategy for textile waste with self-catalysts using mini-pyrolysis plant In: Energy Conversion and Management. Elsevier, 2019, Vol. 196, p. 688-704. ISSN 0196-8904.
Čepauskienė D. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Mineralogical changes in ash of hemp and wheat straw at different ashing temperatures In: The 16th International Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2019) Kaunas, Lithuania, May 23-24, 2019. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2019, p. 7-12. ISSN 1822-7554.
Byčenkienė S., Konstantinavičiūtė I. [LEI], Plauškaitė K., Striūgas N. [LEI], Vonžodas T. [LEI], Sadeckas M. [LEI], Pedišius N. [LEI], Juodka R., Juška R., Juškienė V.. Country-specific emission factors for biomass combustion in residential and agriculture sectors In: Lithuanian Journal of Physics. Vilnius: Lithuanian Academy of Sciences, 2019, Vol. 59, No. 2, p. 113-120. ISSN 1648-8504.
Ramonas R., Jasinskas A., Minajeva A., Pedišius N. [LEI], Vonžodas N.. Pupų atliekų paruošimas ir naudojimas deginimui bei poveikio aplinkai įvertinimas In: Žmogaus ir gamtos sauga: mokslo straipsnių rinkinys. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2019, p. 66-70. ISSN 1822-1823, eISSN 2538-9122.
Kulokas M. [LEI], Zaleskas V. [LEI], Pedišius N. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Buinevičius K.. Properties of biofuel fly ash and capabilities of its use for agricultural needs In: Agronomy research. 2019, Vol. 17, No. 2, p. 540-550. ISSN 1406-894X.

2018

Striūgas N. [LEI], Pedišius N. [LEI], Poškas R. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Sewage sludge gasification with plasma processing In: Conference proceedings 5th International Conference on Renewable Energy Gas Technology . Toulouse, France: REGATEC, 2018, p. 129-130. ISBN 978-91-981149-4-2.
Sadeckas M. [LEI], Striūgas N. [LEI], Andriūnas P., Navakas R. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Rabacal M., Costa M.. Spontaneous emission measurements of selected alkali radicals during the combustion of a single biomass pellet In: Energy fuels. Washinton, USA: American Chemical Society, 2018, Vol. 32 (10), p. 10132-10143. ISSN 0887-0624, eISSN 1520-5029.
Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius N. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Elemental Migration and transformation from sewage sludge to residual products during the pyrolysis process In: Energy Fuels. Washington, USA: ACS (American Chemical Society), 2018, Vol. 32, p. 5199-5208. ISSN 0887-0624.
Vilkinis P. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Parametric analysis of recirculating flow dynamics in microcavity In: The 15th International Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2018) Kaunas, Lithuania, May 23-25, 2018. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2018, p. 353-359. ISSN 1822-7554.
Praspaliauskas M. [LEI], Žaltauskaitė J.. Hemp ability accumulate heavy metals from high level fertilized soil of sewge sludge and sewage sludge char In: The 15th International Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2018) Kaunas, Lithuania, May 23-25, 2018. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2018, p. 48-54. ISSN 1822-7554.
Čepauskienė D. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Investigation of the effect of kaolin additive and different ashing temperature of agromass In: The 15th International Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2018) Kaunas, Lithuania, May 23-25, 2018. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2018, p. 35-39. ISSN 1822-7554.
Zaleskas V. [LEI], Kulokas M. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Investigation of chemical composition of particulate matter emmited from small and medium scale biomass boilers In: The 15th International Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2018) Kaunas, Lithuania, May 23-25, 2018. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2018, p. 19-26. ISSN 1822-7554.
Ostasevičius V., Tretsyakou-Savich Y., Venslauskas M., Bertašienė A. [LEI], Minchenya V., Chernoglaz P.. Adaptation of cardiovascular system stent implants In: Biomedical Engineering / Biomedizinische Technik. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmgH, 2018, Vol. 63, Iss. 3, p. 279-290. ISSN 0013-5585.
Vilkinis P. [LEI], Pedišius N. [LEI], Valantinavičius M. [LEI]. Investigation of flow dynamics over transitional-type microcavity In: Journal of Fluids Engineering. New York: ASME, 2018, Vol. 140, Iss. 7, p. 1-7. ISSN 0098-2202.
Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius N. [LEI], Gradeckas A.. Accumulation of heavy metals in stemwood of forest tree plantations fertilized with different sewage sludge doses In: Journal of Forestry Research. Berlin Heidelberg: Springer, 2018, Vol. 29, Iss. 2, p. 347-361. ISSN 1007-662X.
Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Poškas P. [LEI], Jouhara H., Striūgas N. [LEI], Pedišius N. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Investigation of warm gas clean-up of biofuel flue and producer gas using electrostatic precipitator In: Energy. Oxfordas: Elsevier, 2018, Vol. 143, p. 943-949. ISSN 0360-5442.
Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Poškas P. [LEI], Jouhara H., Striūgas N. [LEI], Pedišius N. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Investigation of warm gas clean-up of biofuel flue and producer gas using electrostatic precipitator In: Energy. 2018, Vol. 143, p. 943-949. ISSN 0360-5442.

2017

Streikus D., Jasinskas A., Domeika R., Čekanauskas S., Pedišius N. [LEI], Vonžodas T. [LEI], Annuk A.. Evaluation of giant knotweed and miscanthus as perspective energy plants and assessment of produced biofuel quality indicators In: Proceedings of the 8th International Scientific Conference Rural Development 23-24 d. 2017. Kaunas: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2017, p. 448-452. ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916.
Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius N. [LEI]. A review of sludge characteristics in Lithuania’s wastewater treatment plants and perspectives of its usage in thermal processes In: Renewable and Sustainable Energy Reviews. Elsevier, 2017, p. 899-907. ISSN 1364-0321.
Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Poškas P. [LEI], Striūgas N. [LEI], Pedišius N. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Investigation of the biofuel flue and producer gases cleaning efficiency using ESP In: E3S Web of Conferences. 7 November 2017. Didžioji Britanija . EDP Sciences, 2017, Vol.22, p. 1-7..
Striūgas N. [LEI], Valinčius V. [LEI], Pedišius N. [LEI], Poškas R. [LEI], Zakarauskas K. [LEI]. Investigation of sewage sludge treatment using air plasma assisted gasification In: Waste Management. 2017, Vol. 64, p. 149-160. ISSN 0956-053X.
Pedišius N. [LEI], Škėma R. [LEI], Vrubliauskas S. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI]. ES Interreg programos projekto „Baltijos regiono energetikos rajonavimas – planavimo perspektyvos (BEA-APP)“ vykdymo eiga ir uždaviniai In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2017, T. 63, Nr. 1, p. xi-xiii. ISSN 0235-7208.
Pedišius N. [LEI], Škėma R. [LEI], Vrubliauskas S. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI]. Atsinaujinančius išteklius naudojančių energetikos objektų planavimas regioniniu lygiu In: Šiluminė technika. Vilnius: Lietuvos šilumos tiekëjų (LŠTA) ir Lietuvos šiluminës technikos inžinierių (LŠTIA) asociacijų žurnalas, 2017, Nr. 1 (70), p. 21-22. ISSN 1392-4346.
Pachinger D., De Huu M., Mueller H., Care I., Frederiksen J., Piccato A., Bertašienė A. [LEI]. EURAMET project No. 1225: Intercomparison of very low air speed standard facilities (0.05-1m/s) (Final report) In: Metrologija. Austrija: 2017, Vol. 54, p. 1-22. ISSN 1681-7575 (Online), 0026-1394 (Print).
Valantinavičius M. [LEI], Čepauskienė D. [LEI]. Experimental study on ash fusion characteristics of agromass and woody biomass In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 22-29. ISSN 1822-7554.
Zaleskas V. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Investigation of particulate matter emmited from small and medium scale boilers size distribution In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 38-44. ISSN 1822-7554.
Vilkinis P. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Investigation of pulsating flow in open-type microcavity In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 308-315. ISSN 1822-7554.
Venslauskas M., Ostasevičius V., Vilkinis P. [LEI]. Influence of low-frequency vibrations on blood flow improvement in human’s limbs In: Bio-Medical Materials and Engineering. 2017, Vol. 28, No. 2, p. 117-130. ISSN 0959-2989.

2016

Praspaliauskas M. [LEI]. Posibilities of anaerobic digested sewage sludge thermal utilization in Lithuania In: 13th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2016), Kaunas, Lithuania, May 26–27, 2016. Kaunas: LEI, 2016. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 107-113. ISSN 1822-7554.
Zaleskas V. [LEI], Valaitis D.. Analysis of precipitated particles in esp and cyclones of small and medium scale boilers In: 13th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2016), Kaunas, Lithuania, May 26–27, 2016. Kaunas: LEI, 2016. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 311-316. ISSN 1822-7554.
Vonžodas T. [LEI]. The application of agricultural waste and recycling products for small and medium scale boilers In: 13th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2016), Kaunas, Lithuania, May 26–27, 2016. Kaunas: LEI, 2016. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 297-304. ISSN 1822-7554.
Čepauskienė D. [LEI], Pedišius N. [LEI], Valantinavičius M. [LEI]. Kuro, gaminamo iš medienos ir agromasės, pelenų lydumo tyrimas In: Šilumos energetika ir technologijos-2016: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2016 sausio 28-29 . Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 73-79. ISSN 2335-2485.
Valančienė E., Miknius L., Pedišius N. [LEI]. The influence of zeolite catalyst on kinetics and thermodynamics of polypropylene waste thermal degradation In: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Nyderlandai, Dordrecht: Springer, 2016, Vol. 124, Iss. 1, p. 341-354. ISSN 1388-6150.
Pedišius A. [LEI], Tonkonogij J., Pedišius N. [LEI], Zygmantas G. [LEI], Stankevičius A. [LEI], Tonkonogovas A. [LEI], Bertašienė A. [LEI], Maslauskas E. [LEI], Vilkinis P. [LEI]. Skysčio ir dujų srautų dinamikos kanaluose tyrimai tūrio, debito ir greičio matavimų tikslumui didinti In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 3, p. 189-205. ISSN 0235-7208.
Vilkinis P. [LEI], Valantinavičius M. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Investigation of fluid flow structure in open type cavity under stationary and pulsatile flow conditions In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 1-2, p. 37-44. ISSN 0235-7208.
Pedišius N. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Valantinavičius M. [LEI], Vonžodas T. [LEI], Zaleskas V. [LEI], Lemanas E. [LEI], Čepauskienė D. [LEI]. Biokuro savybių ir juo kūrenamų mažos bei vidutinės galios įrenginių efektyvumo ir taršos parametrų tyrimai In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 4, p. 268-281. ISSN 0235-7208.
Varnagiris Š. [LEI], Duonėlienė J., Tučkutė S. [LEI], Vonžodas T. [LEI], Lelis M. [LEI], Milčius D. [LEI]. Incorporation of particles into the bulk of expanded polystyrene foam using physical vapour deposition technologies In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 1-2, p. 28-36. ISSN 0235-7208.

2015

Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Heavy metals concentration in stemwood of energetic trees fertilized with sewage sludge In: 12th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2015), Kaunas, Lithuania, May 27–28, 2015. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 110-117. ISSN 1822-7554.
Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Nuotekų dumblo Lietuvos vandenvalos sistemose savybių tyrimas In: Šilumos energetika ir technologijos - 2015: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2015 sausio 29-30 . Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, p. 19-26. ISSN 2335-2485.
Striūgas N. [LEI], Pedišius N. [LEI], Poškas R. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Development of innovative thermal decomposition technology and its application for utilization of sewage sludge In: 23rd European Biomass Conference and Exhibition (Session 2CO.2.3) . Vienna: 2015, p. 546-549. ISBN 978-88-89407-516.
Vilkinis P. [LEI], Pedišius N. [LEI], Valantinavičius M. [LEI]. Vandens tekėjimo mikrokanale tyrimas dalelių vizualizacijos metodu In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2015, Vol. 61, Nr. 2, p. 57-70. ISSN 0235-7208.
Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius N. [LEI], Valantinavičius M. [LEI]. Perspectives of sewage sludge usage for energy production in Lithuania In: Proceedings of the 7th Baltic heat transfer conference. Tallinn, Estonia August 24-26, 2015. Tallin: Talino technologijos universitetas, 2015, p. 273-278. ISBN 978-9949-23-817-0.
Tonkonogij J. [LEI], Pedišius N. [LEI], Stankevičius A. [LEI], Tonkonogovas A. [LEI]. Mažos ir vidutinės galios kietuoju kuru kūrenamų įrenginių kietųjų dalelių emisijų tyrimas In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2015, T. 61, Nr. 3-4, p. 119-130. ISSN 0235-7208.
Pedišius N. [LEI], Zygmantas G. [LEI], Maslauskas E. [LEI]. Influence of Gas and Liquid Viscosity on Turbine and Positive Displacement Meters Calibration In: 17 International Congress of Metrology. Paris, France 21-24 September. EDP Sciences, 2015, p. 1-6..
Tonkonogij J. [LEI], Stankevičius A. [LEI], Bertašienė A. [LEI], Tonkonogovas A. [LEI]. The new method for calibration and testing of the bell type prover In: 17 International Congress of Metrology. Paris, France 21-24 September. EDP Sciences, 2015, p. 1-3..
Valančienė E., Miknius L., Pedišius N. [LEI]. The influence of zeolite catalyst on polypropylene waste thermal decomposition kinetics and thermodynamics In: International Conference of Lithuanian Chemical Society Chemistry and Chemical Technology . Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015, p. 347-349. ISBN 978-609-459-461-8.

2012

Dementjev A., Murauskas E., Slavinskis N., Navakas R. [LEI], et al. Control of the repetition rate and reduction of the jitter of the pulses of passively Q-switched solid-state miniature lasers using periodic diode-pump modulation In: Quantum electronics. 2012, Vol. 42, No. 5, p. 437-446. ISSN 1063-7818.

Projektai

Tarptautiniai projektai

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

Pagrindinis 2011 m. „Tyrėjų nakties“ tikslas – mokslininkų ir jų darbo viešinimas, vienijant visuomenę ir mokslo darbuotojus, laužant esamus stereotipus apie tyrėjus, parodydant „įpraDaugiau

Penktoji bendroji programa (5BP)

1

This proposal for a Thematic Network responds to the Growth-Dedicated Call - 10/00 - Topic IV: Implementation of measuring instruments directives according to the New Approach. The tyDaugiau

2

Standards are seen as a major measure to develop the markets for solid bio fuels to achieve the environmental, social and agricultural goals of the Commission. On this background the Daugiau

Interreg

1

Projekto aprašas: Siekiant kompensuoti sezoniškai gaminamos atsinaujinančios energijos (AE) nepastovumą ir nekontroliuojamumą (saulės spinduliuotės intensyvumo, vėjo greičio svyravimDaugiau

2

Vykdant projektą PV4All kuriami modeliai ir teikiamos konsultacinės paslaugos įmonėms, organizacijoms ir pavieniams asmenims, siekiant padėti įveikti iššūkius ir kliūtis, su kuriomis Daugiau

3

LowTemp 2.0 trained district heating stakeholders to improve their skills in reducing energy waste. Project summary Modernisation of district heating systems (DHS) is in full swDaugiau

4
BEA-APP project logo thumbnail

ES projektas Baltijos regiono energetikos rajonavimas – planavimo perspektyvos (BEA-APP), vykdomas 2016-2019 m. laikotarpiu pagal Interreg Baltijos jūros regiono programą, vienu metu Daugiau

5

Bioenergetikos skatinimas 1 (2007-2012) Baltijos jūros regione yra gausūs biomasės ištekliai, tačiau iki šiol energetikoje panaudojama tik maža jų dalis. Domėjimasis šiais ištekliaDaugiau

6

Baltijos jūros regionas, turintis didelius žemės ūkio ir miškų išteklius, turi didelį potencialą įgyvendinti ES tikslus gaminti šilumą, elektros energiją ir biokurą iš biomasės. TačiaDaugiau

COST

1
COST actions logo
Vykdomas
2023.05.12 - 2027.10.03

Projekto santrauka: Atskirų dalelių sąveika pagrįsti skaičiavimai naudojami modeliuojant įvairias birias medžiagas, tokias kaip smėlį, grūdus, farmacijos produktus, miltelius keramDaugiau

2
Baigtas
2019.04.05 - 2023.04.10

Conscious experience is central to our existence, and although important advances have been made in our scientific understanding of the phenomenon, radically different theories are stDaugiau

Kiti tarptautiniai projektai

1

PROJECT CODE: BI-LT/20-22-002 PROJECT TITLE: Understanding hygroscopic properties of wood through multiscale modelling (HYGRO-WOOD) PROJECT LEADER: Veerapandian Ponnuchamy, Daugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

UAB „AXIS Tech“ kartu su partneriu Lietuvos energetikos institutu inicijuoja projektą „AXIS Tech MTEP veiklų įgyvendinimas, kuriant inovatyvius sprendimus atsinaujinančių energetikoDaugiau

2
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

UAB „Enerstena" kartu su partneriu Lietuvos energetikos institutu (LEI) ir Kauno technologijos universitetu (KTU) įgyvendina projektą „Daugiafunkcinės biomasės energetikos technolDaugiau

3
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

2018 m. vasario 7 d. Lietuvos energetikos institutas (LEI) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) pasirašė sutartį vykdyti projektą Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-01-Daugiau

4

Įvairių rūšių biokuro, gaminamo iš žemės ūkio atliekų ir perdirbimo produktų, tokių kaip šiaudai, jų mišiniai, nemaistiniai grūdai, potencialas Lietuvoje yra nemažas ir siekia 200 ktnDaugiau

5

Projekto metu atnaujinta ir išplėtota šalies mokslo ir studijų institucijose su mechatronikos mokslo plėtra susijusi infrastruktūra. Įsigyta pažangi įranga, reikalinga šiuolaikiniams Daugiau

LMT projektai

1
Lietuvos mokslo taryba

LMT finansuojama sutartis Nr. P-SV-22-173 „Studentų tyrimai vasaros metu“ 2022 m. liepos 4 d - 2022 m. rugpjūčio 31 d. mokslo tiriamasis darbas „Subarachnoidinio tarpo pavidalo ir sDaugiau

2
Lietuvos mokslo taryba

Mikro- ir nano- lygmens struktūros naudojamos įvairiuose lab-on-a-chip, micro-total-analysis-systems ir MEMS įrenginiuose, kuriuose dalelių sraute valdymas atlieka svarbų vaidmenį. ViDaugiau

Darbuotojai

Vardas, pavardė pareigos kabinetas tel. nr. el. paštas
Gediminas Zygmantas l.e.p. vadovas (m. d.) 202-LK +37037401861 Gediminas.Zygmantas@lei.lt
Gediminas Ardzijauskas inžinierius metrologas 209-LK +37037401844 Gediminas.Ardzijauskas@lei.lt
Agnė Bertašienė m. d. 328/1-AK +37037401865 Agne.Bertasiene@lei.lt
Andrius Bončkus j. m. d. 202-LK +37037401861 Andrius.Bonckus@lei.lt
Inga Briliūtė j. m. d. 207/1-LK +37037401971 Inga.Briliute@lei.lt
Deimantė Čepauskienė dokt. + j. m. d. 87,88-BRK +37037401951 Deimante.Cepauskiene@lei.lt
Aldevinas Damarodas tekintojas 34-BRK +37037401868
Severinas Damašauskas technikas LK-201 +37037401860
Eugenija Farida Dzenajavičienė m. d. 207-LK +37037401935 Farida.Dzenajaviciene@lei.lt
Algis Džiugys vyriaus. m. d. 118-AK +37037401874 Algis.Dziugys@lei.lt
Vytautas Gipas inžinierius 214-LK +37037401859 Vytautas.Gipas@lei.lt
Artūras Grubas inžinierius 87-BRK +37037401951 Arturas.Grubas@lei.lt
Algirdas Jasinskas vyriaus. m. d. Algirdas.Jasinskas@lei.lt
Audrius Kaminskas inžinierius 208-LK +37037401860
Kazimieras Kapočius inžinierius 214-LK +37037401859 Kazimieras.Kapocius@lei.lt
Tadas Kleveckas inžinierius-metrologas 203-LK +37037401862 Tadas.Kleveckas@lei.lt
Inesa Kniuipytė j. m. d. 87/88-BRK Inesa.Kniuipyte@lei.lt
Mindaugas Kulokas j. m. d. 205-LK +37037401864 Mindaugas.Kulokas@lei.lt
Gražina Leonarda Kurševičienė referentė 204-LK +37037401863 Grazina.Kurseviciene@lei.lt
Egidijus Lemanas j. m. d. 89-BRK +37037401825 Egidijus.Lemanas@lei.lt
Vytautas Makūnas šaltkalvis 34-BRK +37037401868
Eugenijus Maslauskas j. m. d. 214-LK +37037401859 Eugenijus.Maslauskas@lei.lt
Rimas Meištininkas doktorantas 206-LK Rimas.Meistininkas@lei.lt
Edgaras Misiulis v. m. d. 211-LK +37037401993 Edgaras.Misiulis@lei.lt
Mindaugas Mockevičius j. m. d. 202-LK +37037401861 Mindaugas.Mockevicius@lei.lt
Robertas Navakas v. m. d. 210-LK +37037401851 Robertas.Navakas@lei.lt
Julija Pauraitė-Dudek mokslininkė-stažuotoja
Justinas Pedišius j. m. d. 87-BRK +37037401951 Justinas.Pedisius@lei.lt
Antanas Pedišius paskirtosios veiklos koordinatorius 303/2-AK +37037401845 Antanas.Pedisius@lei.lt
Rita Petlickaitė doktorantė 206-LK Rita.Petlickaite@lei.lt
Marius Praspaliauskas v. m. d. 87-BRK +37037401951 Marius.Praspaliauskas@lei.lt
Gediminas Skarbalius v. m. d. 211-LK +37037401993 Gediminas.Skarbalius@lei.lt
Arūnas Stankevičius m. d. 203-LK +37037401862 Arunas.Stankevicius@lei.lt
Justas Šereika dokt. + j. m. d. 213-LK +37037401849 Justas.Sereika@lei.lt
Andrius Tonkonogovas m. d. 203-LK +37037401862 Andrius.Tonkonogovas@lei.lt
Arvydas Tumosa inžinierius 119-LK +37037401880
Darius Vainorius mokslininkas-stažuotojas 206-LK Darius.Vainorius@lei.lt
Janina Vaitasienė inžinierė metrologė 303-AK +37037401971 Janina.Vaitasiene@lei.lt
Irena Vaškevičienė l.e.p. m. d. 89-BRK +37037401825 Irena.Vaskeviciene@lei.lt
Audrius Vilkinis Inžinierius 19-BRK +37037401869 Audrius.Vilkinis@lei.lt
Paulius Vilkinis v. m. d. 212-LK +37037401852 Paulius.Vilkinis@lei.lt
Audronė Vitkauskienė inžinierė 328/1-AK +37037401865 Audrone.Vitkauskiene@lei.lt
Tomas Vonžodas j. m. d. 89-BRK +37037401825 Tomas.Vonzodas@lei.lt
Stanislovas Vrubliauskas projekto administratorius Stanislovas.Vrubliauskas@lei.lt
Vladas Zaleskas j. m. d. 205-LK +37037401864 Vladas.Zaleskas@lei.lt
Jūratė Žaltauskaitė v. m. d. Jurate.Zaltauskaite@lei.lt

Paslaugos

Kietojo kuro ir kaloringų atliekų mėginių ruošimas
Kietojo kuro ir kaloringų atliekų bei minkštų, kietų, elastinių bei pluoštinių medžiagų smulkinimui iki frakcijų 0,25÷20mm. Susmulkintų medžiagų suspaudimas į analizei tinkamus mėginius. Tinkamų darbo sąlygų užtikrinimas mineralizuojant mėginius. Dejonizuoto vandens, skirto mėginių mineralizavimui, ruošimas.
Parametrų (T, p, Δp, v) matavimai
Temperatūros, slėgio, skirtuminio slėgio ir greičio matavimai, matavimo duomenų surinkimas ir registravimas.
Cl, F, Br koncentracijos nustatymas kure
Kure esančių Cl, F, Br koncentracijų nustatymas, siekiant įvertinti galimą aplinkos taršą kenksmingais elementais ir kuro kokybinius rodiklius.
Biokuro granulėmis kūrenamų įrenginių tyrimai
Biokuro granulėmis kūrenamų įrenginių iki 25 kW galios tyrimai.
Kietojo biokuro bei atgautojo kuro dujinimo, t.y. susintetintos dujinės fazės atskyrimo reaktoriuje ir tolesnio šių dujų parametrų bei panaudojimo tyrimas
Moksliniai kietojo kuro dujinimo tyrimai siekiant platesnio dujinės fazės taikymo arba jos kokybės gerinimo.
Pelenų lydymosi būsenos analizė
Pelenų lydymosi būsenai ir sąlygoms analizuoti bei vizualizuoti, kaip vyksta pelenų minkštėjimo, lydymosi, tirpimo procesai priklausomai nuo temperatūros ar jos kitimo gradiento vertės.
Tekėjimo struktūros ir procesų mikrosistemose (kapiliarai, struktūrizuoti membranų ir katalizatorių paviršiai) tyrimas
Skysčių ir dujų dinamikos esant mažiems greičiams prie paviršių, membranų ir įvairių mikroelementų, paviršių užsiteršimo ir judesio kiekio ir masės pernašos procesų kapiliarinėse sistemose tyrimai.
Gamtinių, pirolizės, suskystintųjų dujų, biodujų ir minėtų dujų mišinių šilumingumo analizė
Dujinio kuro, įskaitant biokurą ir atgautąjį kurą, viršūtinio ir apatinio šilumingumo nustatymas ir analizė. Kitų kaloringų medžiagų (pvz. nuotekų dumblo, atliekų ir t.t) viršūtinio ir apatinio šilumingumo nustatymas ir analizė.
Šilumos srautų pasiskirstymo vizualizavimas ir matavimas
Šilumos srautų nuo paviršių matavimas ir vizualizavimas nustatant šilumos nuostolius, jų vietas, izoliacijos efektyvumą.
Skysčių debito ir greičio vamzdynuose matavimas
Skysčių debito ir greičio vamzdynuose matavimas esant skaidriam langui moksliniuose tyrimuose ir eksploatacijos sąlygomis.
Dūmuose esančių komponentų nustatymas
Degimo produktų sudėties (CO, CO2,NO, NOx, CiHy, O2, SO2) nustatymas vertinant šiluminių įrenginių efektyvumą, kuro sudegimą, emisijas į aplinką moksliniuose tyrimuose ir eksploatacijos sąlygomis; įrenginių darbo režimų optimizavimas.
Kure esančių mažos koncentracijos elementų nustatymas ir analizė
Kuro sudėtyje esančių elementų nustatymas siekiant įvertinti galimą aplinkos taršą kenksmingais elementais ir kuro kokybinius rodiklius.
Oro greičio ir oro greičio pulsacijų matavimai
Oro srautų charakteristikų matavimai moksliniuose tyrimuose ir praktiniuose taikymuose.
Kietojo ir skystojo kuro, įskaitant biokurą ir atgautąjį kurą, mėginių svėrimas, vykdant kuro drėgnumo ir peleningumo analizę
Tikslūs kuro drėgnumo ir peleningumo matavimai, kuro kokybinių rodiklių ir sudegimo vertinimas.
Neinvazinis skysčio (šilumnešio) debito matavimas
Vamzdynais (25...1500 mm) pratekančių skysčių kiekių neinvazinis matavimas laboratorijos ir eksploatacijos sąlygomis.
Kietojo ir skystojo kuro, įskaitant biokurą ir atgautąjį kurą, pagrindinių cheminių elementų analizė
Kure esančių cheminių elementų C/H/N/S ir O nustatymas, jo kokybinių ir kiekybinių rodiklių vertinimas.
Degimo produktuose esančių komponentų nustatymas
Degimo produktų sudėties (CO, CO2, NO, NOx, CiHy, O2, SO2) nustatymas vertinant šiluminių įrenginių efektyvumą, kuro sudegimą ir emisijas į aplinką.
Labai mažų oro (dujų) srautų matavimas. Srautų matavimai per membranas.
Pertekėjusių per membranas, filtrus, dozavimo įtaisus oro (dujų) tūrių matavimai; tūrio matuoklių kalibravimas.
Kietojo ir skystojo kuro, įskaitant biokurą ir atgautąjį kurą, šilumingumo nustatymas ir analizė
Kietojo ir skystojo kuro, įskaitant biokurą ir atgautąjį kurą, viršutinio ir apatinio šilumingumo nustatymas ir analizė.