Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija (12)

Laboratorijos vadovas
Nerijus Pedišius
Dr.

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija
Apimtis | Tyrimų ir plėtros įrankiai | Akredituotos paslaugos | Narystė | Sertifikatai | Partneriai

Tyrimų apimtis

Efektyvaus atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) naudojimo procesai ir technologijos bei aplinkos taršos mažinimas

 • kietojo biokuro ir kietojo atgautojo kuro fizikinės ir šiluminės savybės;
 • kuro paruošimo metodai ir naudojamos technologijos;
 • kietojo kuro šilumos konversijos procesai (degimas, dujinimas);
 • kietojo biokuro džiovinimas;
 • kietojo biokuro dinamika ir šilumos konversija judančio ardyno ir verdančio sluoksnio įrenginiuose;
 • emisijų formavimosi procesai šiluminiuose įrenginiuose;
 • mažos galios katilų ir šildymo įrenginių, deginančių kietąjį kurą, efektyvumas.

 
Šiluminė fizika, skysčių mechanika ir metrologija

 • srautų dinamika ribotų matmenų ir įvairios geometrijos kanaluose bei kamerose;
 • dujų mišinių pralaidumas pro membranas;
 • kietųjų dalelių emisijų mažinimas;
 • srautų dinamika elastinguose kanaluose;
 • ultragarso sklidimas srautuose;
 • šilumos ir masės pernaša molekulių lygmenyje;
 • penkių nacionalinių srauto ir slėgio standartų išlaikymas ir matavimų sieties užtikrinimas.

Mokslinių tyrimų ir plėtros įrankiai bei galimybės

Šiuolaikinių eksperimentinių įrenginių ir matavimo priemonių rinkinys šiems tyrimams:

 • kietuoju biokuru kūrenamų mažų (iki 500 kW) patalpų šildymo įrenginių efektyvumo vertinimas;
 • dujinių ir kietųjų dalelių emisijų sumažinimas, įdiegiant nusodinimo įrenginius;
 • biomasės ir įvairaus kietojo kuro sudėties bei fizikinių ir cheminių savybių nustatymas;
 • skysčių ir dujų srautų dinamikos tyrimai kanaluose ir kamerose, esant įvairioms įeities ir ribinėms sąlygoms, srautų tėkmės režimams ir jų nestabilumui, kintant fizikinėms savybėms;
 • atitrūkusiojo nuo sienelių srauto arba srauto mikrokanalų sienelių ertmėse vidinės struktūros tyrimai, naudojant lazerinius dalelių greičio matavimo metodus ir makro/mikro (PIV) sistemas dalelių judėjimui vizualizuoti;
 • membranų pralaidumo ir jų panaudojimo, siekiant atskirti nepalankius komponentus iš dujų mišinio, tyrimai.

 
Skaitinis srautų dinamikos (CFD) modeliavimas:

 • srauto dinamikos analizė naudojant programinį paketą ANSYS® Fluent®;
 • degiųjų medžiagų rūšių ir deguonies maišymas, siekiant gerinti degimo procesus degimo kameroje;
 • daugiafizinis skaitinis tyrimas naudojant programinį paketą COMSOL Multiphysics®;
 • sujungto CFD-diskrečiojo elemento metodo skaitinis tyrimas naudojant pačių laboratorijoje sukurtą programinį paketą Bed_Motion, programinį paketą XDEM ir atvirojo kodo paketą OpenFOAM®;
 • molekulių dinamikos tyrimai naudojant programinį paketą LAMMPS®.

Mūsų patirtis įgyvendinant inovatyvius projektus ir teikiant paslaugas

 • skysčių, dujų ir šilumos tiekimo bei vartojimo matavimų sieties užtikrinimas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis;
 • matavimo prietaisų ir šilumos įrenginių atitikties įvertinimas prieš pateikiant į rinką, prieš pradedant eksploatuoti ar eksploatacijos metu;
 • skysčio dinamika veikiant srauto trikdžiams ir įvairiems srauto režimams;
 • skaitmeninė analizė ir skaitiniai metodai, taikomi multifizikiniuose uždaviniuose;
 • dalelių sistemos (granuliuotos medžiagos) dinamika;
 • molekulių dinamika šilumos ir masės pernašos uždaviniuose.

Akredituotos ir notifikuotos paslaugos

Paskirtasis institutas (DI) šių nacionalinių matavimo vienetų etalonų palaikymo srityje[1]:
◦ oro (dujų) greičio;
◦ oro (dujų) tūrio ir debito;
◦ vandens tūrio ir debito;
◦ skysčio (išskyrus vandenį) tūrio ir debito;
◦ slėgio.
 
Akredituota pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 atlikti[2]:
◦ dujų ir skysčių tūrio ir debito, slėgio, temperatūros ir oro drėgmės matavimo priemonių kalibravimą;
◦ vandens ir šilumos skaitiklių, šildymo prietaisų, kietojo biokuro ir atgautojo kuro bandymus.
 
Akredituota pagal standartą EN ISO/IEC 17020 atlikti[3]:
◦ dujų ir skysčių tūrio ir debito, slėgio, temperatūros ir oro drėgmės matavimo priemonių patikrą;
◦ kietojo ir dujinio kuro šildymo įrenginių ir katilų atitikties įvertinimą.
 
Notifikuota (Id. Nr. 1621) atitikties įvertinimui[4]:
◦ vandens ir šilumos skaitikliai (B, F ir D moduliai) ir skysčių (išskyrus vandenį) matavimo sistemos (F modulis), atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/32/ES;
◦ kietuoju kuru kūrenami patalpų šildymo prietaisai, atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011.
 
[1] Pastaba. Matavimo diapazoną, kalibravimo ir matavimo galimybes galite rasti BIPM interneto svetainėje: http://www.bipm.org/kcdb
[2], [3] Pastaba. Akreditacijos apimtį galima rasti Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro (LA) interneto svetainėje: http://www.nab.lrv.lt
[4] Pastaba. Notifikacijos apimtį galima rasti NANDO interneto svetainėje: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
 

Akreditacijos ir sertifikatai

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijai išduoti akreditavimo ir kiti pažymėjimai:

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus ir akredituota atlikti:

 • šildymo katilų, dujas deginančių prietaisų, kietojo biokuro ir kietojo atgautojo kuro, vandens ir šilumos energijos skaitiklių bandymus;
 • patalpų šildymo prietaisų, naudojančių kietąjį kurą, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo procedūras, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011.

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus ir akredituota atlikti skysčių ir dujų srauto parametrų, šilumos energijos, slėgio, oro drėgnio ir temperatūros matuoklių, saikiklių bei dujų ir vandens srauto etaloninių įrenginių kalibravimą.


Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus ir akredituota kaip A tipo kontrolės įstaiga:

 • tikrinti dujinius virimo prietaisus, dujų, skysčių ir šilumos energijos skaitiklius, dujų tūrio perskaičiavimo įtaisus, oro greičio, drėgmės, slėgio, temperatūros matavimo priemones;
 • atlikti vandens, šilumos skaitiklių ir matavimo sistemų skirtų skysčių, išskyrus vandenį, kiekiui matuoti atitikties įvertinimo procedūras pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/32/ES su pakeitimais, padarytais Komisijos deleguotąja direktyva 2015/13/ES, perimta LR ūkio ministro 2015-10-30 įsakymu Nr. 4-699 „Dėl matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“.

Dokumentus išdavusi institucija:
Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras


Narystė tarptautinėse organizacijose

EURAMET – Europos metrologijos institutų asociacija
COOMET – Euro-Azijos nacionalinių metrologijos institutų asociacija
NoBoMet – Europos notifikuotų metrologinių įstaigų asociacija


Laboratorijos partneriai ir užsakovai

Užsakovai – visi ūkio ir mokslo subjektai, kurių veikloje reikalingos akredituotos (ar papildomai notifikuotos) kalibravimo, bandymo ir atitikties teisės aktuose nustatytiems reikalavimams vertinimo paslaugos.

Partneriai – Mokslo įstaigos:

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;
Kauno technologijos universitetas ;
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras;
Mikalojaus Koperniko universitetas;
Liuksemburgo universitetas;
Tventės universitetas;
Lenkijos mokslų akademijos Ševalskio skysčių srautų įrengimų institutas.

Partneriai – Įmonės:
partners and clients

Publikacijos

2021

Skarbalius G. [LEI], Džiugys A. [LEI], Misiulis E. [LEI], Navakas R. [LEI], Vilkinis P. [LEI], Šereika J. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Molecular Dynamics Study on Water Flow Behaviour inside Planar Nanochannel Using Different Temperature Control Strategies In: Energies. Basel: MDPI, 2021, Vol. 14 (20), 6843, p. 1-14. ISSN 1996-1073.
Šereika J. [LEI], Vilkinis P. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Investigation of pulsatile flow structure in closed-type cavity In: International Journal of Heat and Fluid Flow . New Yourk: Elsevier, 2021, Vol. 92, 108877, p. 1-7. ISSN 0142-727X.
Meištininkas R. [LEI], Žaltauskaitė J.. An overview of siderate plants phytoremediation potential for petroleum hydrocarbons contaminated soil using various biological additives In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 1214-1221. ISSN 1822-7554.
Kniuipytė I. [LEI], Žaltauskaitė J.. Vermi-remediation of heavy metals: a review In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 1206-1213. ISSN 1822-7554.
Šereika J. [LEI]. Experimental and numerical analysis of the flow structure in cavities under pulsatile inlet flow conditions In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 585-586. ISSN 1822-7554.
Skarbalius G. [LEI], Džiugys A. [LEI]. Molecular dynamics simulation of water flow inside planar nanochannel In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 583-584. ISSN 1822-7554.
Petlickaitė R. [LEI], Jasinskas A., Streikus D.. Fibrous hemp biomass usage for energy purposes and biomass ash sustainable utilization In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 111-113. ISSN 1822-7554.
Skarbalius G. [LEI], Džiugys A. [LEI], Misiulis E. [LEI], Navakas R. [LEI]. Molecular dynamics study on water evaporation/condensation parameters In: Microfluidics and Nanofluidics . Heidelberg: Springer, 2021, Vol. 25, 81, p. 1-13. ISSN 1613-4982, eISSN 1613-4990.
Kacienė G., Miškelytė D., Dikšaitytė A., Januškaitienė I., Sujetovienė G., Žaltauskaitė J., Praspaliauskas M. [LEI], Juknys R.. A manifold response of forage rape to combined heat wave and drought under current and elevated CO2 In: Journal of Agronomy and Crop Science. Hoboken: WILEY, 2021, Vol. 207, Iss. 5, p. 873-883. ISSN 0931-2250, eISSN 1439-037X.
Konstantinavičiūtė I. [LEI], Byčenkienė S., Plauškaitė-Šukienė K., Striūgas N. [LEI], Sadeckas M. [LEI], Vonžodas T. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Evaluation of emission factors for air polutants from biomass combustion in Lithuania In: 1st IAEE Online conference “ENERGY, COVID and CLIMATE CHANGE”, 7-9 June 2021. Paris: International Association for Energy Economics (IAEE), 2021, p. 1-2..
Vilkinis P. [LEI], Šereika J. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Proper orthogonal decomposition analysis of flow structure over triangular roughness elements In: Proceedings 15th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (ATE-HEFAT2021), Virtual conference, 26-28 July 2021.. Amsterdam: American Society of Thermal and Fluids Engineers, 2021, p. 1877-1882. ISBN 978-1-77592-216-2 .
Pedišius N. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius J. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI]. Analysis of Wood Chip Characteristics for Energy Production in Lithuania In: Energies. Basel: MDPI, 2021, Vol. 14, 3931, p. 1-13. ISSN 1996-1073.
Jasinskas A., Skruodys J., Domeika R., Mieldažys J., Pedišius N. [LEI]. Investigation of physical-mechanical and energy properties of granulated cereal plant waste and ash obtained by incineration of produced biofuel In: Proceedings 20th International Scientific Conference Engineering for Rural Development. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies Faculty of Engineering, 2021, Vol. 20, p. 1120-1126. Scopus, CROSSREF . ISSN 1691-5976.
Minajeva A., Jasinskas A., Domeika R., Vaiciukevičius E., Lemanas E. [LEI], Bielski S.. The Study of the Faba Bean Waste and Potato Peels Recycling for Pellet Production and Usage for Energy Conversion In: Energies. Basel: MDPI, 2021, Vol. 14, 2954, p. 1-14. ISSN 1996-1073.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Abdelnaby M. A.. Pyrolysis Kinetic Behaviour of Glass Fibre-Reinforced Epoxy Resin Composites Using Linear and Nonlinear Isoconversional Methods In: Polymers. Basel: MDPI, 2021, Vol. 13, Iss. 10, 1543, p. 1-18. ISSN 2073-4360.
Li G., Knozowska K., Kujava J., Tonkonogovas A. [LEI], Stankevičius A. [LEI], Kujawski W.. Fabrication of Polydimethysiloxane (PDMS) Dense Layer on Polyetherimide (PEI) Hollow Fiber Support for the Efficient CO2/N2 Separation Membranes In: Polymers. Basel: MDPI, 2021, Vol. 3, No. 5, 756, p. 1-15. ISSN 2073-4360.
Lučinskas P., Deimantavičius M., Bartušis L., Žakelis R., Misiulis E. [LEI], Džiugys A. [LEI], Hamarat Y.. Human ophthalmic artery as a sensor for non-invasive intracranial pressure monitoring: numerical modeling and in vivo pilot study In: Scientific reports. London: Springer, 2021, Vol. 11, iss. 1, 4736, p. 1-10. ISSN 2045-2322.
Pedišius N. [LEI], Bertašienė A. [LEI]. Reproduction of air velocity in the entrance region of the test pipe in a wind tunnel In: Flow Measurement and Instrumentation . Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 77, 101851, p. 1-7. Scopus . ISSN 0955-5986, eISSN 1873-6998.
Kulokas M. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Investigation of Buckwheat Hulls as Additives in the Production of Solid Biomass Fuel from Straw In: Energies. Basel: MDPI, 2021, Vol. 4 (2), 265, p. 1-10. ISSN 1996-1073.
Yousef S., Šereika J. [LEI], Tonkonogovas A. [LEI], Hashem T., Mohamed A.. CO2/CH4, CO2/N2 and CO2/H2 selectivity performance of PES membranes under high pressure and temperature for biogas upgrading systems In: Environmental technology & innovation. Amsterdam: Elsevier, 2021, vol. 21, 101339, p. 1-12. ISSN 2352-1864.

2020

Högström R., Heinonen M., Spazzini P. G., Kramer R., Busk J., Niederhauser B., Metaxiotou Z., Blom G., Kutin J., Stankevičius A. [LEI]. Comparison for gas flow range 5 ml/min to 30 l/min (EURAMET.M.FF-S10) FINAL REPORT In: Metrologia. Bristolis: IOP Publishing, 2020, Vol. 57, no. 1A, 07029, p. 1-94. ISSN 0026-1394.
Frahm E., Mickan B., Gulyuk V., Reut G., Zygmantas G. [LEI], Benkova M., Kayumov M.. Final report on supplementary comparison of national standards for liquid flow COOMETMFF-S2 (COOMET Project 406/UA/07) In: Metrologia. Bristolis: IOP Publishing, 2020, Vol. 57, Iss. 1A, 07023, p. 1-62. ISSN 0026-1394, eISSN 1681-7575.
Navakas R. [LEI], Džiugys A. [LEI], Misiulis E. [LEI], Skarbalius G. [LEI]. Applicability of Fuzzy Algorithms for Analysis of Motion in Granular Media In: AIP Conference Proceedings International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics ICNAAM 2019. 2020, 2293, 420046, p. 1-5..
Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius N. [LEI], Čepauskienė D. [LEI], Valantinavičius M. [LEI]. Study of chemical composition of agricultural residues from various agro-mass types In: Biomass Conversion and Biorefinery. Heidelberg: Springer, 2020, Vol. 10, p. 937-948. ISSN 2190-6815, eISSN 2190-6823.
Maknickas A., Skarbalius G. [LEI], Džiugys A. [LEI], Misiulis E. [LEI]. Nano-scale water Poiseuille flow: MD computational experiment In: AIP conference proceedings 4th Polish congress of mechanics and the 23rd International conference on computer methods in mechanics, September 8-12 2019, Krakow. Melville, NY: AIP Publishing, 2020, Vol. 2239, Iss. 1, 020029, p. 1-6. ISSN 0094-243X ISBN 978-0-7354-1998-8.
Praspaliauskas M. [LEI], Žaltauskaitė J., Pedišius N. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Comprehensive evaluation of sewage sludge and sewage sludge char soil amendment impact on the industrial hemp growth performance and heavy metal accumulation In: Industrial Crops and Products. Amsterdam: Elsevier, 2020, Vol. 150, 112396, p. 1-13. ISSN 0926-6690.
Dikšaitytė A., Viršilė A., Žaltauskaitė J., Januškaitienė I., Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Do plants respond and recover from a combination of drought and heatwave in the same manner under adequate and deprived soil nutrient conditions? In: Plant Science. Clare: Elsevier, 2020, Vol. 291, 110333, p. 1-14. ISSN 0168-9452, eISSN 1873-2259.
Kujawski W., Li G., Van der Bruggen B., Pedišius N. [LEI], Tonkonogij J. [LEI], Tonkonogovas A. [LEI], Stankevičius A. [LEI], Šereika J. [LEI], Jullok N., Kujawa J.. Preparation and Characterization of Polyphenylsulfone (PPSU) Membranes for Biogas Upgrading In: Materials. Basel: MDPI, 2020, Vol. 13, Iss. 12, 2847, p. 1-22. ISSN 1996-1944.
Jasinskas A., Streikus D., Vonžodas T. [LEI]. Fibrous hemp (Felina 32, USO 31, Finola) and fibrous nettle processing and usage of pressed biofuel for energy purposes In: Renewable Energy. Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 149, p. 11-21. ISSN 0960-1481.
Jeguirim M., Goddard M.-L., Tamošiūnas A. [LEI], Berrich-Betouche E., Azzaz A. A., Praspaliauskas M. [LEI], Jellali S.. Olive mill wastewater: From a pollutant to green fuels, agricultural water source and bio-fertilizer. Biofuel production In: Renewable Energy. Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 149, p. 716-724. ISSN 0960-1481.
Kniuipytė I., Praspaliauskas M. [LEI], Žaltauskaitė J., Dikšaitytė A.. Bioremediation Efficiency of Heavy Metal Contaminated Soil Using Earthworm Eisenia Fetida In: 11th International Conference “Environmental Engineering” Vilnius Gediminas Technical University Lithuania, 21–22 May 2020: Section: Environmental Protection and Water Engineering. Vilnius: VGTU, 2020, p. 1-8..
Jasinskas A., Minajeva A., Šarauskis E., Romaneckas K., Kimbirauskienė R., Pedišius N. [LEI]. Recycling and utilisation of faba bean harvesting and threshing waste for bioenergy In: Renewable Energy . Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 162, p. 257-256. ISSN 0960-1481.
Džiugys A. [LEI], Bieliūnas M., Skarbalius G., Masiulis E., Navakas R. [LEI]. Simplified model of Covid-19 epidemic prognosis under quarantine and estimation of quarantine effectiveness In: Chaos, Solitons & Fractals . Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 140, 110162, p. 1-11. Science Citation Index Expanded, Current Contents Physical, Chemical & Earth Sciences. ISSN 0960-0779, eISSN 1873-2887.
Yousef S., Eimontas J., Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Abdelnaby M. A.. Pyrolysis kinetic behavior and TG-FTIR-GC–MS analysis of metallised food packaging plastics In: Fuel. Elsevier, 2020, Vol. 282, 118737, ISSN 0016-2361.
Vilkinis P. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Analysis of reattachment length dynamics in cavities In: Experimental Thermal and Fluid Science. New York: Elsevier, 2020, Vol. 119, Article ID 110211, p. 1-8. ISSN 0894-1777.

2019

Čepauskienė D. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Mineralogical changes in ash of hemp and wheat straw at different ashing temperatures In: The 16th International Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2019) Kaunas, Lithuania, May 23-24, 2019. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2019, p. 7-12. ISSN 1822-7554.
Skvorčinskienė R. [LEI], Striūgas N. [LEI], Navakas R. [LEI], Paulauskas R. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI]. Thermal analysis of waste fishing nets for polymer recovery In: Waste and Biomass Valorization. Dordrecht: Springer, 2019, Vol. 10, No. 12, p. 3735-3744. ISSN 1877-2641, eISSN 1877-265X.
Yousef S., Eimontas J., Striūgas N. [LEI], Tatariants M., Abdelnaby M. A., Tučkutė S. [LEI], Kliučininkas L.. A sustainable bioenergy conversion strategy for textile waste with self-catalysts using mini-pyrolysis plant In: Energy Conversion and Management. Elsevier, 2019, Vol. 196, p. 688-704. ISSN 0196-8904.
Byčenkienė S., Konstantinavičiūtė I. [LEI], Plauškaitė K., Striūgas N. [LEI], Vonžodas T. [LEI], Sadeckas M. [LEI], Pedišius N. [LEI], Juodka R., Juška R., Juškienė V.. Country-specific emission factors for biomass combustion in residential and agriculture sectors In: Lithuanian Journal of Physics. Vilnius: Lithuanian Academy of Sciences, 2019, Vol. 59, No. 2, p. 113-120. ISSN 1648-8504.
Ramonas R., Jasinskas A., Minajeva A., Pedišius N. [LEI], Vonžodas N.. Pupų atliekų paruošimas ir naudojimas deginimui bei poveikio aplinkai įvertinimas In: Žmogaus ir gamtos sauga: mokslo straipsnių rinkinys. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2019, p. 66-70. ISSN 1822-1823, eISSN 2538-9122.
Kulokas M. [LEI], Zaleskas V. [LEI], Pedišius N. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Buinevičius K.. Properties of biofuel fly ash and capabilities of its use for agricultural needs In: Agronomy research. 2019, Vol. 17, No. 2, p. 540-550. ISSN 1406-894X.

2018

Striūgas N. [LEI], Pedišius N. [LEI], Poškas R. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Sewage sludge gasification with plasma processing In: Conference proceedings 5th International Conference on Renewable Energy Gas Technology . Toulouse, France: REGATEC, 2018, p. 129-130. ISBN 978-91-981149-4-2.
Sadeckas M. [LEI], Striūgas N. [LEI], Andriūnas P., Navakas R. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Rabacal M., Costa M.. Spontaneous emission measurements of selected alkali radicals during the combustion of a single biomass pellet In: Energy fuels. Washinton, USA: American Chemical Society, 2018, Vol. 32 (10), p. 10132-10143. ISSN 0887-0624, eISSN 1520-5029.
Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius N. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Elemental Migration and transformation from sewage sludge to residual products during the pyrolysis process In: Energy Fuels. Washington, USA: ACS (American Chemical Society), 2018, Vol. 32, p. 5199-5208. ISSN 0887-0624.
Vilkinis P. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Parametric analysis of recirculating flow dynamics in microcavity In: The 15th International Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2018) Kaunas, Lithuania, May 23-25, 2018. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2018, p. 353-359. ISSN 1822-7554.
Praspaliauskas M. [LEI], Žaltauskaitė J.. Hemp ability accumulate heavy metals from high level fertilized soil of sewge sludge and sewage sludge char In: The 15th International Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2018) Kaunas, Lithuania, May 23-25, 2018. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2018, p. 48-54. ISSN 1822-7554.
Čepauskienė D. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Investigation of the effect of kaolin additive and different ashing temperature of agromass In: The 15th International Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2018) Kaunas, Lithuania, May 23-25, 2018. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2018, p. 35-39. ISSN 1822-7554.
Zaleskas V. [LEI], Kulokas M. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Investigation of chemical composition of particulate matter emmited from small and medium scale biomass boilers In: The 15th International Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2018) Kaunas, Lithuania, May 23-25, 2018. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2018, p. 19-26. ISSN 1822-7554.
Ostasevičius V., Tretsyakou-Savich Y., Venslauskas M., Bertašienė A. [LEI], Minchenya V., Chernoglaz P.. Adaptation of cardiovascular system stent implants In: Biomedical Engineering / Biomedizinische Technik. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmgH, 2018, Vol. 63, Iss. 3, p. 279-290. ISSN 0013-5585.
Vilkinis P. [LEI], Pedišius N. [LEI], Valantinavičius M. [LEI]. Investigation of flow dynamics over transitional-type microcavity In: Journal of Fluids Engineering. New York: ASME, 2018, Vol. 140, Iss. 7, p. 1-7. ISSN 0098-2202.
Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius N. [LEI], Gradeckas A.. Accumulation of heavy metals in stemwood of forest tree plantations fertilized with different sewage sludge doses In: Journal of Forestry Research. Berlin Heidelberg: Springer, 2018, Vol. 29, Iss. 2, p. 347-361. ISSN 1007-662X.
Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Poškas P. [LEI], Jouhara H., Striūgas N. [LEI], Pedišius N. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Investigation of warm gas clean-up of biofuel flue and producer gas using electrostatic precipitator In: Energy. Oxfordas: Elsevier, 2018, Vol. 143, p. 943-949. ISSN 0360-5442.
Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Poškas P. [LEI], Jouhara H., Striūgas N. [LEI], Pedišius N. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Investigation of warm gas clean-up of biofuel flue and producer gas using electrostatic precipitator In: Energy. 2018, Vol. 143, p. 943-949. ISSN 0360-5442.

2017

Streikus D., Jasinskas A., Domeika R., Čekanauskas S., Pedišius N. [LEI], Vonžodas T. [LEI], Annuk A.. Evaluation of giant knotweed and miscanthus as perspective energy plants and assessment of produced biofuel quality indicators In: Proceedings of the 8th International Scientific Conference Rural Development 23-24 d. 2017. Kaunas: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2017, p. 448-452. ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916.
Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Poškas P. [LEI], Striūgas N. [LEI], Pedišius N. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Investigation of the biofuel flue and producer gases cleaning efficiency using ESP In: E3S Web of Conferences. 7 November 2017. Didžioji Britanija . EDP Sciences, 2017, Vol.22, p. 1-7..
Pedišius N. [LEI], Škėma R. [LEI], Vrubliauskas S. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI]. ES Interreg programos projekto „Baltijos regiono energetikos rajonavimas – planavimo perspektyvos (BEA-APP)“ vykdymo eiga ir uždaviniai In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2017, T. 63, Nr. 1, p. xi-xiii. ISSN 0235-7208.
Pedišius N. [LEI], Škėma R. [LEI], Vrubliauskas S. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI]. Atsinaujinančius išteklius naudojančių energetikos objektų planavimas regioniniu lygiu In: Šiluminė technika. Vilnius: Lietuvos šilumos tiekëjų (LŠTA) ir Lietuvos šiluminës technikos inžinierių (LŠTIA) asociacijų žurnalas, 2017, Nr. 1 (70), p. 21-22. ISSN 1392-4346.
Pachinger D., De Huu M., Mueller H., Care I., Frederiksen J., Piccato A., Bertašienė A. [LEI]. EURAMET project No. 1225: Intercomparison of very low air speed standard facilities (0.05-1m/s) (Final report) In: Metrologija. Austrija: 2017, Vol. 54, p. 1-22. ISSN 1681-7575 (Online), 0026-1394 (Print).
Valantinavičius M. [LEI], Čepauskienė D. [LEI]. Experimental study on ash fusion characteristics of agromass and woody biomass In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 22-29. ISSN 1822-7554.
Zaleskas V. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Investigation of particulate matter emmited from small and medium scale boilers size distribution In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 38-44. ISSN 1822-7554.
Vilkinis P. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Investigation of pulsating flow in open-type microcavity In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 308-315. ISSN 1822-7554.
Striūgas N. [LEI], Valinčius V. [LEI], Pedišius N. [LEI], Poškas R. [LEI], Zakarauskas K. [LEI]. Investigation of sewage sludge treatment using air plasma assisted gasification In: Waste Management. 2017, Vol. 64, p. 149-160. ISSN 0956-053X.
Venslauskas M., Ostasevičius V., Vilkinis P. [LEI]. Influence of low-frequency vibrations on blood flow improvement in human’s limbs In: Bio-Medical Materials and Engineering. 2017, Vol. 28, No. 2, p. 117-130. ISSN 0959-2989.
Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius N. [LEI]. A review of sludge characteristics in Lithuania’s wastewater treatment plants and perspectives of its usage in thermal processes In: Renewable and Sustainable Energy Reviews. Elsevier, 2017, p. 899-907. ISSN 1364-0321.

2016

Praspaliauskas M. [LEI]. Posibilities of anaerobic digested sewage sludge thermal utilization in Lithuania In: 13th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2016), Kaunas, Lithuania, May 26–27, 2016. Kaunas: LEI, 2016. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 107-113. ISSN 1822-7554.
Zaleskas V. [LEI], Valaitis D.. Analysis of precipitated particles in esp and cyclones of small and medium scale boilers In: 13th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2016), Kaunas, Lithuania, May 26–27, 2016. Kaunas: LEI, 2016. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 311-316. ISSN 1822-7554.
Vonžodas T. [LEI]. The application of agricultural waste and recycling products for small and medium scale boilers In: 13th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2016), Kaunas, Lithuania, May 26–27, 2016. Kaunas: LEI, 2016. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 297-304. ISSN 1822-7554.
Čepauskienė D. [LEI], Pedišius N. [LEI], Valantinavičius M. [LEI]. Kuro, gaminamo iš medienos ir agromasės, pelenų lydumo tyrimas In: Šilumos energetika ir technologijos-2016: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2016 sausio 28-29 . Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 73-79. ISSN 2335-2485.
Valančienė E., Miknius L., Pedišius N. [LEI]. The influence of zeolite catalyst on kinetics and thermodynamics of polypropylene waste thermal degradation In: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Nyderlandai, Dordrecht: Springer, 2016, Vol. 124, Iss. 1, p. 341-354. ISSN 1388-6150.
Pedišius A. [LEI], Tonkonogij J., Pedišius N. [LEI], Zygmantas G. [LEI], Stankevičius A. [LEI], Tonkonogovas A. [LEI], Bertašienė A. [LEI], Maslauskas E. [LEI], Vilkinis P. [LEI]. Skysčio ir dujų srautų dinamikos kanaluose tyrimai tūrio, debito ir greičio matavimų tikslumui didinti In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 3, p. 189-205. ISSN 0235-7208.
Vilkinis P. [LEI], Valantinavičius M. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Investigation of fluid flow structure in open type cavity under stationary and pulsatile flow conditions In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 1-2, p. 37-44. ISSN 0235-7208.
Pedišius N. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Valantinavičius M. [LEI], Vonžodas T. [LEI], Zaleskas V. [LEI], Lemanas E. [LEI], Čepauskienė D. [LEI]. Biokuro savybių ir juo kūrenamų mažos bei vidutinės galios įrenginių efektyvumo ir taršos parametrų tyrimai In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 4, p. 268-281. ISSN 0235-7208.
Varnagiris Š. [LEI], Duonėlienė J., Tučkutė S. [LEI], Vonžodas T. [LEI], Lelis M. [LEI], Milčius D. [LEI]. Incorporation of particles into the bulk of expanded polystyrene foam using physical vapour deposition technologies In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 1-2, p. 28-36. ISSN 0235-7208.

2015

Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Heavy metals concentration in stemwood of energetic trees fertilized with sewage sludge In: 12th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2015), Kaunas, Lithuania, May 27–28, 2015. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 110-117. ISSN 1822-7554.
Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Nuotekų dumblo Lietuvos vandenvalos sistemose savybių tyrimas In: Šilumos energetika ir technologijos - 2015: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2015 sausio 29-30 . Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, p. 19-26. ISSN 2335-2485.
Striūgas N. [LEI], Pedišius N. [LEI], Poškas R. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Development of innovative thermal decomposition technology and its application for utilization of sewage sludge In: 23rd European Biomass Conference and Exhibition (Session 2CO.2.3) . Vienna: 2015, p. 546-549. ISBN 978-88-89407-516.
Vilkinis P. [LEI], Pedišius N. [LEI], Valantinavičius M. [LEI]. Vandens tekėjimo mikrokanale tyrimas dalelių vizualizacijos metodu In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2015, Vol. 61, Nr. 2, p. 57-70. ISSN 0235-7208.
Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius N. [LEI], Valantinavičius M. [LEI]. Perspectives of sewage sludge usage for energy production in Lithuania In: Proceedings of the 7th Baltic heat transfer conference. Tallinn, Estonia August 24-26, 2015. Tallin: Talino technologijos universitetas, 2015, p. 273-278. ISBN 978-9949-23-817-0.
Tonkonogij J. [LEI], Pedišius N. [LEI], Stankevičius A. [LEI], Tonkonogovas A. [LEI]. Mažos ir vidutinės galios kietuoju kuru kūrenamų įrenginių kietųjų dalelių emisijų tyrimas In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2015, T. 61, Nr. 3-4, p. 119-130. ISSN 0235-7208.
Pedišius N. [LEI], Zygmantas G. [LEI], Maslauskas E. [LEI]. Influence of Gas and Liquid Viscosity on Turbine and Positive Displacement Meters Calibration In: 17 International Congress of Metrology. Paris, France 21-24 September. EDP Sciences, 2015, p. 1-6..
Tonkonogij J. [LEI], Stankevičius A. [LEI], Bertašienė A. [LEI], Tonkonogovas A. [LEI]. The new method for calibration and testing of the bell type prover In: 17 International Congress of Metrology. Paris, France 21-24 September. EDP Sciences, 2015, p. 1-3..
Valančienė E., Miknius L., Pedišius N. [LEI]. The influence of zeolite catalyst on polypropylene waste thermal decomposition kinetics and thermodynamics In: International Conference of Lithuanian Chemical Society Chemistry and Chemical Technology . Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015, p. 347-349. ISBN 978-609-459-461-8.

2012

Dementjev A., Murauskas E., Slavinskis N., Navakas R. [LEI], et al. Control of the repetition rate and reduction of the jitter of the pulses of passively Q-switched solid-state miniature lasers using periodic diode-pump modulation In: Quantum electronics. 2012, Vol. 42, No. 5, p. 437-446. ISSN 1063-7818.

Projektai

Tarptautiniai projektai

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

Pagrindinis 2011 m. „Tyrėjų nakties“ tikslas – mokslininkų ir jų darbo viešinimas, vienijant visuomenę ir mokslo darbuotojus, laužant esamus stereotipus apie tyrėjus, parodydant „įpraDaugiau

Penktoji bendroji programa (5BP)

1

This proposal for a Thematic Network responds to the Growth-Dedicated Call - 10/00 - Topic IV: Implementation of measuring instruments directives according to the New Approach. The tyDaugiau

2

Standards are seen as a major measure to develop the markets for solid bio fuels to achieve the environmental, social and agricultural goals of the Commission. On this background the Daugiau

Interreg

1
Interreg Baltic Sea Region programme logo

In the main stage project LowTEMP, capacity building with regard to LTDH is one work focus and on this background the “LowTEMP training package” will be developed until the end of 202Daugiau

2
BEA-APP project logo thumbnail

ES projektas Baltijos regiono energetikos rajonavimas – planavimo perspektyvos (BEA-APP), vykdomas 2016-2019 m. laikotarpiu pagal Interreg Baltijos jūros regiono programą, vienu metu Daugiau

3

Bioenergetikos skatinimas 1 (2007-2012) Baltijos jūros regione yra gausūs biomasės ištekliai, tačiau iki šiol energetikoje panaudojama tik maža jų dalis. Domėjimasis šiais ištekliaDaugiau

4

Baltijos jūros regionas, turintis didelius žemės ūkio ir miškų išteklius, turi didelį potencialą įgyvendinti ES tikslus gaminti šilumą, elektros energiją ir biokurą iš biomasės. TačiaDaugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

UAB „Enerstena" kartu su partneriu Lietuvos energetikos institutu (LEI) ir Kauno technologijos universitetu (KTU) įgyvendina projektą „Daugiafunkcinės biomasės energetikos technolDaugiau

2
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

2018 m. vasario 7 d. Lietuvos energetikos institutas (LEI) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) pasirašė sutartį vykdyti projektą Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-01-Daugiau

3

Įvairių rūšių biokuro, gaminamo iš žemės ūkio atliekų ir perdirbimo produktų, tokių kaip šiaudai, jų mišiniai, nemaistiniai grūdai, potencialas Lietuvoje yra nemažas ir siekia 200 ktnDaugiau

4

Projekto metu atnaujinta ir išplėtota šalies mokslo ir studijų institucijose su mechatronikos mokslo plėtra susijusi infrastruktūra. Įsigyta pažangi įranga, reikalinga šiuolaikiniams Daugiau

Darbuotojai

Vardas, pavardė pareigos kabinetas tel. nr. el. paštas
Nerijus Pedišius vadovas (v. m. d.) 204/1-LK +37037401863 Nerijus.Pedisius@lei.lt
Gediminas Ardzijauskas inžinierius metrologas 209-LK
Agnė Bertašienė j. m. d. 328/1-AK +37037401865 Agne.Bertasiene@lei.lt
Andrius Bončkus j. m. d. 202-LK +37037401861 Andrius.Bonckus@lei.lt
Inga Briliūtė j. m. d. 328/1-AK +37037401865 Inga.Briliute@lei.lt
Deimantė Čepauskienė dokt. + j. m. d. 87,88-BRK +37037401951 Deimante.Cepauskiene@lei.lt
Aldevinas Damarodas tekintojas 34-BRK +37037401868
Severinas Damašauskas technikas
Eugenija Farida Dzenajavičienė m. d. 207-LK +37037401935 Farida.Dzenajaviciene@lei.lt
Algis Džiugys vyriaus. m. d. 118-AK +37037401874 Algis.Dziugys@lei.lt
Vytautas Gipas inžinierius 214-LK +37037401859 Vytautas.Gipas@lei.lt
Artūras Grubas inžinierius 87-BRK +37037401951 Arturas.Grubas@lei.lt
Algirdas Jasinskas m. d. Algirdas.Jasinskas@lei.lt
Audrius Kaminskas inžinierius 201-LK +37037401860
Kazimieras Kapočius inžinierius 214-LK +37037401859 Kazimieras.Kapocius@lei.lt
Inesa Kniuipytė doktorantė Inesa.Kniuipyte@lei.lt
Mindaugas Kulokas j. m. d. 205-LK +37037401864 Mindaugas.Kulokas@lei.lt
Gražina Leonarda Kurševičienė referentė 204-LK +37037401863 Grazina.Kurseviciene@lei.lt
Egidijus Lemanas j. m. d. 89-BRK +37037401825 Egidijus.Lemanas@lei.lt
Vytautas Makūnas šaltkalvis 34-BRK +37037401868
Eugenijus Maslauskas j. m. d. 214-LK +37037401859 Eugenijus.Maslauskas@lei.lt
Rimas Meištininkas doktorantas Rimas.Meistininkas@lei.lt
Edgaras Misiulis j. m. d. 107-LK +37037401876 Edgaras.Misiulis@lei.lt
Mindaugas Mockevičius j. m. d. 202-LK +37037401861 Mindaugas.Mockevicius@lei.lt
Robertas Navakas v. m. d. 103-LK +37037401872 Robertas.Navakas@lei.lt
Justinas Pedišius j. m. d. 87-BRK +37037401951 Justinas.Pedisius@lei.lt
Vytautas Pedišius inžinierius 19-BRK +37037401869 Vytautas.Pedisius@lei.lt
Antanas Pedišius vyriaus. m. d. 303/2-AK +37037401845 Antanas.Pedisius@lei.lt
Rita Petlickaitė doktorantė Rita.Petlickaite@lei.lt
Marius Praspaliauskas v. m. d. 87-BRK +37037401951 Marius.Praspaliauskas@lei.lt
Gediminas Skarbalius dokt. + mech. inž. 107-LK +37037401876 Gediminas.Skarbalius@lei.lt
Arūnas Stankevičius j. m. d. 203-LK +37037401862 Arunas.Stankevicius@lei.lt
Justas Šereika dokt. + inžinierius 206-LK +37037401849 Justas.Sereika@lei.lt
Andrius Tonkonogovas j. m. d. 203-LK +37037401862 Andrius.Tonkonogovas@lei.lt
Arvydas Tumosa inžinierius 119-LK +37037401880
Janina Vaitasienė inžinierė metrologė 303-AK +37037401845 Janina.Vaitasiene@lei.lt
Irena Vaškevičienė inžinierė 89-BRK +37037401825 Irena.Ramanauskaite@lei.lt
Paulius Vilkinis m. d. 206-LK +37037401849 Paulius.Vilkinis@lei.lt
Audronė Vitkauskienė inžinierė 328/1-AK +37037401865 Audrone.Vitkauskiene@lei.lt
Tomas Vonžodas j. m. d. 89-BRK +37037401825 Tomas.Vonzodas@lei.lt
Vladas Zaleskas j. m. d. 205-LK +37037401864 Vladas.Zaleskas@lei.lt
Gediminas Zygmantas m. d. 202-LK +37037401861 Gediminas.Zygmantas@lei.lt
Jūratė Žaltauskaitė v. m. d. Jurate.Zaltauskaite@lei.lt
Leonardas Žukauskas technikas 201-LK +37037401860

Paslaugos

Kietojo kuro ir kaloringų atliekų mėginių ruošimas
Kietojo kuro ir kaloringų atliekų bei minkštų, kietų, elastinių bei pluoštinių medžiagų smulkinimui iki frakcijų 0,25÷20mm. Susmulkintų medžiagų suspaudimas į analizei tinkamus mėginius. Tinkamų darbo sąlygų užtikrinimas mineralizuojant mėginius. Dejonizuoto vandens, skirto mėginių mineralizavimui, ruošimas.
Parametrų (T, p, Δp, v) matavimai
Temperatūros, slėgio, skirtuminio slėgio ir greičio matavimai, matavimo duomenų surinkimas ir registravimas.
Cl, F, Br koncentracijos nustatymas kure
Kure esančių Cl, F, Br koncentracijų nustatymas, siekiant įvertinti galimą aplinkos taršą kenksmingais elementais ir kuro kokybinius rodiklius.
Biokuro granulėmis kūrenamų įrenginių tyrimai
Biokuro granulėmis kūrenamų įrenginių iki 25 kW galios tyrimai.
Kietojo biokuro bei atgautojo kuro dujinimo, t.y. susintetintos dujinės fazės atskyrimo reaktoriuje ir tolesnio šių dujų parametrų bei panaudojimo tyrimas
Moksliniai kietojo kuro dujinimo tyrimai siekiant platesnio dujinės fazės taikymo arba jos kokybės gerinimo.
Pelenų lydymosi būsenos analizė
Pelenų lydymosi būsenai ir sąlygoms analizuoti bei vizualizuoti, kaip vyksta pelenų minkštėjimo, lydymosi, tirpimo procesai priklausomai nuo temperatūros ar jos kitimo gradiento vertės.
Tekėjimo struktūros ir procesų mikrosistemose (kapiliarai, struktūrizuoti membranų ir katalizatorių paviršiai) tyrimas
Skysčių ir dujų dinamikos esant mažiems greičiams prie paviršių, membranų ir įvairių mikroelementų, paviršių užsiteršimo ir judesio kiekio ir masės pernašos procesų kapiliarinėse sistemose tyrimai.
Gamtinių, pirolizės, suskystintųjų dujų, biodujų ir minėtų dujų mišinių šilumingumo analizė
Dujinio kuro, įskaitant biokurą ir atgautąjį kurą, viršūtinio ir apatinio šilumingumo nustatymas ir analizė. Kitų kaloringų medžiagų (pvz. nuotekų dumblo, atliekų ir t.t) viršūtinio ir apatinio šilumingumo nustatymas ir analizė.
Šilumos srautų pasiskirstymo vizualizavimas ir matavimas
Šilumos srautų nuo paviršių matavimas ir vizualizavimas nustatant šilumos nuostolius, jų vietas, izoliacijos efektyvumą.
Skysčių debito ir greičio vamzdynuose matavimas
Skysčių debito ir greičio vamzdynuose matavimas esant skaidriam langui moksliniuose tyrimuose ir eksploatacijos sąlygomis.
Dūmuose esančių komponentų nustatymas
Degimo produktų sudėties (CO, CO2,NO, NOx, CiHy, O2, SO2) nustatymas vertinant šiluminių įrenginių efektyvumą, kuro sudegimą, emisijas į aplinką moksliniuose tyrimuose ir eksploatacijos sąlygomis; įrenginių darbo režimų optimizavimas.
Kure esančių mažos koncentracijos elementų nustatymas ir analizė
Kuro sudėtyje esančių elementų nustatymas siekiant įvertinti galimą aplinkos taršą kenksmingais elementais ir kuro kokybinius rodiklius.
Oro greičio ir oro greičio pulsacijų matavimai
Oro srautų charakteristikų matavimai moksliniuose tyrimuose ir praktiniuose taikymuose.
Kietojo ir skystojo kuro, įskaitant biokurą ir atgautąjį kurą, mėginių svėrimas, vykdant kuro drėgnumo ir peleningumo analizę
Tikslūs kuro drėgnumo ir peleningumo matavimai, kuro kokybinių rodiklių ir sudegimo vertinimas.
Neinvazinis skysčio (šilumnešio) debito matavimas
Vamzdynais (25...1500 mm) pratekančių skysčių kiekių neinvazinis matavimas laboratorijos ir eksploatacijos sąlygomis.
Kietojo ir skystojo kuro, įskaitant biokurą ir atgautąjį kurą, pagrindinių cheminių elementų analizė
Kure esančių cheminių elementų C/H/N/S ir O nustatymas, jo kokybinių ir kiekybinių rodiklių vertinimas.
Degimo produktuose esančių komponentų nustatymas
Degimo produktų sudėties (CO, CO2, NO, NOx, CiHy, O2, SO2) nustatymas vertinant šiluminių įrenginių efektyvumą, kuro sudegimą ir emisijas į aplinką.
Labai mažų oro (dujų) srautų matavimas. Srautų matavimai per membranas.
Pertekėjusių per membranas, filtrus, dozavimo įtaisus oro (dujų) tūrių matavimai; tūrio matuoklių kalibravimas.
Kietojo ir skystojo kuro, įskaitant biokurą ir atgautąjį kurą, šilumingumo nustatymas ir analizė
Kietojo ir skystojo kuro, įskaitant biokurą ir atgautąjį kurą, viršutinio ir apatinio šilumingumo nustatymas ir analizė.